Keh­ra pääs­te­ko­man­do juu­be­li­pi­du – 25 töö­kat aas­tat

1401

„25 aas­ta­ga ole­me jõud­nud nii kau­ge­le, et meil on ole­mas kõik tööks va­ja­lik,“ üt­les Keh­ra pääs­te­ko­man­do­pea­lik AI­VAR KA­RI ko­man­do juu­be­li­peol.

Keh­ras Koo­li tä­na­val asu­va pääs­te­ko­man­do ga­raažis on li­saks ka­he­le uue­le pääs­teau­to­le – mul­lu saa­dud uhiuue­le Sca­nia­le ning 2016. aas­tal ko­man­dos­se too­dud MA­Ni­le, paak- ja re­ser­vau­to­de­le – täies­ti uus ATV koos kä­ru­ga. Met­sa­kus­tu­tus­ko­man­do­de­le os­te­tud ATV jõu­dis Keh­ras­se paar nä­da­lat ta­ga­si. Pea­lik Ai­var Ka­ri sel­gi­tas, et võr­rel­des se­ni met­sa­tu­le­kah­ju­del ka­su­ta­tud sar­na­se maas­ti­ku­ma­si­na UTV­ga on see suur eda­si­mi­nek.

„ATV on ker­ge, sel­le võib met­sa trans­por­ti­mi­seks pan­na kä­ru­ga tu­le­tõr­jeau­to ta­ha. Tal­vel saab kä­ru­le pan­na al­la suu­sad ning kä­ru ühen­da­da ATV kül­ge. Sel­le­ga on või­ma­lik tuua näi­teks ini­me­si väl­ja Kõr­ve­maa met­sa­dest, ku­hu au­to­ga li­gi ei pää­se, ning sõi­ta kus­tu­ta­ma koh­ta­des­se, ku­hu muu­de ma­si­na­te­ga ei saa,“ lau­sus ta.

Ka pääst­ja­te va­rus­tus on nüüd teh­ni­ka vii­ma­ne sõ­na. Ko­man­do­pea­li­ku ka­bi­ne­tis on vir­nas kar­bid uu­te mas­ki­de­ga, mil­lel on kül­jes raa­dio­jaa­mad, et me­hed saak­sid suit­sut­soo­nis oma­va­hel su­hel­da: „Järg­mi­se­na saa­me uued ter­mo­kaa­me­rad, mil­le abil on suit­su­ses ruu­mis kii­res­ti nä­ha, kui seal on ini­me­ne või kus on tu­le­kol­le.“

Veel paar aas­tat ta­ga­si oli ko­man­do­pea­li­kul mu­re töö­jõu­ga, prae­gu prob­lee­mi enam ei ole. Keh­ra ko­man­dos on 22 pääst­jat, kes töö­ta­vad nel­jas 24tun­ni­ses va­he­tu­ses, igas va­he­tu­ses on vä­he­malt 4 meest – mees­kon­na­va­nem, kaks tu­le­tõr­ju­jat ja au­to­juht.

„Pä­rast se­da, kui eel­mi­sel aas­tal oli pal­ga­tõus, pääst­ja­te kesk­mi­ne töö­ta­su tõs­te­ti 1000 eu­ro pea­le, sai­me kõik va­bad ko­had mees­te­ga täi­de­tud, võin ise­gi öel­da, et jär­je­kord on uk­se ta­ha,“ sõ­nas Ai­var Ka­ri.

Hoo­ne, kus me­hed ja au­tod Keh­ras paik­ne­vad, on ku­na­gi­ne tsi­viil­kait­seob­jekt, mi­da nüüd hal­dab Rii­gi Kin­nis­va­ra AS. Igal aas­tal on sel­les­se in­ves­tee­ri­tud, eel­mi­sel aas­tal näi­teks pan­di sis­se kesk­kü­te ning as­fal­tee­ri­ti ga­raažie­si­ne: „Mi­na olen öel­nud, mi­da ta­ha­me, ja jär­jest on teh­tud.“

Möö­du­nud ree­del, 1. veeb­rua­ril, kui Keh­ra ko­man­do tä­his­tas 25. sün­ni­päe­va, tõ­des pea­lik, et ei tun­ne enam mil­lest­ki puu­dust.

„Kõik va­ja­lik – teh­ni­ka, va­rus­tus, me­hed, töö­tin­gi­mu­sed – on ole­mas. 25 aas­ta­ga ole­me jõud­nud lõ­puks sin­na­ni, kus võin öel­da, et ko­man­do toi­mib, nüüd on liht­salt va­ja tööd te­ha,“ mär­kis ta.

