Keh­ra Snai­pers alus­tas spor­di­lii­du Jõud jää­ho­ki­tur­nii­ri või­du­ga

459
Keh­ra Snai­per­si mees­kond Pär­nus pä­rast või­tu ko­ha­li­ku jää­ho­kik­lu­bi üle: esi­reas KAR­RY KÜÜ­NE­MÄE, JA­NEK HIN, SIIM UR­VA, TAI­VO PLOOM, ta­ga­reas AND­REI GRENTS­MAN, IND­REK LILL­SOO, TAR­MO LILL­SOO, HEN­RY KÜÜ­NE­MÄE, TÕ­NU KOP­PEL, RAIN LILL­SOO ja AI­VAR UR­VA. Fo­to era­ko­gu

Keh­ra Snai­per­si jää­ho­ki­mees­kond alis­tas spor­di­lii­du Jõud meist­ri­võist­lus­tel Pär­nu jää­ho­kik­lu­bi 5:1.

Tä­nu kül­mak­raa­di­de­le on saa­nud jät­ka­ta möö­du­nud aas­ta märt­sis ko­roo­na­vii­ru­se le­vi­ku tõt­tu pi­da­ma­ta jää­nud spor­di­lii­du Jõud meist­ri­võist­lu­si, kus tu­ge­vu­selt tei­ses gru­pis osa­leb ka Keh­ra Snai­pers. Pü­ha­päe­val Pär­nu jää­väl­ja­kul pee­tud alag­ru­pi ava­män­gus sai Snai­pers kuu­rort­lin­na mees­kon­nast kind­lalt ja­gu. Keh­ra­las­te vä­ra­va­te au­to­rid olid Ai­var Ur­va, Tar­mo Lill­soo, Tai­vo Ploom ja ka­hel kor­ral skoo­ri­nud And­rei Grents­man.

Mit­me­külg­se spor­di­me­he­na teeb Snai­per­sis kaa­sa ka pi­ka-a­ja­li­ne HC Keh­ra kä­si­pal­li­mees­kon­na tu­gi­ta­la Ind­rek Lill­soo, kel­le sõ­nul lii­dab jää­ho­ki­har­ras­tus ko­du­lin­na sõp­rus­kon­da ju­ba üle 20 aas­ta.

Sa­mas alag­ru­pis osa­leb ka Lel­le mees­kond Sau­ru­sed, ke­da Snai­pers võõ­rus­tab lä­hia­jal Aru­kü­la jää­väl­ja­kul. Ka Keh­ra jää­ho­ki­har­ras­ta­jad on kaks kor­da nä­da­las käi­nud tree­ni­mas Aru­kü­las, kus Ind­rek Lill­soo sõ­nul on ol­nud vä­ga heas sei­su­kor­ras jää­väl­jak.

Spor­di­lii­du Jõud meist­ri­võist­lus­te tu­ge­vu­selt tei­se gru­pi tei­ses alag­ru­pis kon­ku­ree­ri­vad Tar­tu Lions, Uu­de­kü­la Päts ja Vast­se­lii­na. Alag­ru­pi kaks pa­re­mat esin­dust pää­se­vad pool­fi­naa­li, mil­le võit­jad sel­gi­ta­vad tur­nii­ri esi­ko­hao­ma­ni­ku. Mäng kes­tab 15mi­nu­ti­lis­test kol­man­di­kest, ae­ga võe­tak­se jooks­valt.

Har­ras­ta­ja­te lii­ga on kat­kes­ta­tud
Üle­möö­du­nud aas­tal või­tis Keh­ra Snai­pers Ees­ti har­ras­ta­ja­te lii­ga tu­ge­vu­selt kol­man­da gru­pi ja tõu­sis as­te kõr­ge­ma­le. Sel hooa­jal lii­de­ti esi­me­ne ja tei­ne grupp, tur­nii­ril osa­leb 13 jää­ho­kik­lu­bi.

Osa­des mees­kon­da­des teeb kaa­sa en­di­si Ees­ti jää­ho­ki­koon­di­se män­gi­jaid, mis­tõt­tu on oma lõ­buks lit­rit ta­ga aja­va­tel nel­ja­küm­nen­da­tes-viie­küm­nen­da­tes eluaas­ta­tes keh­ra­las­tel Ind­rek Lill­soo sõ­nul ko­ha­ti ras­ke kon­ku­rent­si pak­ku­da. Ome­ti ül­la­tas ta ise ok­toob­ris pee­tud ava­män­gus Ško­da jää­hal­lis Pu­ri­ka­te jää­ho­kik­lu­bi ju­ba esi­me­sel mi­nu­til löö­dud vä­ra­va­ga ja pä­rast pea­lin­las­te vii­gi­vä­ra­vat viis Ja­nek Hin Snai­per­si juh­ti­ma 2:1. Edas­pi­di olid aga vä­ra­va­vaht Siim Ur­va käed-ja­lad tööd täis ja Pu­ri­kad võit­sid 9:2.

Keh­ra­la­sed kao­ta­sid ok­toob­ris Ton­di­ra­ba jää­hal­lis ka Kait­se­jõu­du­de ho­kik­lu­bi­le 0:3 ja HC Dra­go­nsi­le 2:5. Sel tur­nii­ril on pu­has män­guaeg kaks kor­da 15 mi­nu­tit. No­vemb­ri al­gu­ses kat­kes­ta­ti lii­ga lä­bi­vii­mi­ne ko­roo­na­vii­ru­se ohust tu­le­ne­va­te pii­ran­gu­te tõt­tu.

Keh­ra jää­ho­ki­mees­kond on har­ras­ta­ja­te lii­gas osa­le­nud 2000. aas­tal toi­mu­nud esi­me­sest tur­nii­rist saa­dik.

Eelmine artikkelAni­ja val­la ee­lar­ve on vas­tu võe­tud
Järgmine artikkelPolitseiuudised