Kas vas­tab tõe­le, et Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit taot­leb rii­gilt li­sa­ra­ha tee­re­mon­diks?

1033

AND­RE SEPP, Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du ju­ha­tu­se esi­mees, Raa­si­ku val­la­va­nem: „Jah. Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Liit koos Rap­la­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du­ga on pöör­du­nud va­ba­rii­gi va­lit­su­se poo­le ning soo­vib li­sa­ra­ha kruu­sa­kat­te­ga tee­de pa­ran­da­mi­seks ja hool­da­mi­seks. 2017. aas­ta sü­gis ja prae­gu­ne talv on mõ­ju­nud ko­ha­li­ke­le tee­de­le laas­ta­valt. Taot­le­me toe­tust kõi­ki­de­le oma­va­lit­su­sus­te­le 240 eu­rot kruu­sa­kat­te­ga tee ki­lo­meet­ri koh­ta. Har­ju­maal on 1899 ki­lo­meet­rit kruu­sa­teid ning sum­ma, mi­da rii­gilt taot­le­me, on 455 760 eu­rot.

Toe­tust on vä­ga va­ja, sest keh­va il­ma tõt­tu on jää­nud pal­ju­del tee­del tä­na­vu hool­dus­re­mont te­ge­ma­ta, teed la­gu­ne­vad. Taot­lus on põh­jen­da­tud, kuna tei­sed sek­to­rid, näi­teks põl­lu­ma­jan­dus, on taot­le­nud rii­gilt eran­do­lu­kor­ras niiöel­da krii­sia­bi. On ju­ba et­te tea­da, et tä­na­vu ke­va­del hak­kab tee­de olu­kord ole­ma ka­tast­roo­fi­li­ne ning oma­va­lit­sus­te ee­lar­ved ei kan­na väl­ja nen­de tee­de pa­ran­da­mist. Taot­lu­se­ga kir­ja saat­si­me va­lit­su­se­le 19. märt­sil ning jää­me oo­ta­ma vas­tust. Mil­lal see tu­leb, veel ei tea.

Raa­si­ku val­la näi­tel oleks toe­tu­sest pal­ju abi, mei­le tä­hen­daks see li­sa­ra­ha 25 000 eu­rot. Tä­na­vu­ses val­laee­lar­ves on 282 000 eu­rot, mis on mõel­dud kõi­ki­de tee­de re­mon­diks ja hoolduseks.”

Eelmine artikkelViinistul tänavu kaks suvelavastust
Järgmine artikkelMobiiltelefonidest koolis