Ko­man­do loo­mi­ne
Va­ba­taht­li­ku tu­le­tõr­jeü­hin­gu baa­sil 12. veeb­rua­ril 1991 asu­ta­tud Har­ju maa­kon­na pääs­tea­me­ti esi­me­ne juht Vel­lo Plees mee­nu­tas, et tol­le aja­ni olid Har­ju­maa ja Hiiu­maa ain­sad maa­kon­nad, kus kut­se­li­si ko­man­do­sid pol­nud. Har­jus oli vaid 5 va­ba­taht­lik­ku komandot, nen­de seas ka Lok­sa ja Raa­si­ku. Esi­me­ne kut­se­li­ne ko­man­do loo­di 1991. aas­tal Kei­las­se, see­jä­rel ha­ka­ti neid jär­ge­möö­da ra­ja­ma mu­ja­le. Tei­sena Harjus teh­ti 1992. aas­ta ke­va­del lae­va­re­mon­di­te­ha­se tu­le­tõr­je baa­sil ko­man­do Lok­sa­le.

Har­ju­maa pääs­te­tee­nis­tu­se hi­li­sem di­rek­tor Tar­vi Oja­la, kes juh­tis maa­kon­na pääs­te­tee­nis­tust aas­ta­tel 1998-2004, sel­gi­tas: „Ko­man­do­de võr­gus­tik­ku ha­ka­ti ehi­ta­ma nii, et üht­pi­di ar­ves­ta­ti aja­loo­list asu­koh­ta, kus ko­man­dod peak­sid kind­las­ti ole­ma, kuid vaa­da­ti ka va­he­maid ja suu­re­maid asu­laid, sest kus on roh­kem ini­me­si, seal on ka roh­kem et­te­võt­lust ja ris­ke. Kaar­dilt vaa­da­ti, kus oli niiöel­da val­ge laik, mil­li­sed asu­lad on sel­le lä­he­du­ses, mil­li­ne on seal­ne tee­de­võrk, mil­li­sest ko­hast pää­seb ümb­rus­kon­nas iga­le poo­le kõi­ge kii­re­mi­ni ko­ha­le.“

Keh­ras­se ot­sus­ta­ti ko­man­do luua siis, kui te­has 1990nda­te al­gu­ses oli te­has pank­ro­tis ja ka seal­ne tu­le­tõr­je lõ­pe­tas töö. Vel­lo Plee­si kin­ni­tu­sel oli oma osa sel­les, et Keh­ras­se loo­di kut­se­li­ne pääs­te­ko­man­do, ka tol­la­sel ak­tiiv­sel lin­na­peal Jü­ri Lill­sool. Tu­le­va­ne ko­man­do­pea­lik Ai­var Ka­ri töö­tas sel ajal Tal­lin­na kesk­lin­na pääs­te­ko­man­dos, kui nä­gi kuu­lu­tust, et Keh­ras­se ha­ka­tak­se kut­se­list ük­sust te­ge­ma ja sin­na ot­si­tak­se pea­lik­ku, läks Kei­las­se pääs­te­a­me­ti ju­hi juur­de.

„Ot­si­si­me meest, kes hak­kaks ko­man­dot loo­ma. Ai­var töö­tas ju­ba tu­le­tõr­jes, tu­li ja üt­les, et kui Keh­ras ava­tak­se ko­man­do, siis te­ma tu­leb. Võt­sin ta töö­le ja tun­dub, et va­ju­ta­sin õi­ge nu­pu pea­le – ta on siia­ni Keh­ra ko­man­do­pea­lik,“ sõ­nas Vel­lo Plees.

Ai­var Ka­ri kin­ni­tas, et töö pääs­te­ko­man­dos on al­gu­sa­ja­ga võr­rel­des to­taal­selt muu­tu­nud. Kui too­na oli pea­mi­ne lei­da me­hed, kes ei kar­daks kõr­gust ning pääs­te­tööks va­ja­li­kud os­ku­sed oman­da­ti pea­mi­selt töö käi­gus, siis prae­gu koo­li­tab pääst­jaid Väi­ke-Maar­ja pääs­te­kool: „Kui va­nas­ti oli tu­le­tõr­je ZI­Lis kuus­teist voo­li­kut, kang, la­bi­das ja kolm re­de­lit, siis prae­gu­se tu­le­tõr­jeau­to va­rus­tu­se ni­me­ki­ri täi­dab kolm suurt pa­be­ri­leh­te.“

Juu­be­li­pi­du
Sün­ni­päe­va­peol te­gi pea­lik vee­rand­sa­ja-aas­ta­se ko­man­do aja­loost üle­vaa­te ning tä­nas kõi­ki, kes on 25 aas­ta jook­sul nii nõu kui jõu­ga toe­ta­nud. Eral­di tä­nas ta va­ba­taht­lik­ke pääst­jaid, kel­le te­ge­vust elu­kut­se­lis­te pääst­ja­te ai­ta­mi­sel on või­ma­tu üle­hin­na­ta. Sa­mu­ti tä­nas Ai­var Ka­ri Keh­ra ko­man­do en­di­seid ja prae­gu­seid pääst­jaid ning kin­ni­tas, et il­ma nen­de pa­nu­se­ta po­leks ko­man­dol läi­nud nii häs­ti.

