Keh­ra tei­sel koh­vi­ku­te­päe­val oli ava­tud kuus koh­vi­kut

783
Keh­ra noo­red ko­gu­sid koh­vi­ku­ga tu­lu põ­ge­ne­mis­toa kü­las­ta­mi­seks.

Võr­rel­des eel­mi­se aas­ta­ga oli Keh­ra ko­du­koh­vi­ku­te arv ka­he­kor­dis­tu­nud.

Ka tä­na­vu toi­mus Keh­ra koh­vi­ku­te­päev ema­de­päe­val, 12. mail. En­ne­lõu­naks olid rah­va­ma­jae­si­se­le hal­ja­sa­la­le val­mis sea­tud viis müü­gi­koh­ta, kuues koh­vik oli kõr­va­l a­su­vas ai­das.
Ani­ja val­la kul­tuu­ri­kes­ku­se juht El­vis Hru­pa üt­les, et ku­na eel­mi­sel aas­tal õn­nes­tus häs­ti „kaks ühes“ üri­tus ehk koh­vi­ku­te­päev ja sel­le­le järg­ne­nud ema­de­päe­va­kont­sert, ot­sus­ta­ti sa­ma­moo­di te­ha ka tä­na­vu: „Kõi­ge­pealt võib tuua emad ko­du­koh­vi­ku­tes­se koo­gi­le-koh­vi­le, pä­rast se­da rah­va­maj­ja Jaan Peh­ki kont­ser­di­le.“

Pü­ha­päe­va hom­mi­kul olid Keh­ra ko­hal nii „kaht­la­sed“ pil­ved, et pee­ti ise­gi nõu, kas ava­da koh­vi­kud rah­va­ma­jas. Kuid pil­ved ha­ju­sid ja päi­ke tu­li väl­ja.

Keh­ra tei­se koh­vi­ku­te­päe­va pik­ku­seks oli ka­van­da­tud ne­li tun­di, kuid pä­ris mi­tu koh­vi­kut lõ­pe­ta­sid tun­du­valt va­rem, ku­na olid tüh­jaks os­te­tud.

Noor­te­koh­vi­ku tu­lu mee­le­la­hu­tu­seks
Keh­ra noor­te­kes­ku­se ko­kan­dus­rin­gi noor­te­koh­vi­kus Omal Lai­nel pa­ku­ti kar­tu­li­sa­la­tit, pi­ru­kaid, mors­si, loo­si­küp­si­seid, teed ja koh­vi. Noor­te­juht Alek­sei Kuz­min rää­kis, et ko­kan­dus­rin­gis lep­pi­sid noo­red kok­ku, mi­da kee­gi koh­vi­ku­te­päe­vaks val­mis­tab, va­ne­mad ai­ta­sid. Kõi­ge po­pu­laar­sem oli kar­tu­li­sa­lat, 5 ki­lo sa­la­tit olid müü­dud ju­ba ajaks, mil päev oli al­les poo­le peal.

„Koh­vi­ku­te­päev on noor­te­le hea või­ma­lus te­ha mi­da­gi ka­su­lik­ku. Nad saa­vad siit et­te­võt­lus­ko­ge­mu­se, õpi­vad suht­le­mist ning ka ma­te­maa­ti­kat,“ üt­les Alek­sei Kuz­min.

Ta li­sas, et koh­vi­ku­tu­lu lä­heb mee­le­la­hu­tu­seks – noor­te­ga soo­vi­tak­se min­na Tal­lin­nas­se põ­ge­ne­mis­tup­pa: „Ole­me sel­leks ka kol­mel dis­kol kor­ral­da­nud koh­vi­kut. Pä­rast tä­nast on meil um­bes pool va­ja­mi­ne­vast 130 eu­rost ole­mas.“

Bi­pa pa­tu­va­bad koo­gid
Bir­git Paas­ma Ala­ve­rest koos 9aas­ta­se tüt­re Bri­git­ta-Mia­ga müüs imei­lu­said koo­ke. Ta sel­gi­tas, et need on glu­tee­ni-, lak­too­si- ja suhk­ru­va­bad ning hak­kas neid te­ge­ma, ku­na noo­rem laps on al­ler­gik.

„Taht­sin te­ha lap­se­le sün­ni­päe­va­koo­ki ja nüüd on mul re­gist­ree­ri­tud ko­du­köök, tor­te-koo­ke tel­li­tak­se Fa­ce­boo­ki kau­du kõik­ja­le. Need on pa­tu­va­bad koo­gid, suhk­ru ase­mel ka­su­tan ste­viat, mis ka­lo­reid ei an­na. Söön koo­ke iga päev, aga kaal muud­kui lan­geb,“ kii­tis va­rem per­so­na­li­ju­hi­na töö­ta­nud Bir­git Paas­ma.

