Keh­ra las­teaed­ni­kud viiak­se kee­le­-kümb­lus­­las­teae­da

1465

Keh­ra Las­te­ta­re ja Le­pa­t­rii­nu las­teae­da­de 50 töö­ta­jat lä­he­vad Koht­la-Jär­ve Kir­ju Mir­ju las­teae­da tut­vu­ma kee­le­kümb­lu­se prak­ti­ka­te­ga – seal­ne las­teaed te­ge­leb kee­le­kümb­lu­se­ga 2002. aas­tast ning 2013. aas­tal sai aas­ta kee­le­kümb­lu­sa­su­tu­se tun­nus­tu­se. Ani­ja val­la las­teae­da­des käib 34 prot­sen­ti lap­si, kel­le ko­du­ne keel ei ole ees­ti keel. Ku­na Keh­ra güm­naa­siu­mis suu­na­tak­se muu­keel­sed õpi­la­sed kee­le­kümb­lusk­las­si­des­se, tu­leks kee­le­kümb­lust alus­ta­da ju­ba va­ra­kult, sõ­nas koos las­teae­da­de di­rek­to­ri­te­ga sih­ta­su­tus­se In­no­ve pro­jek­ti­taot­lu­se tei­nud val­la aren­dus­juht In­geld­rin Aug. Prae­gu on Ani­ja val­la las­teae­da­des üks rühm, kus toi­mub osa­li­ne kee­le­kümb­lus. In­no­ve kau­du an­ti Eu­roo­pa Sot­siaal­fon­dist val­la las­teaed­ni­ke koo­li­tus­sõi­tu­deks 965 eu­rot, sel­le eest viiak­se 9. ja 16. veeb­rua­ril Koht­la-Jär­ve­le kee­le­kümb­lus­las­teae­da kaks 25liik­me­list grup­pi.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu ki­hel­kon­na loo­dus­li­kest pü­ha­pai­ka­dest on 110 pä­ri­mus­teks­ti
Järgmine artikkelKeh­ras­se pla­nee­ri­tak­se 5 kor­ter- ja 4 ri­dae­la­mut