Põh­ja pääs­te­kes­ku­se juht Mar­ko Rüü rää­kis, et Põh­ja piir­kon­nas on 39 ko­man­dot, neist 13 on kut­se­li­sed, 26 va­ba­taht­li­kud: „On vä­ga hea meel, et Keh­ra ko­man­do po­le liht­salt üks num­ber nen­de hul­gas, vaid on siin ko­gu­kon­nas leid­nud kind­la ko­ha. Ko­gu­kond saab tei­le kin­del ol­la.“

Mar­ko Rüü an­dis Keh­ra ko­man­do pääst­ja­te­le Priit Pik­ke­ri­le, Ülar Ring­mäe­le, Mark Rei­si­le, Vei­ko Malt­sa­le, Siim Gel­ler­ti­le ja Vei­ko Malt­sa­le ja aas­taid ko­man­do­hoo­nes töö­ta­nud prae­gu­se­le ko­ris­ta­ja­le Sir­je Su­vi­le ko­hu­se­tund­li­ku töö eest Põh­ja pääs­te­kes­ku­se tä­nu­kir­jad. Priit Pik­ker on Keh­ra ko­man­do staažikaim pääst­ja, töö­ta­nud seal 20 aas­tat, üle 15 aas­ta on ko­man­dos töö­ta­nud Ülar Ring­mäe ja Vei­ko Malts. Pääs­te­kes­ku­se tä­nu­ki­ri oli ka Ani­ja val­la­va­lit­su­se­le, sel­le võt­tis vas­tu val­la­va­nem Ar­vi Ka­ro­tam.

Val­la­va­nem tä­nas Keh­ra ko­man­do pääst­jaid Ani­ja val­la ela­ni­ke­le tur­va­tun­de pak­ku­mi­se eest ning an­dis pea­lik Ai­var Ka­ri­le üle Ani­ja val­la­va­lit­su­se tä­nu­kir­ja mis­sioo­ni­tun­de­ga teh­tud töö eest Keh­ra pääs­te­ko­man­do aren­da­mi­sel ja hoid­mi­sel. Sün­ni­päe­va­kin­gi­na oli val­la­va­ne­mal kaa­sas pääs­te­rõn­gas ning soo­vis, et se­da lä­heks pääst­jail või­ma­li­kult vä­he va­ja.

Keh­ra güm­naa­siu­mi di­rek­tor Kai­do Krein­taal kii­tis ko­man­dot hea koos­töö­part­ne­ri­na. Ta ju­tus­tas, et kui te­gi kolm aas­tat ta­ga­si Ai­var Ka­ri­le et­te­pa­ne­ku ha­ka­ta koo­lis lä­bi vii­ma pääs­tea­last va­lik­kur­sust, sai ko­he nõu­so­le­ku ning pääs­te­kur­sus on igal aas­tal ol­nud õpi­las­te seas üks po­pu­laar­se­maid.

Ees­ti Tu­le­tõr­je­muu­seu­mi juht Ivo Pau­lus rõõ­mus­tas, et Keh­ra ko­man­do elav aja­lu­gu on sot­siaal­mee­dia kau­du jõud­nud laie­ma ava­lik­ku­se et­te ning soo­vi­tas see edas­pi­di ka raa­ma­tu­na väl­ja an­da.

Keh­ra ko­man­dot õn­nit­le­sid veel maa­kon­na pääs­te­tee­nis­tu­se en­di­sed ju­hid Vel­lo Plees ja Tar­vi Oja­la, en­di­ne Keh­ra lin­na­pea ja Ani­ja val­la­va­nem Jü­ri Lill­soo, ko­man­do en­dis­te töö­ta­ja­te ni­mel Too­mas Mänd, Raa­si­ku va­ba­taht­lik pääst­ja Val­de­ko Va­her, ko­man­do­ga sa­mas ma­jas töö­ta­va Ka­rell Kiir­a­bi ja po­lit­sei esin­da­jad.

Lau­päe­val, 2. veeb­rua­ril oli juu­be­li pu­hul Keh­ra ko­man­dos ava­tud us­te päev. Ko­man­do ol­me­ruu­mi­de, pääs­te­teh­ni­ka ja -va­rus­tu­se­ga käi­sid tut­vu­mas üle 100 ini­me­se, ena­mas­ti las­te­ga pe­red.

„Kolm tun­di oli ma­ja rah­vast täis, me­hed näi­ta­sid nei­le au­to­sid ja va­rus­tust, pak­ku­si­me koh­vi ja kring­lit,“ üt­les pea­lik Ai­var Ka­ri.

Eelmine artikkelPre­si­dent tun­nus­tab Keh­ra koo­li õp­pea­la­ju­ha­ta­jat KA­JA SA­RA­PUUD tee­ne­te­mär­gi­ga
Järgmine artikkelMA­RI­JA KUDR­JA­KO­VA Lok­salt noor­soo­töö aas­ta toe­ta­ja