Kehra Soh­vik Cup’i või­tis teist­kord­selt JK Pe­nin­gi Spar­tak

42
Soh­vik Cup’i või­tnud JK Pe­nin­gi Spar­tak: tagareas Ran­do Rand­jõe, Fred Mets­maa, Ja­nek Jaš­kov, Ma­dis Lan­ge, Vei­ko Lints, ees Ja­nar Pra­gi, Ela­ri Val­mas, Sten Pae­nurm, And­re Il­ves, Er­go Tei­no. Fo­to Joo­nas Kuusk­la

Lau­päe­val, 22. juu­lil toi­mus Keh­ra staa­dio­nil 11. Soh­vi­ku jalg­pal­li­tur­niir. Osa­les ka­hek­sa võist­kon­da, kes olid jao­ta­tud kah­te alag­rup­pi.

A alag­ru­pis män­gi­sid Tal­lin­na võist­kond Up­pin ning Ani­ja val­last Coop Alls­tars, Põr­gu­põh­ja ja JK Ala­ve­re. Pä­rast ava­män­gu 1:1 vii­ki Coop Alls­tar­si vas­tu näi­tas pa­ri­mat mi­ne­kut Up­pin, kes alis­tas üle­jää­nud vas­ta­sed ja hõi­vas kind­lalt ko­ha pool­fi­naa­lis. Tei­se eda­si­pää­se­ja ot­sus­ta­sid oma­va­hel Coop Alls­tars ja Põr­gu­põh­ja. Vii­ma­ne va­jas eda­si­pää­suks või­tu, kuid pi­di lep­pi­ma 2:2 vii­gi­ga, mis viis noo­red staa­rid pool­fi­naa­li.

B alag­ru­pis pal­li­sid li­saks ko­ha­li­ke­le Fla­min­go­le ja FC All-S­tar­si­le võist­kon­nad JK Pe­nin­gi Spar­tak ja Pa­lat 33 Raa­si­ku val­last. Alag­ru­pi või­tis Pe­nin­gi mees­kond, kes alis­tas kõik vas­ta­sed vä­ra­va­te­va­he­ga 10:2. Tei­se­na lii­kus pool­fi­naa­li AllS­tars, kes tee­ni­s ne­li punk­ti. Järg­ne­sid kol­me punk­ti­ga Fla­min­go ning ühe­ga Pa­lat 33.

5.-8. ko­ha heit­lu­ses läk­sid kõi­ge­pealt vas­ta­mi­si Põr­gu­põh­ja ja Pa­lat 33 ning Fla­min­go ja Ala­ve­re. Esi­me­ses vas­tas­sei­sus haa­ras Põr­gu­põh­ja poo­la­jaks 2:0 edu­sei­su ega and­nud se­da lõ­pu­ni käest. Tei­ses la­hin­gus läks võit­ja sel­gi­ta­mi­seks va­ja pe­nal­teid. Fla­min­go rea­li­see­ris ka­hest ühe ning Ala­ve­re ei saa­nud kol­me löö­gi­ga üh­te­gi pal­li võr­ku. 5. ko­ha män­gus koh­tu­sid see­ga Põr­gu­põh­ja ja Fla­min­go. Ka sel­les män­gus näh­ti pea­le 1:1 lõp­pe­nud nor­maa­lae­ga pe­nal­ti­see­riat, kus taas olid kind­la­mad Fla­min­go män­gi­jad, kes 3:2 pa­re­mu­se­ga 5. ko­ha en­da­le võt­sid.

7.-8. ko­ha män­gus ei jät­nud Pa­lat 33 mi­da­gi ju­hu­se hoo­leks ning pa­ni Ala­ve­re vas­tu oma pa­re­mu­se maks­ma tulemusega 5:1.

Esi­me­ses pool­fi­naa­lis män­gi­sid oma­va­hel Up­pin ja FC AllS­tars. Up­pin haa­ras män­gu al­gu­sest pea­le oh­jad ja juh­tis ter­ve män­gu 1-2 vä­ra­va­ga, lõpp­skooriks jäi 4:2. Tei­ne pool­fi­naal Pe­nin­gi ja Coop Alls­tar­si va­hel pak­kus põ­ne­vust lõ­pu­het­ke­de­ni. Staa­rid haa­ra­sid ül­la­tus­li­kult edu­sei­su ning kait­se­sid se­da vap­ralt. Män­gu vii­mas­tel mi­nu­ti­tel õn­nes­tus Pe­nin­gil aga lüüa kaks vä­ra­vat ning lii­ku­da eda­si fi­naa­li.

3.-4. ko­ha koh­tu­mi­ne FC All­Star­s ja Coop Alls­tar­si va­hel möö­dus võit­lus­li­kult. Ko­ge­nu­mad AllS­tar­si pal­lu­rid võt­sid lõ­puks 3:1 või­du.

Fi­naal Spar­ta­ki ja Up­pi­ni va­hel ku­ju­nes kül­lalt­ki ühe­pool­seks. Mäng kulges algusest lõpuni Raasiku valla kollasärkide domineerimisel, tasuks ne­li vas­tu­se­ta vä­ra­vat ja tur­nii­ri­võit Pe­nin­gi võist­kon­na­le.

Tra­dit­sioo­ni­li­selt va­li­ti tur­nii­ril enim sil­ma­paist­nud män­gi­ja­test süm­bool­ne koos­seis, ku­hu kuu­lu­sid vä­ra­va­vaht Vei­ko Lints (JK Pe­nin­gi Spar­tak), män­gi­jad Ken­der Ad­ler (Up­pin), Va­syl Dmyt­ren­ko (FC AllS­tars), Mar­tin Le­pik (Coop Alls­tars), Ela­ri Val­mas (JK Pe­nin­gi Spar­tak) ja Ats Soo­sa­lu (Up­pin).

Tur­nii­ri­le pa­nid õla al­la koh­vik Soh­vik, Kat­ke­ra OÜ, Do­mi­nos­haus, Ees­ti Jalg­pal­li Liit, Sär­ka Sport ja Raa­si­ku Õl­le­te­has. Turniiri korraldamisel olid spordiklubi Anija United abiks vabatahtlikud.

Turniiri võitnud JK Pe­nin­gi Spar­tak meeskonnas mängisid Vei­ko Lints, Ran­do Rand­jõe, Sten Pae­nurm, And­re Il­ves, Ja­nek Jaš­kov, Ela­ri Val­mas, Fred Mets­maa, Ma­dis Lan­ge, Ja­nar Pra­gi ja Er­go Tei­no.

Anija valla edukaimas, turniiril kolmandaks tulnud FC AllS­tars meeskonnas mängisid Al­gis Päll, Jü­ri Dmit­ren­ko, Va­syl Dmyt­ren­ko, Bog­dan Dmit­ren­ko, Da­niil Mo­lo­tok, Ja­ros­lav Fe­dos­se­jev, Ke­vin-Rus­lan Ma­me­dov, Mak­sim An­fi­lov, Svia­tos­lav Za­mi­ra­lov ja To­mas Un­ger.

Eelmine artikkelEttevaatust, võõrnälkjad!
Järgmine artikkelLahe­maa maao­ma­ni­kud jää­vad il­ma maa ka­su­tu­sõi­gu­sest