Keh­ra noor­me­hed on Ees­ti kä­si­pal­li­meist­rid

2740
Tä­na­vu­ne Ees­ti C-klas­si kä­si­pal­li­meis­ter HC Keh­ra I. Esi­reas: RA­DIS­LAV KRU­TITŠEN­KO, KEI­JO-JO­HANN NOR­DEN, NAA­TAN PIK­KEL, STEN-MARK SEL­BERG, PA­VEL SE­ME­NOV ja VI­TA­LI SE­MEN­KOV, ta­ga: MAR­KUS VAI­NO­LA, SER­GIO-SIL­VER KREE­GI­MAA, MAR­KO MAU­RER, KARL JO­HAN­NES KASK, SIG­MAR SEER­MANN, NI­KI­TA MA­KO­VEI, MAR­TIN ROOS­MANN ja tree­ner KAU­PO LII­VA.

HC Keh­ra C-klas­si (sün­di­nud 2002 ja hil­jem) noor­mees­te I võist­kond tu­li 2017. aas­ta Ees­ti meist­riks kä­si­pal­lis.
Tä­na­vu­sed meist­ri­võist­lu­sed toi­mu­sid ka­hes eta­pis, esi­me­ne oli 13-15. jaa­nua­ri­ni Viim­sis, tei­ne 28.-30 ap­ril­li­ni Põl­vas. 9 mees­kon­da män­gi­sid üks kord lä­bi tur­nii­ri­süs­tee­mis, see­jä­rel jät­ka­sid põ­hi­tur­nii­ri 5 pa­re­mat A-fi­naa­lis, üle­jää­nud mees­kon­nas män­gi­sid B-fi­naa­lis 6.-9. ko­ha­le.
Pä­rast avae­tap­pi oli meist­ri­võist­lus­te lii­der 12 punk­ti­ga HC Keh­ra I võist­kond, jär­gne­sid SK Ta­pa 11 ja Vil­jan­di Spor­di­kool 10 punk­ti­ga. HC Keh­ra II oli 2 punk­ti­ga 8. ko­hal. Ka tei­se eta­pi ava­päe­val lõp­pe­nud põ­hi­tur­nii­ri jä­rel oli lii­der Keh­ra I (16 punk­ti), kes alis­tas SK Ta­pa 20:17 ja HC Tal­lin­na 28:9. Tei­seks tõu­sis Vil­jan­di (14), kol­man­daks Põl­va Spor­di­kool (11).
A-fi­naa­lis või­tis Keh­ra I Ta­pa SK 27:17, Põl­va SK 24:22 ja HC Tal­la­se 29:15, kuid kao­tas vii­ma­ses män­gus Vil­jan­di­le 21:24. Sel­lest hoo­li­ma­ta tu­li HC Keh­ra I mees­kond 22 punk­ti­ga Ees­ti meist­riks. Järg­ne­sid Vil­jan­di 21 ja Põl­va 15 punk­ti­ga. Ees­ti meis­ter­mees­kon­nas män­gi­sid Sig­mar Seer­mann, Ser­gio-Sil­ver Kree­gi­maa, Ni­ki­ta Ma­ko­vei, Pa­vel Se­men­kov, Naa­tan Pik­kel, Karl Jo­han­nes Kask, Kei­jo-Jo­hann Nor­den, Mar­ko Mau­rer, Mar­kus Vai­no­la, Mar­tin Roos­mann, Sten-Mark Sel­berg, Ra­dis­lav Kru­ti­tšen­ko ja Vi­ta­li Se­men­kov. Nen­de tree­ne­rid on Kau­po Lii­va ja Ind­rek Lill­soo.
HC Keh­ra II mees­kond kao­tas põ­hi­tur­nii­ri vii­mas­tes män­gu­des Viim­si­le 15:22 ja Põl­va­le 12:38. B-fi­naa­lis alis­ta­ti Val­ga Kä­val 20:18, kao­ta­ti taas Viim­si­le 15:23, kuid või­de­ti HC Tal­linn 20:11. Ees­ti meist­ri­võist­lus­te kok­ku­võt­tes sai mees­kond 6 punk­ti­ga 7. ko­ha.
Ees­ti meist­ri­võist­lus­te pa­ri­maks män­gi­jaks va­li­ti Sig­mar Seer­mann ja pa­ri­maks vä­ra­va­va­hiks Vi­ta­li Se­men­kov, mõ­le­mad HC Keh­ra I mees­kon­nast. Keh­ra I võist­kon­na pa­ri­maks män­gi­jaks ni­me­ta­ti Ser­gio-Sil­ver Kree­gi­maa, Keh­ra II võist­kon­na pa­ri­maks Krist­jan Luuk.

Eelmine artikkelTorm viis lau­päe­val Vii­nis­tu en­di­selt toot­mis­hoo­nelt ka­tu­se
Järgmine artikkelRiik ehi­ta­b kerg­liik­lus­tee Aru­kü­la mõi­sast Pe­nin­gi-La­ge­di maan­tee­ni aastal 2020