Keh­ra sportlased võit­sid 24 tun­ni ro­gai­ni Eu­roo­pa meist­ri­võist­lu­sed

95
Hil­jaae­gu maail­ma­meist­ri­tiit­li võit­nud JAAN VIIR­MANN, BRITA PLOOM­PUU ja SAN­DER PRIT­SIK on nüüd 24 tun­ni ro­gai­nis ka Eu­roo­pa meist­rid.

Au­gus­tis Amee­ri­kas toi­mu­nud maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel 24 tun­ni ro­gai­nis MM tiit­li võit­nud Põr­gu­põh­ja/Rak­ve­re OK võist­kond saa­vu­tas esi­ko­ha ka möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel Soo­mes toi­mu­nud 24 tun­ni ro­gai­ni Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­tel. Või­du­kas­se võist­kon­da kuu­lu­sid taas Bri­ta Ploom­puu ja Jaan Viir­mann Keh­ra orien­tee­ru­misk­lu­bist Põr­gu­põh­ja ning San­der Prit­sik Rak­ve­re orien­tee­ru­misk­lu­bist.

Võist­lus­test võt­sid osa üle 220 võist­kon­na, se­ga­juu­nio­ri­de ar­ves­tu­ses, kus te­gi kaa­sa ka Keh­ra ja Rak­ve­re noor­te võist­kond, oli kok­ku 6 võist­kon­da.

„Kui tu­le­mus kõr­va­le jät­ta, siis mi­na meie soo­ri­tu­se­ga ra­hu­le ei jää­nud. Maas­tik oli vä­ga teh­ni­li­ne, suu­res­ti tu­li punk­te lä­bi­da rel­jee­fi­vor­mi­de jär­gi, mis oli eri­ti pi­me­das pa­ras väl­ja­kut­se. Üh­te punk­ti me öö­sel ei leid­nud­ki. Ku­na see oli väi­ke­se väär­tu­se­ga, siis me sel­le ot­si­mi­se­le liialt ae­ga ka ei rai­sa­nud,“ rää­kis Jaan Viir­mann.

Ta tun­nis­tas, et suur osa pi­me­dast võist­lu­sa­jast möö­dus te­ma jaoks vae­va­li­selt: „Ko­gu aeg vae­vas ener­gia­puu­dus. See võis osa­li­selt tu­le­ne­da ker­gest kül­me­tus­hai­gu­sest, mil­le­ga olin kim­pus. Ka Bri­tal ja Sand­ril olid oma prob­lee­mid, mis­tõt­tu pi­di­me alg­selt pla­nee­ri­tud mars­ruu­ti hom­mi­kul na­tu­ke kär­pi­ma ning kah­juks just suu­re väär­tu­se­ga punk­ti­de ar­velt.“

Vast­ne Eu­roo­pa meis­ter rõõ­mus­tas, et hoo­li­ma­ta sel­lest oli nen­de tu­le­mus siis­ki pii­sav või­duks.

Bri­ta Ploom­puu li­sas: „Võit tu­li ül­la­tu­se­na, ku­na ra­jal võit­le­si­me kõik vä­si­mu­se ja va­lu­sa­te jal­ga­de­ga. Mõt­le­si­me ise­gi mõ­ned tun­nid va­rem lõ­pe­ta­da, kuid hom­mi­ku lä­he­ne­des leid­si­me siis­ki jõu­du, et punk­te juur­de kor­ja­ta. Lõ­puks oli­me ra­jal 23 tun­di ja 28 mi­nu­tit, lä­bi­si­me li­gi 90 ki­lo­meet­rit. Vii­ma­sed kaks tun­di olid mi­nu jaoks vä­ga ras­ked, sest li­saks vil­lis jal­ga­de­le tek­kis üh­te põl­ve vä­ga tu­gev va­lu.“

Bri­ta Ploom­puu ema Rii­ka Ploom­puu sai nais­ve­te­ra­ni­de ar­ves­tu­ses koos Eh­tel Tae­ve­re­ga 6. ko­ha.

Keh­rast oli võist­lus­tu­les ka Mar­je Viir­mann, kes saa­vu­tas su­per­ve­te­ra­ni­de klas­sis koos Sai­ma Vär­to­ni­ga 4. ko­ha.

Eu­roo­pa meist­ri­võist­lus­test võt­sid osa 13 rii­gi sport­la­sed.

Eelmine artikkelSõnumitoojas 6. septembril
Järgmine artikkelMaa­le­hes tõs­ta­tus va­na tee­ma – Lok­sa liit­mi­ne Kuu­sa­lu val­la­ga