Ke­hras oli Jo­ker Ta­li Cup´i tüd­ru­ku­te tur­niir

1625

Lau­päe­val, 4. veeb­rua­ril Keh­ra spor­di­hoo­nes toi­mu­nud Jo­ker Ta­li Cup 2017 tur­nii­ril 2005. aas­tal sün­di­nud ja noo­re­ma­te tüd­ru­ku­te­le võit­jat ei sel­gi­ta­tud, ku­na osa­les vaid 4 võist­kon­da: JK Kuu­sa­lu Ka­lev, Raa­si­ku FC Jo­ker, Ko­hi­la Pü­si­vus ja Tal­lin­na FC Le­va­dia.
Kõik jalgpalli võist­kon­nad män­gi­sid oma­va­hel kaks kor­da. Kuu­sa­lu Ka­lev män­gis esi­me­ses rin­gis Ko­hi­la ja Tal­lin­na mees­kon­da­de­ga 0:0 vii­ki ning alis­tas Raa­si­ku 1:0. Tei­ses rin­gis alis­tas Kuu­sa­lu Raa­si­ku 2:1 ja Le­va­dia 3:0, Ko­hi­la­ga män­gi­ti vä­ra­va­te­ta vii­ki. Raa­si­ku Jo­ker män­gis esi­me­ses rin­gis Le­va­dia vas­tu vä­ra­va­te­ta vii­ki, Kuu­sa­lu­le ja Ko­hi­la­le kao­ta­ti 0:1. Tei­ses rin­gis kao­ta­ti Ko­hi­la­le 0:1 ja Kuu­sa­lu­le 1:2, mäng Le­va­dia­ga lõp­pes 0:0 vii­gi­ga.
Kuu­sa­lu JK Ka­lev ko­gus tur­nii­ri pa­ri­ma­na 12 punk­ti, Ko­hi­la Pü­si­vus 11, Tal­lin­na FC Le­va­dia 6 ja Raa­si­ku FC Jo­ker 2 punk­ti. Kuu­sa­lu nais­kon­nas män­gi­sid Li­se­lot­te Isa­bel­le Pik­ko­ja, Anet­te-Ma­rie Vi­ja, Ca­ro­ly Kiik, Ma­ria-Vik­to­ria Park­tal, Sand­ra Re­ba­ne, Han­na-Lii­sa Kaar­mann, Mia Ma­ria Lips­mäe, nen­de tree­ne­rid on Ee­va-Ma­ria Jõe­sa­lu ja Git­te Lees. Raa­si­ku Jo­ke­ris võist­le­sid Ann-Lii­sa Hei­de, Sand­ra Bo­rštšik, Ma­ri­bel Suu­rorg, Mar­ta Roo­si­mä­gi, Kir­ke Loik, Be­rit Gross ja Isa­bel Som­mel. Nen­de tree­ne­rid on Re­ne Lill ja An­ne­li To­rim.
Kor­ral­da­jad tun­nus­ta­sid kõi­ki osa­le­nud nais­kon­di ning igast võist­kon­nast enim sil­ma­paist­nud män­gi­jat. Kuu­sa­lu JK Ka­le­vist va­li­ti pa­ri­maks Ca­ro­ly Kiik ja Raa­si­ku FC Jo­ke­rist An­na-Lii­sa Hei­de.
Jo­ker Ta­li Cup jät­kub 18. veeb­rua­ril, siis on 2008 ja hil­jem sün­di­nud pois­te tur­niir.

Eelmine artikkelEkst­rö­mi mar­si kol­mel ra­jal käis 1650 mat­ka­jat
Järgmine artikkelKuu­sa­lu ka­ra­te­kad olid rah­vus­va­he­lis­tel võist­lus­tel edu­kad