Eesti Rahvuskultuuri Fond võtab vastu taotlusi 2010. aasta stipendiumideks ja kultuuriprojektide finantseerimiseks

1167

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond stipendiume ja toetusi 2010. aastaks jagatakse üldfondist ja 128-st Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond allfondist.

Esimest korda jagatakse sel aastal stipendiume ja toetusi 13-st allfondist:

Camilla ja Leo Kuus’e fond
Asutatud 2007. aastal Eesti Rahva Muuseumi poolt Camilla Kuus’e avanenud testamendi alusel saadud vahenditest. Camilla ja Leo Kuus’e fondi eesmärgiks on toetada Eesti Rahva Muuseumi tegevust ning kultuuriteaduste erialade üliõpilaste ja teadlaste uurimistööd Eesti kultuuri ja rahvakultuuri valdkonnas.
Eesti Rahva Muuseum nimetab halduskogu.

Ernö Kochi fond
Algatatud 2005. aastal Stockholmi Eesti Maja poolt annetatud Ernö Kochi (1898−1970) tööde müügist saadud tuludega toetamaks Eesti ja Ungari kultuurialast koostööd.

Georg Lurichi fond
Asutatud 2008. aastal Väike-Maarja Valla poolt eesmärgiga toetada Georg Lurichi (1876 – 1920) tõekspidamiste väärtustamist ja tema mälestuse jäädvustamist.

Halduskogu 6-liikmeline: Sven Kesler, Hans Kruusamägi, Olev Liblikmann, Avo Part, Raul Rebane, Ilve Tobreluts.

Harry Kingissepa fond
Asutatud 2007. aastal Harry Kingissepa poolt eesmärgiga toetada Saaremaa ühisgümnaasiumi lõpetanuid, kes on õppinud hea õppeedukusega kuid kelle majanduslik kindlustatus on nõrk hariduse jätkamiseks.
Halduskogu 5-liikmeline: annetaja esindaja Eha Sepp, Saaremaa ühisgümnaasiumi direktor Viljar Aro ja Saaremaa ühisgümnaasiumi lõpuklasside klassijuhatajad.

Ilmar Kullami fond
Algatatud 2007. aastal Eesti Korvpalliliidu poolt eesmärgiga toetada noortega tegelevaid perspektiivikaid korvpallitreenereid.

Halduskogu 8-liikmeline: Peep Aaviksoo, Üllar Kerde, Anatoli Krikun, Ilmar Kullam, Jaak Lipso, Jaak Salumets, Aleksei Tammiste, Priit Tomson.

Kadrioru fond
Asutatud 2008. aastal Osaühingu Europark Estonia poolt eesmärgiga toetada Kadrioru lossi ja pargi arengut.
Halduskogu 5-liikmeline: Ain Järve, Karol Kovanen, Jüri Kuuskemaa, Juhan Maiste, Kadi Polli.

Lilian Semperi fond
Asutatud 2008. aastal Lilian Semperi (1933−2007) testamendijärgse soovi kohaselt eesmärgiga toetada noori pianiste.

Mati Palmi fond
Algatatud 2006. aastal Mati-Johannes Palmi poolt eesmärgiga toetada noori lauljaid enesetäiendamisel bel canto laulustiili alal.

Annetaja nimetab halduskogu.

Oskar Lõvi fond
Algatatud 2007. aastal Maie Kalnin-Lõvi poolt oma isa Oskar Lõvi (1903−1942) mälestuse jäädvustamiseks. Oskar Lõvi fondi eesmärgiks on toetada Eesti spordiajakirjanikke, anda välja stipendiume spordiajakirjanike tunnustamiseks või enesetäiendamiseks ning Eesti spordiajakirjanduse ajalooga seotud uurimistöö toetamiseks.

Halduskogu 3-liikmeline: Margus Allikmaa, Priit Rebane, Mart Siimann.

Rannaleet’ide fond „Sinilind“
Asutatud 2007. aastal Leo Rannaleedi poolt eesmärgiks on toetada ilmateaduse edendamist Eestis kolmes valdkonnas: enesetäiendamiseks välismaal operatiivse ilmaennustuse ja klimatoloogia alal (stipendiumid igal aastal), uurimustööks globaalkliima muudatuste mõjust Eesti looduslikule ja sotsiaalsele keskkonnale alates aastast 1860 (stipendiumid igal teisel aastal alates 2010. aastast), avaldamaks Eesti purilennu saavutusi ja teeneid atmosfääri nähtuste jälgimisel (stipendiumid igal teisel aastal alates 2009. aastast).

Sel aastal antakse stipendium avaldamaks Eesti purilennu saavutusi ja teeneid atmosfääri nähtuste jälgimisel.
Halduskogu 5-liikmeline: Jüri Elken, Leo Rannaleet, Rein Rõõm, Jaan Saar, Einar Viin.

Salme ja Aleksander Mathieseni fond
Algatatud 2004. aastal Rootsis asuva Salme ja Aleksander Mathieseni Mälestusfondi poolt eesmärgiga toetada avalik-õiguslike ülikoolide magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi arstiteaduse ning inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) valdkondades.

Sel aastal toetatakse magistri- ja doktoriõppe üliõpilasi inseneri- ja täppisteaduste (füüsika, keemia, matemaatika) valdkondades.

Taotlused esitatakse läbivaatamiseks annetajale.

Salva Kindlustuse fond
Asutatud 2007. aastal Salva Kindlustuse Aktsiaseltsi poolt eesmärgiga toetada noorte muusikute osalemist konkurssidel.

Susan ja August Mölderi fond
Asutatud 2007. aastal Susan ja August Mölderi mälestuseks. Susan ja August Mölderi fond toetab kunstnikke ja tõlkijaid. Paaris aastatel saavad Susan ja August Mölderi fondi stipendiumi tõlkijad ja paaritutel aastatel kunstnikud. Sel aastal saavad Susan ja August Mölderi fondi stipendiumi kunstnikud
Jagamise info, allfondide nimekirja ning taotluse ankeedid leiate Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fond koduleheküljel www.erkf.ee.

Taotluste vastuvõtt lõpeb neljapäeval, 15. oktoobril 2009 kell 16.

Selleks ajaks peavad siht­asutuse büroos kohal olema ka posti teel saadetud taot­lused. Faxil saadetud ja hilinenud või ilma ankeedita esitatud taotlused jäävad sisulise läbivaatamiseta.

Igalt taotlejalt võetakse vas­tu ainult üks taotlus. Eel­misel aastal stipendiumi saa­nud üksikisik ei saa esitada taot­lust järgmiseks aastaks. Ei toetata osa- ja äriühinguid ning mittetulundusühinguid ja sihtasutusi, kes pole kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.

Jagamise tulemuste kohta aval­datakse informatsioon aja­kirjanduses ja meie ko­du­le­heküljel ning toetuse saajale saa­detakse vastav kirjalik tea­de.

Toetuse saajaga sõlmib siht­asutus lepingu, millega toe­­tu­se saaja kohustub talle eral­­da­tud toetust kasutama vas­tavalt taotluses esitatud ees­­mär­ki­de­le. Sihtasutusele jääb õigus toe­tuse osaliseks või täie­li­kuks ta­gasinõudmi­seks, kui sel­gub selle mittesihi­pärane ka­sutamine.

Taotlused esitage Sihtasutu­se Eesti Rahvuskultuuri Fond aadressil: A. Weizenbergi 20A-13 (III korrus), 10150 Tallinn
Tel 601 3428
Vastuvõtt tööpäeviti 10-16.