Keh­ra Snai­pers jät­kab har­ras­ta­ja­te ho­ki­lii­ga 3. gru­pis

1042

Har­ras­ta­ja­te ho­ki­lii­ga Tal­lin­na lah­tis­tel meist­ri­võist­lus­tel lõ­pe­tas Keh­ra Snai­pers ava­rin­gi 10 män­gu 2.-3. gru­pi 11 võist­kon­na seas 8. ko­ha­ga ning jät­kab 3. gru­pis.

Ava­rin­gi viiest esi­me­sest män­gust tee­ni­tud 3 punk­ti­le saa­di järg­mi­se viie män­gu­ga li­saks 4 punk­ti. 24. no­vemb­ril män­gis Snai­pers Mark Win­ne­ri võist­kon­na­ga ning pi­di vas­tu võt­ma 1:4 kao­tu­se. Ava­kol­man­di­ku esi­me­se 10 mi­nu­ti jook­sul pa­ni vas­ta­ne oma väi­ke­se teh­ni­li­se üleo­le­ku maks­ma ning asus juh­ti­ma 3:0. Tei­ne kol­man­dik oli tun­du­valt ta­sa­vä­gi­sem ja Keh­ra mees­kon­na kao­tus vä­he­nes 1:3-le. Vä­ra­va lõi Ai­var Ur­va söö­dust Ind­rek Lill­soo.

Lõ­puks lõid vas­ta­sed siis­ki veel ühe vä­ra­va.

Järg­mi­ses män­gus, mis toi­mus 28. no­vemb­ril HC Vep­ri vas­tu, tu­li Snai­per­sil taas tun­nis­ta­da vas­tas­te pa­re­must, mäng kao­ta­ti 1:2. Esi­me­se vä­ra­va lõid vas­ta­sed ju­ba siis, kui män­gu al­gu­sest oli möö­du­nud 17 se­kun­dit. 3 mi­nu­tit hil­jem suu­ren­da­ti edu 2:0-le. Män­gu tei­sest poo­lest män­gis Snai­pers suu­re­ma osa ar­vu­li­ses üle­kaa­lus. Ar­nold Jär­ve­la vä­hen­das kao­tus­sei­su küll ühe­le vä­ra­va­le, kuid roh­ke­mat Keh­ra mees­kond ei suut­nud. 8. det­semb­ril kao­tas Snai­pers HK Sa­ku 2 mees­kon­na­le 3:0. Lõpp­tu­le­mu­sest hoo­li­ma­ta oli mäng ta­sa­vä­gi­ne, kui­gi Keh­ra mees­kon­nal oli ka­su­ta­da vaid 9 män­gi­jat.

Järg­mi­sed kaks män­gu läk­sid keh­ra­las­te­le pa­re­mi­ni. 19. det­semb­ril alis­ta­ti 2:1 Ku­ra­se Hül­ged. Ava­poo­la­jal kes­kel viis Ja­nek Hin Keh­ra 1:0 juh­ti­ma, tei­sel poo­la­jal, kui Snai­pers oli ar­vu­li­ses vä­he­mu­ses, vas­ta­sed küll vii­gis­ta­sid, kuid Jaak Kuu­se täp­sest söö­dust kind­lus­tas Ar­nold Jär­ve­la lõ­puks Snai­per­si­le või­du. Ka uue aas­ta esi­me­ses män­gus, mis toi­mus möö­du­nud kol­ma­päe­val, 10. jaa­nua­ril, tee­ni­sid Keh­ra ho­ki­me­hed või­du­punk­tid – Te­lia Spor­dik­lu­bi alis­ta­ti ta­sa­vä­gi­ses män­gus 1:0. Mäng oli mõ­le­ma­pool­se­te vä­ra­va­või­ma­lus­te­ga, keh­ra­las­te vä­ra­va hoi­dis puh­ta vä­ra­va­vaht And­res Kaa­si­ku vea­tu mäng. Män­gu ain­sa vä­ra­va lõi ava­kol­man­di­ku 10. mi­nu­til Ind­rek Lill­soo Rain Lill­soo söö­dust.

Nüüd jät­ka­vad ava­rin­gi 6 edu­ka­mat mees­kon­da 2., üle­jää­nud 3. gru­pis. Iga vas­ta­se­ga män­gi­tak­se veel kaks kor­da. Keh­ra Snai­pers on en­ne tei­se rin­gi män­ge 3. gru­pi viie mees­kon­na hul­gas 7 punk­ti­ga 2. ko­hal. Tei­se rin­gi esi­me­ne vas­ta­ne on lii­ga uus­tul­nuk HC Dra­gons OP­TI­BET 2, ke­da ava­rin­gis või­de­ti kind­lalt 4:0.