Keh­ras ja Lok­sal meel­de­tu­le­tu­sed koe­rao­ma­ni­ke­le

423

Eel­mi­sel nä­da­lal vär­vi­ti Ida-Har­ju po­lit­sei­jaos­kon­na ja oma­va­lit­sus­te koos­töös Ani­ja, Jõe­läht­me, Ko­se ja Viim­si val­la ning Lok­sa ja Maar­du lin­na kõn­ni­tee­de­le pik­tog­ram­mid, mil­lel on ku­ju­ta­tud ja­lu­tus­rih­ma suus hoi­dev koer ning ees­ti- ja ve­nekeel­ne meel­de­tu­le­tus „Rih­ma­ga on tur­va­li­ne“.

Ida-Har­ju po­lit­sei­jaos­kon­na en­ne­tuss­pet­sia­list Tei­li Piis­kop­pel üt­les, et te­gu on nen­de jaos­kon­na al­ga­tu­se­ga, koos­tööd pa­ku­ti kõi­gi­le Ida-Har­ju oma­va­lit­sus­te­le, osad ei pi­da­nud va­ja­li­kuks, mõ­ni ei leid­nud sel­leks ra­ha. Po­lit­sei os­tis šab­loo­ni, oma­va­lit­sus pi­di mu­ret­se­ma vär­vid.

Keh­ras­se teh­ti 6 pil­ti: kerg­liik­lus­tee­le kum­ma­le­gi poo­le hoo­le­kan­de­kü­la teed, ring­tee juu­res asu­va­le kõn­ni­tee­le nii kesk­lin­na kui Põr­gu­põh­ja suu­nal ning kaks ka kõn­ni­tee­le Koi­du­la tä­na­va al­gu­ses. Val­la­va­lit­su­se ta­ris­tus­pet­sia­list Mar­gus Mo­lok üt­les, et Ani­ja val­las po­le il­ma rih­ma­ta koer­te­ga lii­ku­mi­ne vä­ga suur mu­re, kuid tee­le vär­vi­tud pil­did ai­ta­vad prob­lee­mi pa­re­mi­ni tead­vus­ta­da.

Lok­sal joo­nis­ta­ti pik­tog­ram­mid kol­me koh­ta Tal­lin­na tä­na­va­le: en­di­se me­re­mees­te ma­ja, lin­na­va­lit­su­se vas­tas asu­va üle­käi­gu­ra­ja ja Coo­pi uue kaup­lu­se­hoo­ne üle­käi­gu­ra­ja juur­de. Edas­pi­di on piir­kon­na­po­lit­sei­nik Ka­lev Kuus­pa­lu sõ­nul plaa­nis te­ha pik­tog­ram­me veel 4-5 koh­ta. Ta üt­les, et Lok­sal ei ole vii­ma­sel ajal ol­nud hul­ku­va­te koer­te koh­ta kae­bu­si, kuid pik­tog­ram­mid on meel­de­tu­le­tu­seks, il­ma rih­ma­ta koe­ri on nä­ha ka Lok­sal.