Koh­vi­ku­te­päe­vaks val­mis­tas ta 4 suurt koo­ki, olid por­gan­di­kook, maa­si­ka-, mus­ti­ka- ja man­go­va­hu­koo­gid. Kui­gi ühe tü­ki hind oli 5 eu­rot, oli paar tun­di pä­rast koh­vi­ku ava­mist kõik ot­sas: „Al­gu­ses imes­ta­ti, et oi, kui kal­lis, kuid pä­rast söö­mist tul­di juur­de kü­si­ma. See on­gi eksk­lu­siiv­too­de, mõel­dud eel­kõi­ge tead­li­ku­ma­le klien­di­le.“

Jõe­läht­me val­last just Bi­pa koo­ki­de pä­rast Keh­ras­se ema­ga ema­de­päe­va tä­his­ta­ma tul­nud An­ne ja Aa­re Oja­la proo­vi­sid jä­re­le kõik ne­li koo­ki ning kin­ni­ta­sid, et mait­se­sid vä­ga.

Koo­li­tüd­ru­kud KET­TER JAA­NUS ja KRE­TE SA­LU­MÄ­GI olid FA­RIŠ­TA­MO EL­LE­RIL ja ME­RI­KE POO­MIL abiks ve­gan­koh­vi­kus.

Ve­ga­ni­te Vim­ka
Fa­riš­ta­mo El­ler avas koos Tal­lin­nas ela­va sõb­ran­na Me­ri­ke Poo­mi­ga ve­gan­koh­vi­ku Vim­ka, kus müü­di päi­ke­se­kui­va­ta­tud to­ma­ti­te ja olii­vi­de­ga muf­fi­neid, ka­ru­lau­gu hum­mu­se­ga täi­de­tud kur­gi­lae­vu­ke­si, saia­ke­si ja koo­ki.

„Meil on kõik taim­ne. Ka koh­vi jah­va­ta­me ko­ha­peal, pa­ku­me se­da kae­ra- ja so­ja­pii­ma­ga. Vä­ga on kii­de­tud šo­ko­laa­di­koo­ki, ka täi­de­tud kur­ke ning koh­vi – ena­mas­ti po­le ini­me­sed neid pii­ma­sid maits­nud,“ rää­kis Fa­riš­ta­mo El­ler.

Koos koh­vi­ku­pi­da­ja­te­ga olid müü­gi­le­ti ta­ga Keh­ra koo­li­tüd­ru­kud Kre­te Sa­lu­mä­gi ja Ket­ter Jaa­nus, kes läk­sid koh­vi­ku­te­päe­va kü­las­ta­ma ja pak­ku­sid end ap­pi.

Ire­na Ot­sa pi­ru­kad ja ko­rea sa­lat
Ema ja tü­tar Ire­na ja Li­lian Ots pi­did koh­vi­ku va­ra­kult sul­ge­ma, ku­na pol­nud enam mi­da­gi müüa.

„Te­gi­me kolm suurt koo­ki, 70 vahv­lit, 50 ku­ke­kom­mi, 140 pähk­li­kest, ko­rea sa­la­tit, kõik sai ot­sa,“ loet­les Li­lian Ots.

Ta kii­tis, et ema on ho­bi­kokk, kel­le teh­tud söö­ke ha­ka­tak­se pä­rast maits­mist tel­li­ma: „Miks mit­te ja­ga­da, kui os­kad te­ha mi­da­gi head. Ole­me siin, sest soo­vi­me tel­li­ja­te­rin­gi laien­da­da.“

Koh­vi­ku­pi­da­jad rõõ­mus­ta­sid, et ost­jaid käis pal­ju, kuid sel­le tõt­tu ei jõu­tud ise teis­te koh­vi­ku­te­ga tut­vu­da.

„Aga käi­si­me eel­mi­sel aas­tal Aru­kü­la koh­vi­ku­te­päe­val, vä­ga to­re oli,“ mär­kis Ire­na Ots.
Tü­tar Li­lian ar­vas, et ka Keh­ras võiks mõel­da koh­vi­ku­te ava­mi­se­le ko­duae­da­des: „Meil on Üle­jõel suur aed, seal saaks te­ha küll. Kuid ela­me kes­ku­sest pä­ris kau­gel, ei tea, kas ini­me­sed viit­sik­sid sin­na tul­la.“

Kul­tuu­ri­kes­ku­se smuu­ti ja ai­da­koh­vik
Val­la kul­tuu­ri­kes­kus ja Keh­ra rah­va­ma­ja olid ka ise koh­vi­ku­ga väl­jas. Nen­de tõm­be­num­ber oli mar­jas­muu­ti, mi­da rah­va­ma­ja töö­ta­jal Kai­di Puu­se­pal tu­li pi­de­valt juur­de te­ha. Veel val­mis­ta­ti ko­ha­peal grill-või­lei­bu, pakuti El­vis Hru­pa ko­dus teh­tud see­ne-sin­gi-juus­tu­pi­ru­kat.

Keh­ra ai­das pi­das koh­vi­kut Keh­ra tun­tuim kok­k Kat­rin Roo­me­re. Os­ta sai nii soo­last kui ma­gu­sat. Kau­neid koo­ke os­te­ti kaa­sa nii pal­ju, et koh­vi­ku­pi­da­ja pi­di ko­dust juur­de too­ma. Keh­ras­se ema­le kül­la tul­nud pe­re os­tis 10 koo­ki, et min­na ema­de­päe­va tä­his­ta­ma.
„Müü­sin 70 koo­ki,“ sõ­nas Kat­rin Roo­me­re.

Eelmine artikkelÕppereis Lätti
Järgmine artikkelKuu­sa­lu val­la 20 kü­la­va­ne­mat said ame­ti­mär­gi