Keh­ra mä­lu­män­gu lii­der on Mne­mo­siin

615

MART SCH­MEIDT

Tei­si­päe­val, 8. jaa­nua­ril toi­mus Keh­ra rah­va­ma­jas Keh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja hooa­ja kol­mas mäng. Osa­le­sid 7 võist­kon­da: Park­si, Mne­mo­siin, Saa­ja, Mes­sa, Ala­ve­re ASK, YKB ja Su­va­li­sed.

Esi­ko­ha saa­vu­tas võist­kond Mne­mo­siin 41 punk­ti­ga. Või­du­kas võist­kon­nas män­gi­sid Alek­sei Ba­bu­rin, And­ri Ba­bu­rin, Paul Luš­kov ja Val­dur Hü­va­to. Tei­seks tu­li võist­kond Su­va­li­sed koos­sei­sus An­ge­la Moos­te, Rei­mo Ka­ru, San­der Ku­re­ma, Rain Pää­ren, Kai­do Rei­man. Ne­mad ko­gu­sid 39 punk­ti. Kol­mas oli 36 punk­ti­ga võist­kond Mes­sa: Sir­je Vool­maa, And­res Suik, Eve­lin Ka­nar­bik ja Mar­gus Üle­jõe.

Kok­ku­võt­tes ju­hib hooae­ga sa­mu­ti Mne­mo­siin 123 punk­ti­ga. Tei­sel ko­hal on Su­va­li­sed ja 3.-4. koh­ta ja­ga­vad võist­kon­nad Park­si (En­del Soo, Tõ­nu Sild ja Jü­ri Ivask) ning Saa­ja (And­res Puu­sepp, Kel­li Põ­len­dik, Ai­ta Tam­meorg, Ai­ni Joost ja Sir­je Põ­len­dik). Nen­del võist­kon­da­del on 107 punk­ti. Järg­mi­ne mä­lu­mäng tuleb Keh­ra rah­va­ma­jas 5. veeb­rua­ril.