Keh­ras oli las­teae­da­de spor­di­päev

1145

Nel­ja­päe­val, 21. sep­temb­ril oli Keh­ra staa­dio­nil es­ma­kord­selt Ani­ja val­la las­teae­da­de pe­res­por­di­päev, mil­lest võt­sid osa um­bes 100 last koos va­ne­ma­te­ga. „Rah­vast oli roh­kem, kui loot­sin,“ sõ­nas spor­di­päe­va kor­ral­da­ja, val­la las­teae­da­de ter­vi­see­den­da­ja Ma­ret Ki­vis­tu. Eri va­nu­ses las­te­le olid tea­te­võist­lu­sed – näi­teks pe­su­lõk­su-pen­del­tea­te­jooks ning Ner­fi nool­te kau­gus­lask­mi­ne. Au­hin­nad pa­nid väl­ja Pää­su­ke­se pood ja Õhu­pal­li­loo­mad. Pä­rast las­te­võist­lu­si oli staa­dio­nil jalg­pal­li­mäng nen­de va­ne­ma­te­le. „Spor­di­päe­val osa­le­sid pea­mi­selt Keh­ra ka­he las­teaia lap­sed va­ne­ma­te­ga, loo­da­me, et edas­pi­di tul­lak­se ka Ala­ve­re las­teaiast,“ üt­les Ma­ret Ki­vis­tu. Kol­me las­teaia ühi­seid pe­res­por­di­päe­vi on edas­pi­di ka­vas kor­ral­da­da kaks kor­da aas­tas, ke­va­del ja sü­gi­sel.

Eelmine artikkelVoo­se vä­li­jõu­saa­lis õpe­ta­tak­se tree­ni­ma
Järgmine artikkelMil­le poo­lest eri­neb Teie va­li­mis­ni­me­ki­ri teis­test te val­las/lin­nas kan­di­dee­ri­va­test ni­me­kir­ja­dest?