Keh­ra koo­li I võist­kond pää­ses Mr. Pritt mi­ni­kä­si­pal­li­män­gu­de fi­naa­li

1446

Kol­ma­päe­val, 15 veeb­rua­ril toi­mus Keh­ras võist­lus­sar­ja Mr. Pritt mi­ni­kä­si­pal­li­män­gud koo­lis 2017 Har­ju­maa etapp. Sel aas­tal osa­leb mi­ni­kä­si­pal­li­män­gu­de sar­jas üle Ees­ti 41 võist­kon­da, kus tee­vad kaa­sa 1.-3.klas­si­de tüd­ru­kud ja poi­sid. Män­gi­tak­se 12-15 mi­nu­tit ühe poo­la­ja­ga. Plat­sil on kor­ra­ga 4 väl­ja­ku­män­gi­jat ja vä­ra­va­vaht, nen­de seas peab ole­ma vä­he­malt üks tüd­ruk ja üks poiss.
Har­ju­maa eta­pil võist­le­sid 5 võist­kon­da ning võit­jaks tu­li Keh­ra güm­naa­siu­mi I võist­kond: Sil­var Sa­lu­mäe, Mar­tin Le­pik, Mar­tin Kik­kas, Hend­rik Lill­soo, Len­na-Lii Kuusk­la ja Ste­ner Si­rel, nen­de õpe­ta­ja on Mart Raud­sepp. Järg­ne­sid Lau­las­maa kool ja Ris­ti põ­hi­kool. Aru­kü­la põ­hi­koo­li võist­kond sai 4. ning Keh­ra güm­naa­siu­mi II võist­kond 5. ko­ha.
Keh­ra koo­li I võist­kond ta­gas või­du­ga pää­su fi­naal­tur­nii­ri­le, mis toi­mub 16. märt­sil Vil­jan­dis. Seal osa­leb 8 võist­kon­da – iga eta­pi võit­ja ning Põl­va eta­pi 2. ko­ha võist­kond. Li­saks Keh­ra­le on fi­naa­li­pää­su ta­ga­nud Vil­jan­di eta­pi võit­nud Vil­jan­di Ja­kob­so­ni kool, Vi­ru­maa eta­pi võit­nud Ta­pa güm­naa­siu­mi I võist­kond ning Põl­va eta­pi kaks pa­re­mat: Põl­va koo­li I ja II võist­kond. Mi­ni­kä­si­pal­li­män­gu­de sar­jas on veeb­rua­ris veel kolm etap­pi: Pär­nus, Tar­tus ja Tal­lin­nas. Võist­lus­sa­ri „Mr Pritt mi­ni­kä­si­pal­li­män­gud koo­lis“ toi­mub  Ees­ti  Koo­lis­por­di­lii­du  egii­di  all,  sar­ja  on  tun­nus­ta­nud Ees­ti Olüm­pia­ko­mi­tee.