Keh­ra las­te tööd USAs­se ränd­näi­tu­se­le

1394

Oku­pat­sioo­ni­de muu­seu­mi joo­nis­tu­sakt­sioo­ni „Tu­le Ees­ti aja­loo­saa­di­kuks“ osa­le­nud 200 lap­se töö­de põh­jal va­li­ti väl­ja 10 aja­loo­saa­di­kut, kel­le pil­te eks­po­nee­ri­tak­se 2018. aas­tal rah­vus­va­he­li­sel ränd­näi­tu­sel, mis tä­his­tab Ees­ti 100. juu­be­lit Eu­roo­pa ja Põh­ja-Amee­ri­ka suur­lin­na­des. Kolm neist on Keh­ra kuns­ti­de­koo­li õpi­la­sed – Iris Mäeots, Ka­ro­li­na Na­za­ruk ja Vi­ta­li­na Vi­nog­ra­do­va. Muu­seu­mil on ka­vas te­ha in­terv­juud, et au­to­ri­te tööd täien­dak­sid ränd­näi­tu­sel eks­po­nee­ri­ta­vaid pil­te. Näi­tus 10 aja­loo­saa­di­ku töö­dest val­mib aas­ta lõ­puks, tu­le­val aas­tal kü­las­tab Amee­ri­kas San Fran­cis­cot, Was­hing­to­ni, Bos­to­nit ja To­ron­tot. Joo­nis­tu­sakt­sioo­nis osa­le­ja­te va­hel loo­si­ti väl­ja 24 au­hin­da, ühe neist saab Ede­ra-Eli­zee Krü­ger, kes õpib sa­mu­ti Keh­ra kuns­ti­de­koo­lis. Võist­lus­tel pa­lu­ti joo­nis­ta­da Ees­ti lu­gu – Ees­ti suur­ku­ju­sid või olu­list meie pea­gi sa­ja-aas­ta­se rii­gi aja­loost.

Eelmine artikkelKeh­ra MTÜ Keerdt­repp pro­pa­gee­rib ter­vis­lik­kust ja spor­ti
Järgmine artikkelREI­JO ROOS: „Ees­ti keel võib ka­du­da.“