Keh­ras jät­kub lin­na­ruu­mi­sa­ri

412
FARIŠTAMO ELLER.

Eel­mi­sel aas­tal Keh­ras toi­mu­nud klas­si­ka­li­se muu­si­ka kont­ser­ti­de sa­ri „Maailm. Muu­si­ka. Meie“ jät­kub sel hooa­jal. Kor­ral­da­ja Fa­riš­ta­mo El­ler üt­les, et kui­gi se­nis­tel kont­ser­ti­del on kuu­la­jaid va­hel ol­nud saa­li­täis, tei­ne­kord paar­küm­mend, iga kord on kee­gi kiit­nud, et kont­ser­did toi­mu­vad. Kui mul­lu pa­ni sü­gi­sel kok­ku ko­gu hoo­aja ka­va, li­san­du­sid mi­tu eel­ne­valt ka­van­da­ma­ta kont­ser­ti, siis sel aas­tal on pai­gas esi­me­ne kont­sert, järg­mised tu­le­vad spon­taan­selt või pi­ke­ma pla­nee­ri­mi­se­ta. Kont­ser­di­pai­gad jää­vad sa­maks – Keh­ra koo­li­ma­ja ja muu­seum jaa­ma­hoo­nes. Eel­mi­sel aas­tal olid mõ­ned kont­ser­did, ku­hu oo­da­ti eel­kõi­ge ema­sid-isa­sid bee­bi­de­ga, sel aas­tal kut­sub Fa­riš­ta­mo El­ler kont­ser­ti­de­le igas va­nu­ses lap­si. Esi­me­ne kont­sert on „Las­te­ga kont­ser­di­le“. Fa­riš­ta­mo El­ler: „Mei­le liht­salt sat­tus prae­gu ka­va, mis so­bib häs­ti las­te­le, on tant­su­li­sed ja eriil­me­li­sed lood.“

Eelmine artikkelHel­le­ma ta­lu EV 100 kin­gitus – pink LIN­DA EEN­PA­LU mä­les­tu­seks
Järgmine artikkelSak­sa va­ba­taht­li­kud me­re­pääst­jad kin­ki­sid Ju­min­da SA­Ri­le pääs­te­lae­va