Kii­re in­ter­ne­ti kü­la­des­se vii­mi­seks kaa­sa­tak­se ko­gu Har­ju­maa

1244
Lai­ri­baeks­per­t OLAV HAR­JO OÜst To­pest.

Ani­ja val­la­ma­jas toi­mu­nud koo­so­le­kul ar­va­ti – lai­ri­baü­hen­dus­te ra­ja­mi­seks tu­leb alus­ta­da koos­tööd maa­kon­na kõi­gi, mit­te üks­nes Ida-Har­ju val­da­de-lin­na­de­ga.

Kol­ma­päe­vaks, 8. märt­siks olid Keh­ras­se kut­su­tud Ida-Har­ju 10 val­la ja lin­na ju­hid. Plaan oli ha­ka­ta ühi­selt ka­van­da­ma lai­ri­ba in­ter­ne­ti nii­ni­me­ta­tud vii­ma­se mii­li ra­ja­mist, et viia kii­re ühen­dus val­gus­kaab­li­te ma­gist­raal­võr­gust iga soo­vi­ja­ni. Ko­ha­le tu­lid esin­da­jad 9st oma­va­lit­su­sest – Ani­ja, Raa­si­ku, Kuu­sa­lu, Aeg­vii­du, Ko­se, Rae, Viim­si ja Jõe­läht­me val­last ning Lok­sa lin­nast, puu­dus Maar­du esin­da­ja. Ani­ja val­last osa­le­sid kok­ku­saa­mi­sel ka sel­le al­ga­ta­jad, val­la­vo­li­ko­gu aju­ti­se lai­ri­ba in­ter­ne­ti ko­mis­jo­ni liik­med.
Koo­so­le­kut ju­ha­tas ko­mis­jo­ni esi­mees Jaan Oruaas. Ta üt­les, et Ani­ja Lü­li­ti töög­ru­pis möö­du­nud ke­va­del pak­ku­sid val­la kü­la­de esin­da­jad, et lai­ri­baü­hen­dus­te maa­le jõud­mi­seks tu­leks te­ha koos­tööd. Pä­rast se­da moo­dus­ta­ti vo­li­ko­gu juur­de aju­ti­ne ko­mis­jon.
„Hak­ka­si­me õhi­na­ga pea­le, jõud­si­me pal­ju te­ha, il­mu­sid ar­tik­lid Sõ­nu­mi­too­jas ja mu­jal. Esi­me­ne uu­ring kii­re in­ter­ne­ti soo­vist on suu­re­ma­tes kü­la­des teh­tud, kuid pal­ju­des te­ge­ma­ta ja õhi­na­põ­hi­selt ilm­selt jääb­ki,“ rää­kis Jaan Oruaas.
Ta li­sas, et võr­ku­de pla­nee­rin­gut ühis­kond­li­kus kor­ras te­ha ei saa, sel­leks po­le ka kom­pe­tent­si. Det­semb­ris käis ta koos lai­ri­baeks­per­di Olav Har­jo­ga HO­Lis Har­ju­ oma­va­lit­sus­juh­ti­de­le rää­ki­mas, kui­das viia kii­re in­ter­net Har­ju­maal soo­vi­ja­teni. Ku­na oma­va­lit­sus­lii­dus võe­ti pä­rast se­da pi­sut aeg ma­ha, et kaa­lu­da pro­jek­ti ra­has­ta­mis­või­ma­lu­si ja -al­li­kaid, ot­sus­ta­ti esial­gu kaa­sa­ta Ida-Har­ju oma­va­lit­su­sed.

Ida-Har­ju­maa ühist MTÜd ei teh­tud
Koo­so­le­kuks oli väl­ja töö­ta­tud ühis­te ka­vat­sus­te pro­to­koll, mis oli ka­vas al­la kir­ju­ta­da. Pro­to­kol­lip­ro­jek­tis oli: oma­va­lit­su­sed ühen­da­vad oma jõu­d, et luua kõi­gi­le nen­de ter­ri­too­riu­mil asu­va­te­le ma­ja­pi­da­mis­te­le, et­te­võ­te­te­le ja or­ga­ni­sat­sioo­ni­de­le või­ma­lu­sed ühi­ne­da lai­ri­ba in­ter­ne­ti­ga, mil­le ühen­dus­kii­rus on vä­he­malt 100 Mbit/s. Pea­le sel­le plaa­ni­ti, et Ida-Har­ju val­lad-lin­nad asu­ta­vad ühi­se MTÜ ning pal­ga­tak­se kon­sul­tat­sioo­ni­fir­ma, kes töö­tab au­gus­ti lõ­puks väl­ja Ida-Har­ju oma­va­lit­sus­te tu­ru­tõr­ke­piir­kon­da­de lai­ri­ba in­ter­ne­ti ühen­dus­te ra­ken­da­mi­se ka­va.
„Tä­na hom­mi­kul oli HO­Li ju­ha­tu­se koo­so­lek, ühe päe­va­kor­ra­punk­ti­na oli aru­tu­sel lai­ri­ba­tee­ma. And­sin üle­vaa­te toi­mu­nust ja plaanidest. Ju­ha­tu­se üks­meel­ne ot­sus oli – viia tee­ma uues­ti HO­Li vo­li­ko­gu et­te, sa­mu­ti ar­va­ti, et HOL võiks et­te­võt­mist ra­has­ta­da,“ ju­tus­tas Jaan Oruaas.
Ta tõ­des – sel ju­hul on hea, et eral­di MTÜd te­ge­ma ei pea, kuid kurb, et HO­Li järg­mi­ne vo­li­ko­gu on al­les 19. ap­ril­lil: „See pi­dur­dab meie te­ge­vu­si pool­teist kuud.“
HO­Li ju­ha­tu­se lii­ge, Raa­si­ku val­la­va­nem Rai­vo Uuk­ki­vi mär­kis, et mit­mel vo­li­ko­gul on märt­si­kuu is­tung ju­ba pee­tud ning see­tõt­tu ei jõuaks ka Ida-Har­ju val­da­de ühist MTÜd moo­dus­ta­da va­rem.
Olav Har­jo sel­gi­tas, et on kii­re, ku­na rii­giee­lar­vest on ka­hel järg­mi­sel aas­tal lu­ba­tud ta­su­da pro­jek­ti mak­su­mu­sest 1/3 – 2018. aas­tal an­tak­se 10 mil­jo­nit eu­rot, 2019 sa­ma pal­ju. Ta ole­tas, et 20 mil­jo­nist jät­kub mak­si­maal­selt 3-4 maa­kon­nale, see­ga vaid kii­re­ma­te­le. Pär­nu­maal on alus­ta­tud ju­ba võr­ku­de pla­nee­ri­mist ning ta on kin­del, et seal­sed val­lad-lin­nad saa­vad 2018. aas­tal lai­ri­baü­hen­dus­te loo­mi­seks rii­gilt toe­tust: „Et oleks või­ma­lik 2018 ehi­ta­ma ha­ka­ta, peab pro­jek­tee­ri­mist alus­ta­ma hil­je­malt sü­gi­sel. En­ne on va­ja te­ha et­te­val­mis­tus­töid, mis Har­ju­maal on um­bes 6 kuud. Kui lü­ka­ta alus­ta­mist kuu-kaks eda­si, on sel­ge, et 2018. aas­tal ra­ha enam ei saa. 2018 saab pea­le Pär­nu­maa toe­tust see, kes ko­he alus­tab, 2019 on taot­le­jaid ju­ba olu­li­selt roh­kem.“

