Keh­ra kool osa­les EV 100 raa­mes Gold­ber­gi ma­si­na­te val­mis­ta­mi­ses

1528
Keh­ra noor­me­hed ehi­ta­sid 6 ahel­reakt­sioo­nis osa­le­nud ma­si­nat üle-ees­ti­li­seks et­te­võt­mi­seks, mil­le­ga soo­vi­ti süm­bo­li­see­ri­da Ees­ti noor­te ak­tiiv­sust ja nu­ti­kust.

Keh­ra koo­li õpi­las­te val­mis­ta­tud kuus doo­mi­noe­fek­til töö­ta­vat ma­si­nat on koo­lis näi­tu­sel.

Kehra gümnaasiumi fua­jees pan­nak­se 12.-22. märt­si­ni igal koo­li­päe­val täp­selt kell 12.05 töö­le 8. ja 9. klas­si õpi­las­te ehi­ta­tud kuus Gold­ber­gi ma­si­nat. Need on ahel­reakt­sioo­ni­na toi­mi­vad liht­said as­ju te­ge­vad kee­ru­li­sed ja ja­bu­rad sea­del­di­sed, mis said oma ni­me Amee­ri­ka 20. sa­jan­di ka­ri­ka­tu­ris­ti, in­se­ne­ri­ha­ri­du­se­ga Ru­be Gold­ber­gi jär­gi.

Kaks tal­ve ta­ga­si kor­ral­das Tal­lin­na Teh­ni­kaü­li­kool EV 100. sün­ni­päe­va­le pü­hen­da­tud sar­ja „100 sam­mu in­se­nee­rias“ raa­mes 7.-12. klas­si õpi­las­te­le Gold­ber­gi ma­si­na­te võist­lu­se. Igal võist­lu­seks ehi­ta­tud ma­si­nal pi­di ole­ma vä­he­malt 10 ele­men­ti ning sea­de töö­ta­ma 30 se­kun­dit. Võist­lu­se või­tis Keh­ra güm­naa­siu­mi 11. klas­si õpi­las­te ehi­ta­tud ma­sin. Sel õp­peaas­tal ot­sus­tas Ees­ti Teh­no­loo­gia­kas­va­tu­se Liit tä­his­ta­da EV 100 üle­rii­gi­li­se noor­te in­se­ne­ri­de fes­ti­va­li­ga, kus oli plaan pan­na ahe­la­na töö­le koo­liõ­pi­las­te val­mis­ta­tud 100 Gold­ber­gi ma­si­nat.

„Neist said 25. veeb­rua­ril toi­mu­nud esit­lu­seks val­mis küll vaid 43, aga kui ma­si­nad Tal­lin­na Lau­lu­väl­ja­ku sam­mas­saa­lis ahel­reakt­sioo­ni­na töö­le hak­ka­sid, oli vaa­te­pilt või­mas,“ lau­sus Keh­ra güm­naa­siu­mi teh­no­loo­giaõ­pe­ta­ja Too­mas Tan­ne.

Um­bes 70 meet­ri pik­ku­ne ja­da­mi­si käi­vi­tu­nud Gold­ber­gi ma­si­na­te ri­vi töö­tas li­gi 15 mi­nu­tit.

Keh­rast 6 ma­si­nat
Keh­ra koo­lis te­gid fes­ti­va­li „Noor In­se­ner“ jaoks teh­no­loo­giaõ­pe­tu­se tun­ni raa­mes Gold­ber­gi ma­si­naid kõik 8. ja 9. klas­si noor­me­hed. Möö­du­nud sü­gi­sel alus­ta­ti tööd 7 gru­pis.

Raa­mid, mil­le sis­se eri­ne­vad ele­men­did ehi­ta­ti, pan­di pui­dust ise kok­ku, need olid kõi­gil osa­võt­ja­tel ühe suu­ru­se­ga – pro­to­tüü­bi te­gi Too­mas Tan­ne mul­lu su­veks teh­no­loo­gia õpe­ta­ja­te rah­vus­va­he­li­seks su­ve­kon­ve­rent­siks. Ma­si­nad ühen­da­ti oma­va­hel elekt­ri­kõ­ri­ga, mil­le­ga pan­nak­se töös­tus­hoo­ne­tes kaab­leid sein­te­le. Kui esi­me­se ma­si­na to­rus­se pil­lu­ta­da kuu­li­ke, pi­di sel­le lii­ku­mi­ne pa­ne­ma jär­ge­möö­da töö­le eri­ne­vad sead­med, ku­ni jõuab järg­mi­ses­se ma­si­nas­se ja sealt eda­si ku­ni vii­ma­se­ni.

