Keh­ra tüd­ru­kud võit­sid koo­li­de­va­he­li­se võist­lu­se „Osa­vaim korv­pal­lur“

603

Nel­ja­päe­val, 12. ap­ril­lil toi­mus Keh­ra spor­di­hoo­nes Har­ju­maa koo­li­de noo­re­ma­te klas­si­de õpi­las­te­le mõel­dud tea­te­võist­lus „Osa­vaim korv­pal­lur“. Võist­lus koos­nes viiest alast: slaa­lom, 3 ta­ba­must, suur ka­hek­sa, süs­tik ja tuld.

6.-.7. klas­si tü­tar­las­te seas või­tis esi­ko­ha Keh­ra güm­naa­siu­mi võist­kond koos­sei­sus Ka­ro­li­na Luš­ki­na, Li­si­ka Ari­ke, Kris­ti­na Sva­ta­nen­ko, Elii­se Veer­sa­lu ja Li­li-Mar­leen Püi, nen­de õpe­ta­ja on Pi­ret Ur­met. Keh­ra tüd­ru­ku­te võist­kond või­tis viiest alast 3, ühes sai 2. ja ühes 3. ko­ha. Kuu­sa­lu kesk­koo­li võist­kond sai viie ala kok­ku­võt­tes 6. ja Raa­si­ku põ­hi­koo­li võist­kond 9. ko­ha.

Ku­ni 5. klas­si tüd­ru­ku­te hul­gas tu­li Vai­da põ­hi­koo­li jä­rel 2. ko­ha­le Raa­si­ku põ­hi­koo­li võist­kond: Me­ri­bel Suu­rorg, Mar­ta Ma­rie Roo­si­mä­gi, Isa­bel Sum­mel, Sand­ra Bo­rš­tšik, He­le­rin Ober­tun ja Flo­rin Gus­sak. Nen­de õpe­ta­ja on Tiia Kroon­mäe. Keh­ra güm­naa­siu­mi võist­kond sai 4., Kuu­sa­lu kesk­kool 5. ja Aru­kü­la põ­hi­kool 7. ko­ha.

Ku­ni 5. klas­si pois­te seas sai Kuu­sa­lu kesk­kool Jü­ri ja Vai­da koo­li­de jä­rel 3. ko­ha. Mees­kon­da kuu­lu­sid Jes­se Lau­ter, Ad­rian Aio, Ma­dis Hurt, Mikk Kir­si­maa, Mar­kus Te­ner ja Kaur Mar­cus Tam­re, nen­de õpe­ta­ja on Ing­rit Keer­ma. Aru­kü­la koo­li I võist­kond jäi Keh­ra güm­naa­siu­mi pois­te­ga ja­ga­ma 4.-5. koh­ta, Aru­kü­la II sai 8. ja Raa­si­ku 9. ko­ha.