So­li­daar­susp­rint­siip

Lok­sa abi­lin­na­pea And­res Kask­la sõ­nas, et Lok­sal on roh­kem kui poo­les lin­nas Te­lia val­gus­kaa­bel, lisaks Star­man ning ka ko­ha­li­kul kaa­bel­te­le­vi­sioo­nil on val­gus­kaa­bel. Kas pa­ne­me nüüd siis ka nel­jan­da val­gus­kaab­li, kü­sis ta.
Olav Har­jo sel­gi­tas, et lai­ri­baü­hen­du­si ei loo­da ma­ja­des­se, kus on ju­ba val­gus­kaa­bel ole­mas või ku­hu si­deet­te­võt­ted plaa­ni­vad need ra­ja­da järg­mi­se kol­me aas­ta jook­sul. Jaan Oruaas tõi näi­teks, et ka Keh­ra kor­rus­ma­ja­des­se on si­deet­te­võt­ted val­gus­kaab­lid vii­nud, kuid suu­rim prob­leem on ha­jaa­sus­tu­se ma­ja­pi­da­mi­sed.
Ani­ja vo­li­ko­gu esi­mees Jaa­nus Ka­lev nen­tis, et on vä­ga suur hin­na­va­he, kas viia val­gus­kaa­bel kor­ter­maj­ja või teis­test ki­lo­meet­ri­te kau­gu­se­le met­sa­tal­lu. Olav Har­jo vas­tas, et suur­te pro­jek­te pu­hul saab ka­su­ta­da so­li­daar­susp­rin­tii­pi ehk sub­si­dee­ri­mist: „Kui ti­hea­su­tus­tes lä­heb ühe uk­se juur­de kaab­li ehi­ta­mi­ne maks­ma 100-200, mak­si­maal­selt 500 eu­rot, siis ha­jaa­sus­tu­ses võib sel­leks ku­lu­da 5000 eu­rot. Nen­de kesk­mi­ne on 1500-2000 eu­rot, mi­da on või­ma­lik ju­ba fi­nant­see­ri­da.“
Ida-Har­ju­ oma­va­lit­sus­ju­hid ot­sus­ta­sid te­ha HO­Li ju­ha­tu­se­le et­te­pa­ne­ku kut­su­da kii­res­ti kok­ku era­kor­ra­li­ne vo­li­ko­gu, et ot­sus­ta­da, kas ha­ka­tak­se oma­va­lit­sus­lii­du kau­du Har­ju­maal ühi­selt lai­ri­ba­võr­ke aren­da­ma.
HO­Li te­gev­di­rek­tor Vel­lo Tamm üt­les es­mas­päe­val Sõ­nu­mi­too­ja­le, et era­kor­ra­list vo­li­ko­gu kok­ku ei kut­su­ta, küll aga viiak­se sel­le ja järg­mi­se nä­da­la jook­sul lä­bi elekt­roo­ni­li­ne vo­li­ko­gu – kü­si­tak­se ka Lää­ne-Har­ju­maa oma­va­lit­sus­juh­ti­delt, kas nad toe­ta­vad lai­ri­ba­ühen­dus­te ühist aren­da­mist.
„Kui ena­mik on nõus, ja ma ei näe põh­just, miks ei peaks ole­ma, on ka­vas et­te­val­mis­tus­töö­deks võt­ta ra­ha HO­Li re­serv­fon­dist,“ sõ­nas ta.

Eelmine artikkelAruküla SK ja HC Kehra olid meistriliiga vaheturniiridel võidukad
Järgmine artikkelAru­kü­la noo­red võist­le­sid õpe­ta­ja­te­ga