„Alus­ta­si­me aju­rün­na­ku­ga – iga grupp mõt­les, mil­li­sed ele­men­did oma ma­si­na sis­se pan­na. Neid pi­di ole­ma viis ja ma­sin töö­ta­ma 10-30 se­kun­dit,“ sõ­nas Too­mas Tan­ne.

Kui ideed pa­be­ri­le pan­dud, ha­ka­ti neid el­lu vii­ma. Iga mees­kond mõt­les oma ma­si­na­le ni­me. Keh­ra 7 ma­si­nast said fes­ti­va­liks val­mis 6: Kos­mo­ses­se, In­tel­li­gent, Cold-Est, M 69, Ufo ja Cold-Cu­be. Ma­si­na ele­men­ti­de­na ka­su­ta­ti pea­mi­selt oma­teh­tud kald­teid, leht­reid, „korst­na­püh­ki­ja re­de­leid“, hii­re­lõk­se, do­mi­nok­lot­se kaa­lu­sid.

Õpe­ta­ja­le meel­dis kõi­ge enam Ufo, mil­le te­gi­jad olid ma­si­nat ehi­ta­des mõel­nud väl­ja ka sü­žee – kui kuul jõuab ma­si­nas­se, len­dab Maalt tae­vas­se ra­kett ning kos­mo­sest tu­leb Maa pea­le ufo ning lä­heb maj­ja. Kos­mo­ses­se jää­nud ra­ke­tist tu­leb al­la lan­ge­var­jur, kuid ufo viib ma­jast kaa­sa ehk kos­mo­ses­se me­hi­ke­se.

„Pois­te­le nii­su­gu­ne ehi­ta­mi­ne meel­dis, kui­gi see on pä­ris suur töö. Kõi­ge ras­kem on pan­na üks ele­ment tei­se jä­rel töö­le ehk luua üle­mi­nek, mis te­ki­tab ahel­reakt­sioo­ni. Kõi­gil mees­kon­da­del tu­li va­he­peal mi­da­gi rin­gi te­ha,“ rää­kis õpe­ta­ja.

Ta li­sas, et ku­na te­gu oli fes­ti­va­li­ga, ei ol­nud sel kor­ral nii pal­ju kat­se­ta­mist, kui oli en­ne võist­lu­sel osa­le­mist – siis teh­ti omae­hi­ta­tud Gold­ber­gi ma­si­na­ga 200 kat­set: „Kui fes­ti­va­lil juh­tus va­he­peal ma­sin seis­ma jää­ma, võis käe­ga eda­si ai­da­ta, võist­lu­sel po­le see lu­ba­tud.“

Har­ju­maalt oli Keh­ra koo­l ai­nus, kes osa­les Ees­ti juu­be­li­le pü­hen­da­tud üle­rii­gi­li­sel noor­te in­se­ne­ri­de fes­ti­va­lil. Too­mas Tan­ne sõ­nul plaa­ni­sid osa­le­da ka Aeg­vii­du ja La­ge­di põ­hi­kool, kuid nad ei jõud­nud ma­si­naid val­mis.

„Sa­ma prob­leem oli pal­ju­del, see­pä­rast oli­gi 100 ase­mel kok­ku 43 ma­si­nat,“ üt­les ta.Keh­ra koo­lis teh­tud 6 ma­si­nat on veel sel nä­da­lal fua­jees fes­ti­va­li ühe spon­so­ri, Mist­ra-Au­te­xi pu­na­sel vai­bal kõi­gi­le vaa­da­ta. Kes soo­vib nä­ha neid töö­ta­mas, peab hil­je­malt 22. märt­si sü­da­päe­val koo­li­maj­ja mi­ne­ma.

Eelmine artikkelOtsus­ta­tud: Pi­ka­ve­re mõi­sa­kool muu­tub taas 6klas­si­li­seks
Järgmine artikkelAru­kü­la ro­boo­ti­kud saa­vu­ta­sid Ro­bo­ma­di­nal 3. ja 5. ko­ha