Kas me sel­list val­la­va­lit­sust ole­me­gi soo­vi­nud?

329
Suvila 24c kinnistu (eskiisil ülal vasakul), kuhu kavandatakse 6 korteriga elamut, asub Aruküla eramute piirkonnas Suvila tänava ja Talve tee nurgal.

AI­VAR UU­TAR,
Aru­kü­la Su­vi­la tä­na­va ela­nik

Kui­das on nüüd nõn­da juh­tu­nud, et ole­me en­da­le Raa­si­ku val­las saa­nud val­la­va­lit­su­se, kes meie hinnangul sõi­dab üle val­la­ko­da­ni­kest, vo­li­ko­gust, ko­mis­jo­ni­dest, muu­tes käi­gu­pealt män­gu­reeg­leid ja ei­ra­tes val­la­ko­da­ni­ke pöör­du­mi­si?

Raa­si­ku val­la­va­lit­sus on väl­jas­ta­nud pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed Aru­kü­la män­ni­kus­se, era­mu­te piir­kon­da Su­vi­la 24c kin­nis­tu­le 6 kor­te­ri­ga kor­ter­ma­ja püs­ti­ta­mi­seks. Val­la üldp­la­nee­rin­gu jär­gi on Aru­kü­la ale­vi­kus de­tailp­la­nee­rin­gu ko­hus­tus. Tea­tud eri­su­si ja nõu­deid ar­ves­ta­des võib ehi­tu­sõi­gust an­da ka pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te alu­sel, ka tin­gi­mu­sel, et ehi­tis so­bi­tub ma­hu­li­selt ja ots­tar­belt piir­kon­na väl­ja­ku­ju­ne­nud kesk­kon­da. Pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te alu­sel ehi­tu­sõi­gu­se lu­ba­mi­ne on või­ma­lus ja vas­tu­tu­lek aren­da­ja­le, kui ar­ves­ta­tak­se li­saks val­la üldp­la­nee­rin­gu­le ka ehi­tus­sea­dus­ti­kus ja pla­nee­ri­mis­sea­dus­ti­kus too­dud nõue­te­ga. Õi­gem ja kor­rekt­sem oleks ale­vi­kes ehi­tu­sõi­gu­se või­mal­da­da de­tailp­la­nee­rin­gu­ga ehk nii, na­gu näeb et­te Raa­si­ku val­la üldp­la­nee­ring. De­tailp­la­nee­rin­gut ot­sus­ta­ti see­kord mit­te al­ga­ta­da.

Val­la­va­lit­su­se ar­va­tes so­bi­tub 6 kor­te­ri­ga kor­ter­ma­ja män­ni­kus­se, era­mu­te va­he­le nii ma­hu­li­selt kui ots­tar­belt. Vä­ga suur osa val­la­ko­da­nik­ke nii ei ar­va. Va­he­tu naab­rus­kon­na ela­ni­kud on val­la­va­lit­su­se­le, vo­li­ko­gu liik­me­te­le, pla­nee­rin­gu­te- ja kesk­kon­na ko­mis­jo­ni­le sel­gi­ta­nud, kir­ju­ta­nud, ar­gu­men­tee­ri­nud, et kor­ter­ma­ja era­mu­te va­hel ei so­bi­tu ma­hult ega ots­tar­belt. Ole­me kor­du­va­tes pöör­du­mis­tes sel­gi­ta­nud ka ilm­sel­geid vas­tuo­lu­sid val­la üld­pla­nee­rin­gu põ­hi­mõ­te­te­ga.

