Keh­ra noo­red on Ees­ti meist­rid ran­na­kä­si­pal­lis

1235

2017. aas­ta ran­na­kä­si­pal­li meist­ri­võist­lu­sed koos­ne­sid kol­mest eta­pist, esi­me­ne oli 22. juu­lil Põl­va jär­ve ää­res, tei­ne 29. juu­lil Alats­ki­vi lii­va­väl­ja­ku­tel ning kol­mas 5. au­gus­til Vil­jan­di jär­ve ää­res. Kol­me eta­pi kok­ku­võt­tes sel­gu­sid pa­ri­mad 9 ühek­sas va­nu­sek­las­sis.
Kaks või­tu läk­sid Keh­ra Kä­si­pal­lik­lu­bi­le. Tä­na­vus­teks ran­na­kä­si­pal­li meist­ri­teks tu­li Keh­ra 2004. aas­ta tüd­ru­ku­te võist­kond, kus män­gi­sid Ali­sa Gra­bars­ka­ja, Ka­ro­lii­ne Vi­jard, Kat­riin Si­rel, Ker­tu Eha­nurm, Li­li- Mar­leen Püi, Ma­ri­bel Sa­lu­mä­gi, Mi­la­na Leo­ke­ne-Bo­sen­ko ja Me­ri­lin Aru­mets, nen­de tree­ner on Kai Utt. Tei­se ko­ha sai Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi nais­kond: Ane­te Va­re, Ker­tu Sas­siad, Anas­ta­si­ja Pav­lo­va, Kat­ha­ri­na Ere­mee­va, Ka­di Jär­ve, Sand­ra Par­ve, Ca­ro­ly Aru­vel, Elii­se Tam­ma­ru, Alek­sand­ra Med­ni­ko­va ja An­ge­li­ka Izo­si­na, tree­ner on And­rus Ro­gen­baum.
Meist­ri­tiit­li viis Keh­ras­se ka 2002. aas­ta noor­mees­te I võist­kond koos­sei­sus Ser­gio- Sil­ver Kree­gi­maa, Ni­ki­ta Ma­ko­vei, Pa­vel Se­men­kov, Vi­ta­li Se­men­kov, Karl-Jo­han­nes Kask, Mar­ko Mau­rer, Er­ki Eha­nurm ja Ra­dis­lav Kru­ti­tšen­ko, tree­ner Kau­po Lii­va. Keh­ra II võist­kond sai 6. ko­ha.
Keh­ra neiud said ka kaks 2. koh­ta. 2000. aas­tal sün­di­nud tüd­ru­ku­test oli Põl­va Spor­di­kool I jä­rel tei­ne Keh­ra nais­kond koos­sei­sus Ka­ri­na Me­re, Anas­ta­sia Vol­kov, Hee­te Kuusk­la, Ma­ri­li Al­le ja Me­ri­li He­ni­la, ka neid tree­nib Kau­po Lii­va. HC Pär­nu/Reiu puh­ke­kes­ku­se jä­rel sais 2. ko­ha Keh­ra 2006. aas­ta tüd­ru­kud: Dia­na Me­re, Kar­men Vaik­saar, Len­na Lii Kuusk­la, Sand­ra Saa­res­tik, Su­san Soik­ka ja Gree­te Kukk, tree­ner on Kai Utt.
HC Keh­ra nais­kond lõ­pe­tas võist­lu­sed 5. ko­ha­ga, 2000. aas­ta noor­mees­te seas sai 5. ko­ha Aru­kü­la Spor­dik­lu­bi mees­kond, 2004. aas­ta pois­te hul­gas Aru­kü­la 2. võist­kond 7. ja 1. võist­kond 8. ko­ha ning 2006. aas­ta pois­test oli Aru­kü­la sa­mu­ti ka­hek­sas.

Eelmine artikkelKeh­ras esit­le­ti koo­li­mä­les­tus­te raa­ma­tut
Järgmine artikkelSel­gu­sid Kuu­sa­lu val­la ker­ge­jõus­ti­ku­meist­rid