Keh­ra jü­riöö tea­te­jook­su või­tis SK Ani­ja Uni­ted

912

MIH­KEL KUU­SE

Kol­ma­päe­val, 25. ap­ril­lil toi­mus Keh­ra staa­dio­nil Ani­ja val­la jü­riöö tea­te­jooks. Võis­tel­di kol­mes võist­lusk­las­sis: 4.-6. klas­si, 7.-9. klas­si õpi­la­sed ning täis­kas­va­nud. Võist­kon­nas olid 4 meest ja kaks naist, kes lä­bi­sid kok­ku 4 ki­lo­meet­rit.

4.-6. klas­si­dest saa­vu­tas 6 võist­kon­na seas 15.24 mi­nu­ti­ga esi­ko­ha 5.a ja 5.b klas­si ühis­võist­kond koos­sei­sus Mart Kruu­sa­lu, Mih­kel Parm, Gree­te Kukk, Mar­ta Kruu­sa­lu, Kar­men Vaik­saar ja Os­kar Luks. Tei­seks tu­li 6. klas­si­de ühis­võist­kond (15.47) ning 3. ko­ha sai tei­ne 5. klas­si­de võist­kond tu­le­mu­se­ga (17.59).

Kol­mest 7.-9. klas­si võist­kon­nast oli 13.21 mi­nu­ti­ga kii­reim 9. klas­si­de esin­dus Val­ter Un­ger, Karl Jo­han­nes Kask, Ke­ri­lin Mänd, Ni­ki­ta Ma­ko­vei, Ma­ri­li Al­le ning Sig­mar Seer­mann. Järg­ne­sid 7.a/8.a (14.10) ja 7.c võist­kond (15.34).

Täis­kas­va­nu­test osa­le­sid kaks võist­kon­da ning üks in­di­vi­duaals­port­la­ne, kes lä­bis ter­ve dis­tant­si ük­si. Ta­sa­vä­gi­se jook­su või­tis spor­dik­lu­bi Ani­ja Uni­ted (12.38) koos­sei­sus Re­ne Loog, Sil­ver Laa­ne­veer, Pi­ret Püi, Ta­lis Li­sa­kov, Tee­le Sikk ning Ro­land Agu­raiu­ja. Järg­ne­sid Orien­tee­ru­misk­lu­bi Põr­gu­põh­ja (12.49) ning Zi­nai­da Kruu­sa­lu (22.04).

Päev va­rem, 24. ap­ril­lil võist­le­sid oma­va­hel ka Keh­ra güm­naa­siu­mi 1.-3. klas­si­de võist­kon­nad. 3. klas­si­de ar­ves­tu­ses oli pa­rim 3.b klas­si võist­kond, 2. klas­si­de ar­ves­tu­ses 2.a, 2.c ja 1.d ühis­võist­kond ning 1. klas­si­de ar­ves­tu­ses 1.a ro­he­li­ne võist­kond. Kok­ku võist­le­sid 13 võist­kon­da roh­kem kui 100 jooks­ja­ga.

Eelmine artikkelLok­sa te­has val­mis­tas tuu­ma­jää­lõh­ku­ja jaoks lae­vap­lo­kid
Järgmine artikkelAeg­vii­du ela­ni­kud soo­vi­vad Vel­ko AV-lt pur­gi­mis­tee­nust