Lü­hi­dalt kro­no­loo­gia. Val­la­va­lit­sus müüs enam­pak­ku­mi­sel 2021. aas­ta su­vel Su­vi­la 24c kin­nis­tu klaus­li­ga, et sin­na ra­ja­tak­se mak­si­maal­selt üks paa­ris­ma­ja, ning väl­jas­tas uue­le oma­ni­ku­le 26.10.2021 pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed, mil­les on kir­jas ka­he kor­te­ri­ga ela­mu. Kin­nis­tu oma­nik esi­tas val­la­va­lit­su­se­le 13.07.22 uue pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te taot­lu­se sa­ma kin­nis­tu osas 6 kor­te­ri­ga ela­mu püs­ti­ta­mi­seks. Val­la­va­lit­sus koos­tas pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te väl­jas­ta­mi­se eel­nõu 6 kor­te­ri­ga kor­ter­ma­ja ra­ja­mi­seks. 7.10-20.10.2022 oli pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te ava­lik väl­ja­pa­nek, ko­gu­kond ja va­he­tud naab­rid esi­ta­sid jä­re­le­pä­ri­mi­si- ja vas­tu­väi­teid seo­ses uu­te pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te­ga. 13.12.22 toi­mus ava­lik pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te aru­te­lu. Ava­li­ku väl­ja­pa­ne­ku pe­rioo­di väl­tel esi­ta­tud jä­re­le­pä­ri­mis­te­le po­le val­la­va­lit­su­sest si­su­li­selt vas­ta­nud. Ju­ris­ti sei­su­koht oli, et val­lal puu­dub ko­hus­tus vas­ta­ta. 3.01.23 tut­vus­ta­ti tee­mat täien­da­valt pla­nee­rin­gu­te- ja kesk­kon­na ko­mis­jo­ni­le. Sel koo­so­le­kul tea­tas val­la­va­nem, et en­ne pla­nee­ri­tud koo­so­le­ku al­gust väl­jas­tas val­la­va­lit­sus Su­vi­la 24c kin­nis­tu oma­ni­ku­le pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed 6 kor­te­ri­ga kor­ter­ma­ja ra­ja­mi­seks. Vo­li­ko­gu esi­mees ja ko­mis­jo­ni ju­ha­ta­ja väit­sid, et kuul­sid sel­li­sest ot­su­sest va­he­tult en­ne koos­o­le­kut. Ko­haol­nuid ta­ba­nud šokk oli to­taal­ne, näi­li­se kaa­sa­mi­se ja sil­ma­moon­du­se su­per­näi­de. As­jas­se puu­tuv kir­ja­va­he­tus ja täien­dav in­fo on lei­tav Raa­si­ku val­la do­ku­men­di­re­gist­rist.

Ko­gu lu­gu on vä­ga kum­ma­li­ne, kui mõel­da, mil­li­sed või­sid ol­la val­la­va­lit­su­se mo­tii­vid väl­jas­ta­da keh­ti­va­te pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mus­te olu­kor­ras uued pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed ning te­ha se­da va­he­tult en­ne pla­nee­rin­gu­te- ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni koo­so­le­kut. Uued pro­jek­tee­ri­mis­tin­gi­mu­sed ava­li­kus­ta­ti val­la do­ku­men­di­re­gist­ris na­pid paar tun­di en­ne pla­nee­ri­mis­ko­mis­jo­ni koo­so­le­ku al­gust. Kui­das on või­ma­lik, et val­la­va­lit­sus teeb val­la aren­gut mõ­ju­ta­vaid ot­su­seid sel­li­selt, et vo­li­ko­gu esi­mees ja ko­mis­jo­ni esi­mees saa­vad ot­sus­test tea­da ta­gant­jä­re­le? Ole­me ka nen­de­le kü­si­mus­te­le vas­tu­seid pa­lu­nud, aga või­me vaid ai­ma­ta, miks nei­le ei ole mu­gav ot­se vas­ta­ta.

Pla­nee­rin­gu­te- ja kesk­kon­na­ko­mis­jo­ni koo­so­le­kul too­ni­ta­si­me täien­da­valt val­la­ko­da­ni­ke sel­get soo­vi, et väl­ja­ku­ju­ne­nud era­mu­te piir­kon­da ei ra­ja­taks kor­ter­ma­ju. Sa­mal koh­tu­mi­sel jäi kõ­la­ma val­la­va­ne­ma öel­du, et val­la­va­lit­sus ei soo­vi sel­le ar­va­mu­se ja soo­vi­ga ar­ves­ta­da.
Val­la­ko­da­ni­ku­na loo­dan, et siit on va­li­mis­kas­ti juur­de min­nes üht­teist õp­pi­da ja mee­nu­ta­da. Pa­nen vo­li­ko­gu liik­me­te­le sü­da­me­le, mõel­ge pa­lun, mis on teie ko­hus va­li­tu­te­na. Kas me sel­list val­la­va­lit­sust taht­si­me­gi?

Eelmine artikkelRiigikogu valimised
Järgmine artikkelPea­piis­kop õn­nis­tas Kuu­sa­lu ki­ri­ku uue vit­raažak­na