Keh­ra kuns­ti­de­koo­li õpi­la­sed hak­ka­sid he­li­loo­ja­teks

1924
Oma­loo­min­gu­kont­ser­dil esi­ne­sid Keh­ra kuns­ti­de­koo­li õpi­la­sed ala­tes 1. klas­sist ku­ni vi­list­las­te­ni. Pil­dil on nad koos õpe­ta­ja­te KA­DI VOO­SE­LI ja FA­RIŠTA­MO EL­LE­RI­GA.

Koo­li­kont­ser­dil esi­ta­sid kla­ve­ri ning rüt­mi­ka ja plaat­pil­li­de õpi­la­sed vaid oma­loo­min­gut.

Poo­le­tun­ni­sel kont­ser­dil „Ise teh­tud, häs­ti teh­tud“ 8. märt­sil esi­ta­sid Keh­ra kuns­ti­de­koo­li õpi­la­sed en­da loo­dud rüt­me ja muu­si­kat. 1. ja 2. klas­si õpi­la­sed ka­su­ta­sid rüt­mi­pil­le ja kõ­la­to­ru­sid ning män­gi­sid oma­loo­min­gu­li­se „Lau­lu Ees­ti­maast“. Kla­ve­riõ­pi­la­sed esi­ta­sid oma­loo­dud kla­ve­ri­pa­lu, plaat­pil­lian­sam­bel Xi­lo­fo­no ka­he oma liik­me kir­ju­ta­tud lu­gu­sid.
Noo­ri­mad, kes oma­loo­min­gu­kont­ser­dil üles as­tu­sid, on muu­si­kaõ­pin­guid al­les alus­ta­nud.
„Kui ju­ba va­ra­kult tead, et võid en­da eria­la­pil­lil män­gi­da ka se­da, mis pä­he tu­leb, an­nab see vä­ga pal­ju juur­de. Ka sol­fed­žo ja muu­si­ka­teoo­ria on põ­ne­va­mad, kui hak­kad oma lu­gu kok­ku pa­ne­ma,“ lau­sus Keh­ra kuns­ti­de­koo­li õpe­ta­ja Ka­di Voo­sel.
Kla­ve­riõ­pe­ta­ja Fa­riš­ta­mo El­ler rää­kis, et pak­kus kol­leeg Ka­di Voo­se­li­le idee te­ha koo­lis kont­sert, ku­hu li­sa­da vei­di oma­loo­min­gut: „Ka­di ar­vas, et kat­se­taks­ki üks­nes oma­loo­min­gu­kont­ser­di­ga.“
Eel­mi­sel aas­tal soo­vi­sid Ka­di Voo­se­li õpi­la­sed plaat­pil­li­de an­samb­list te­ha põ­hi­koo­li 8. klas­si ko­hus­tus­li­ku loov­töö muu­si­kast: „Pak­ku­sin, et kir­ju­ta­me ise muu­si­kat. Es­malt nad kõhk­le­sid, kuid ole­me kaua plaat­pil­li­de an­samb­lis koos eri­ne­vat muu­si­kat män­gi­nud. Neil oli ko­gu muu­si­ka­koo­li teoo­ria oman­da­tud ning ar­va­sin, et nüüd on õi­ge aeg raa­mist väl­ja as­tu­da ja mi­da­gi ise te­ha.“

Pea­mi­selt kla­ver ja plaat­pil­lid
Fa­riš­ta­mo El­le­ri õpi­la­sed on oma lu­gu­sid tei­nud kla­ve­ril kat­se­ta­des, õpe­ta­ja kir­ju­tab noo­did üles ning järg­mi­ses tun­nis jät­kab noor he­li­loo­ja muu­si­ka­pa­la loo­mist: „Nii sün­nib um­bes paa­ri kuu jook­sul oma lu­gu. Kui lap­si na­tu­ke ju­hen­da­da – öel­da, et proo­vi män­gi­mi­sel ka­su­ta­da kõi­ki sõr­mi, siis ta hak­kab­ki proo­vi­ma ja nii muud­kui are­neb. Al­la Be­lo­va män­gis eel­mi­sel aas­tal um­bes viit oma lu­gu, nüüd te­ge­le­me te­ma­ga ka imp­ro­vi­see­ri­mi­se­ga.“
Plaat­pil­li­de an­samb­li kuuest liik­mest kir­ju­tas eel­mi­sel aas­tal en­da lu­gu­sid 4.
„Ku­na koh­tu­si­me vaid kord nä­da­las, võt­tis see ae­ga um­bes ne­li kuud. Al­gul va­lis igaüks en­da­le konk­reet­se he­lis­ti­ku, siis hak­kas lu­gu tükk­haa­val kok­ku ehi­ta­ma. Kui akor­did val­mis ja hak­kas tek­ki­ma loo mee­leo­lu, mõel­di sin­na pea­le me­loo­diaid. See võt­tis kõi­ge roh­kem ae­ga, sest me­loo­dia peab ole­ma ilus ja hu­vi­tav kuu­la­ta,“ ju­tus­tas Ka­di Voo­sel.
Kui­gi õpe­ta­jal oli hirm, et kui ühes tun­nis ja sa­ma­le an­samb­li­le lu­gu­sid kir­ju­ta­da, tu­le­vad need vä­ga sar­na­sed: „Aga need on kõik täies­ti eri­ne­vad, sest ka au­to­rid on eri­ne­vad. Need on vä­ga head lood, täies­ti võrd­väär­sed teis­te­ga, mi­da män­gi­me. See oli suur mul­le ül­la­tus, ilm­selt ka tüd­ru­ku­te­le en­da­le.“

Oma­loo­min­gu­ga rah­vus­va­he­li­se­le kon­kur­si­le
Märt­si lõ­pus lä­heb Xi­lo­fo­no Sankt-Pe­ter­bur­gi rah­vus­va­he­li­se­le kon­kur­si­le. Seal esi­ta­tak­se Mo­zar­ti kõr­val ka Get­ter Mä­gi eel­mi­sel aas­tal plaat­pil­li­de an­samb­li­le kir­ju­ta­tud lu­gu „Vihm“, mis kõ­las eel­mi­sel nä­da­lal koo­li­kont­ser­dil.
„See on täies­ti ar­ves­ta­tav, kva­li­teet­ne ja ter­vik­lik lu­gu,“ kii­tis Ka­di Voo­sel.
Kont­ser­dil esi­ta­ti ka Dia­na Leo­ke-Bo­sen­ko tä­na­vu koo­li­töö­na kir­ju­ta­tud „Ke­va­de­ni“, esi­tas Xi­lo­fo­no, au­tor so­lee­ris flöö­dil, Get­ter Mä­gi män­gis viiu­lit. Tüd­ru­kud üt­le­sid, et muu­si­ka loo­mi­ne nõuab pal­ju ae­ga ja pü­hen­du­mist, sa­mas on see vä­ga loov ja põ­nev prot­sess.
„Mi­nul on ko­gu aeg ol­nud kirg me­dit­sii­ni vas­tu, il­ma sel­le­ta ise­gi kaa­luk­sin he­li­loo­min­gu­ga te­ge­le­ma hak­ka­mist. See kin­gib va­bas­ta­va tun­de,“ lau­sus Dia­na Leo­ke-Bo­sen­ko.
Ka­di Voo­sel li­sas, et ise luues hak­ka­vad lap­sed muu­si­kat pal­ju pa­re­mi­ni mõist­ma. Te­ma sa­la­soov on, et tu­le­val aas­tal saaks Xi­lo­fo­no liik­me­te kir­ju­ta­tud pa­lad sal­ves­ta­da plaa­di­le.