Keh­ra koo­li­vor­mi sär­gid-ves­tid tel­li­mi­seks val­mis

743

Keh­ra güm­naa­siu­mi vor­mi­rõi­vad on val­mis, ala­tes 9. juu­list on keh­ra õmb­lus­töö­ko­da Hand­ma­de Stu­dio väl­jas­ta­nud Keh­ra güm­naa­siu­mi koo­li­vor­mi sär­ke ja ves­te. Atel­jee oma­nik, õmb­le­ja ja Keh­ra güm­naa­siu­mi lap­se­va­nem Mer­le Vol­mer­son üt­les, et seni on sär­ke os­te­tud um­bes 80 ning ves­te 30: „Pois­te­le tel­li­tak­se kõi­ge roh­kem si­nist, mus­ta ja val­get sär­ki, tüd­ru­ku­te ee­lis­tus on val­ge kõr­val kol­la­ne ja pu­na­ne. Tei­ne nä­dal on ol­nud tel­li­mus­te poo­lest ak­tiiv­sem kui esi­me­ne, loo­da­me, et uuel nä­da­lal on tel­li­mu­si veel roh­kem. Tel­li­mu­se võiks esi­ta­da hil­je­malt au­gus­ti kesk­pai­gaks, et esi­me­seks koo­li­päe­vaks oleks lap­sel vorm kind­las­ti sel­jas.” Tu­me­si­ni­sed de­ni­mist ves­tid mak­sa­vad 15 eu­rot, mus­tad, si­ni­sed, val­ged, pu­na­sed ja kol­la­sed po­lo­sär­gid 9 eu­rot.

Eelmine artikkelSoh­vik Cup´i võit jäi Keh­ras­se
Järgmine artikkelAkor­dio­niõ­pe­ta­ja EVE VENDT on aas­ta te­gi­ja