Keh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja ava­võist­lu­se või­tis Park­si

211

MART SCH­MEIDT

Tei­si­päe­val, 1. ok­toob­ril toi­mus ko­ha­li­kus rah­va­ma­jas Keh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja hoo­aja esi­me­ne mäng. See­kord osa­les vaid viis võist­kon­da: Park­si, Mne­mo­siin, Saa­ja, Mes­sa ja Su­va­li­sed. Esi­ko­ha või­tis na­pilt, vaid ühe­punk­ti­li­se edu­ga järg­mi­se ees, Park­si võist­kond, kes ko­gus 48 punk­ti­. Võist­kon­nas män­gi­sid En­del Soo, Tõ­nu Sild ja En­nu Kal­ju­rand. 47 punk­ti saa­nud Su­va­lis­tes män­gi­sid Rain Pää­ren, Rei­mo Ka­ru, San­der Ku­re­ma, Kai­do Rei­mann ja An­ge­la Moos­te. Kol­man­daks jäi 42 punk­ti ko­gu­nud Saa­ja: And­res Puu­sepp, Ai­ni Joost, Kel­li Põ­len­dik, Sir­je Põ­len­dik ja Ai­ta Tam­meorg. Nei­le järg­ne­sid võist­kon­nad Mne­mo­siin ja Mes­sa.

Sar­ja järg­mi­ne mä­lu­mäng toi­mub 5. no­vemb­ril Keh­ra rah­va­ma­jas. Kõik hu­vi­li­sed on oo­da­tud osa­le­ma. Keh­ra mä­lu­män­gu­sar­ja ra­has­ta­tak­se ko­ha­li­ku omaal­ga­tu­se prog­ram­mist.

Eelmine artikkelAni­ja val­la rah­va­jook­sul 437osa­võt­jat
Järgmine artikkelÄär­mus­li­kud äär­mu­sed – rek­laam või tä­he­le­pa­nu­va­ja­dus?