Keh­ra ait-kui­va­tit soo­vib ren­ti­da MTÜ Ing­ver

1125

Eel­lä­bi­rää­ki­mis­te­ga enam­pak­ku­mi­se­le Keh­ras Kal­da tä­na­val asu­va en­di­se ait-kui­va­ti ren­di­le võt­mi­seks esi­tas ain­sa­na pak­ku­mi­se MTÜ Ing­ver, mil­le asu­ta­jad on ko­ha­li­kud noor­soo­töö­ta­jad. Nad soo­vi­vad ha­ka­ta hoo­nes kor­ral­da­ma kul­tuu­riü­ri­tu­si, koo­li­tu­si ja muid et­te­võt­mi­si. „Äs­ja­toi­mu­nud folk­loo­ri­fes­ti­val näi­tas, et sel­list kont­ser­di­pai­ka on Keh­ras­se va­ja ning ait-kui­va­ti võiks ol­la ak­tiiv­selt ko­gu­kon­na ka­su­tu­ses,“ sõ­nas val­la aren­dus­juht In­geld­rin Aug. Eel­lä­bi­rää­ki­mi­sed on toi­mu­nud, MTÜ Ing­ver peab nüüd esi­ta­ma oma lõp­li­ku pak­ku­mi­se.