Kas Kuu­sa­lu val­la­ju­hiks soo­vi­tak­se „val­gus­ta­tud mo­nar­hi“ ?

1780
Margus Soom.

MAR­GUS SOOM,
Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu esi­mees 2018-2020

Kuu­sa­lu vo­li­ko­gu sel­le koos­sei­su märk­sõ­nad on vä­he­ne po­lii­ti­li­ne ko­ge­mus ja ta­he te­ha koos­tööd. Võim on va­he­tu­nud liialt tih­ti. Puu­dub val­la sta­biil­ne areng. Si­su­li­selt on kõik vo­li­ko­gus esin­da­tud po­lii­ti­li­sed rüh­mi­tu­sed tei­ne­tei­se­ga kok­ku ja lah­ku tant­si­nud. Püüd või­mu­le on inim­li­kult mõis­te­tav, kui se­da te­hak­se ees­mär­gi­ga tee­ni­da ko­gu­kon­da ja täi­ta va­li­mis­lu­ba­du­si. Pa­ra­ku mää­ra­vaks on saa­nud ja­ga­da po­lii­ti­li­sed ame­ti­ko­had ja ra­hul­da­da oma isik­li­ku ego. Nii on see ka tä­na­ses või­mu­lii­dus.

Uued loo­tu­sed pu­ru­ne­sid pea­gi pä­rast va­li­mi­si. VL Üks Kuu­sa­lu Vald ee­sot­sas Mar­ti Hää­le ja And­res Hein­ve­ri­ga sõl­mi­sid või­mu­lii­du val­la­va­ne­ma va­li­mi­se kon­kur­sil viien­daks jää­nu­ga. Kel­lele oli va­ja jan­ti kor­ral­da­da kon­kurss ja pet­ta va­li­ja­te­le an­tud lu­ba­dus va­li­da val­la­va­nem kon­kur­si­ga? Kol­ga koo­li staa­dio­ni ehi­tu­sel ei kaa­sa­tud ega ar­ves­ta­tud ko­ha­li­ku ko­gu­kon­na ar­va­mus­te­ga. Kui­gi va­li­mi­seel­se­tes lu­ba­dus­tes oli ka neil lä­bi­pais­tev ja ko­gu­kon­di kaa­sav juh­ti­miss­tiil. Eu­roo­pa­li­kus kul­tuu­ri­ruu­mis on aas­ta­tu­han­deid ol­nud alu­seks kok­ku­lep­ped.

Ko­gu­kond­li­kud, äri­li­sed, pe­re­kond­li­kud ja po­lii­ti­li­sed. Isea­si, kui ee­ti­li­selt neid kok­ku­lep­peid täi­de­tak­se. Pean kiit­ma va­li­mis­lii­tu Are­nev Kuu­sa­lu Vald, kes mõis­tis, et nen­de utoo­pi­li­sed anar­hist­li­kud tõeks­pi­da­mi­sed mit­te mi­da­gi kok­ku lep­pi­da ei ol­nud elu­jõu­li­sed ning lik­vi­dee­ri­sid oma va­li­mis­lii­du. Nen­de suu­rim saa­vu­tus oli muu­ta vo­li­ko­gu is­tun­gid rea­li­ty show´ks. EK­RE saa­di­kud on osu­tu­nud jook­si­ku­teks ja hül­ja­nud oma va­li­mis­ni­me­kir­ja.

Tä­na­ne või­mu­liit viib el­lu koa­lit­sioo­ni­le­pin­gut, mil­le kaas­au­tor olen ka mi­na. Sal­mis­tu sa­dam val­mib val­la kaa­s-in­ves­tee­rin­gu­ga. Ker­kib Kuu­sa­lu kesk­koo­li juur­dee­hi­tus. Mõ­le­mas pro­jek­tis on kor­ral­dus­li­kke puu­du­jää­ke. Sa­da­ma ja koo­li­ma­ja ehi­tus on läi­nud pla­nee­ri­tust kal­li­maks. Koo­li juur­dee­hi­tus ei la­hen­da õp­pe­k­las­si­de ruu­mi­puu­dust. Tä­na­ne või­mu­liit lik­vi­dee­ris vo­li­ko­gu ain­sa apo­lii­ti­li­se tee­de töö­rüh­ma, mis koos­nes ko­gu­kon­na ar­va­mus­liid­ri­test ja vald­kon­naspet­sia­lis­ti­dest. Kurb. Töö­rüh­mal jäi vo­li­ko­gu­le esi­ta­ma­ta põh­ja­li­kult lä­bi mõel­dud ja ana­lüü­si­tud Kuu­sa­lu val­la kom­pakt­ne nn tee­de ter­vis­hoiu ka­va. Me­dit­sii­ni­li­ne ter­min, kuid val­la tee­de halb olu­kord nõuab ki­rur­gi­list, mit­te kos­mee­ti­list lä­he­ne­mist.

Hil­ju­ti kü­si­ti mi­nu ar­va­must peaae­gu ka­he­le sar­na­se­le eel­nõu­le, mil­le koos­ta­sid Su­lev Vald­maa ja Üks Kuu­sa­lu Vald. Te­ge­mist oli um­bu­sal­du­se­ga lah­ku­nud val­la­va­ne­ma Mo­ni­ka Sa­lu nii-öel­da re­ha­bi­li­tee­ri­mi­se kat­se­ga.

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu ase-e­si­me­hel on kaas­vas­tu­tus vo­li­ko­gu töö­kor­ral­du­ses. Vo­li­ko­gu asee­si­me­heks saa­des on Su­lev Vald­maa lu­ba­nud pa­ran­da­da vo­li­ko­gu tööd. Esi­ta­sin tal­le järg­mise si­su­ga kü­si­mu­sed: miks puu­du­vad tä­na­se­ni val­la juh­ti­mi­se alus­do­ku­men­did, pea­mi­sed vald­kond­li­kud aren­gu­ka­vad? Miks Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gul puu­dub ta­he aren­da­da suu­re­mat koos­tööd Lok­sa lin­na­ga ega suu­de­ta kor­ral­da­da ühist jäät­me­käit­lust? Kuu­sa­lu val­lal on ju­ba aas­ta või­me­kus te­ha vo­li­ko­gu is­tun­geid Zoom ja VO­LIS va­hen­du­sel, miks val­la­vo­li­ko­gu juht­kond ei käi­tu­nud vas­tu­tus­tund­li­kult ega ka­su­ta­nud Co­vid-19 kõrg­pe­rioo­dil se­da või­ma­lust, vaid sea­dis kol­lee­gi­de elu ja ter­vi­se oh­tu? Pa­lu­sin hin­nan­gut um­bu­sal­du­se­ga val­lan­da­tud en­di­se val­la­va­ne­ma Mo­ni­ka Sa­lu juh­ti­miss­tii­li koh­ta, kui li­gi poo­led val­laa­met­ni­kud olid sun­ni­tud lah­ku­ma ja asen­da­ti po­lii­ti­lis­te amet­ni­ke­ga (val­la­sek­re­tär, raa­ma­tu­pi­da­ja-fi­nant­sist, maa­kor­ral­da­ja jt)? Kas pea­te õi­geks, et Mo­ni­ka Sa­lu sõl­mis ai­nui­si­ku­li­selt il­ma val­la­va­lit­su­se ja vo­li­ko­gu ot­sus­te­ta Kiiu mõi­sa ehi­ta­ja­ga fi­nants­ko­hus­tu­si? Kuu­sa­lu val­lal on oma aja­leht Sõ­nu­mi­too­ja, Mo­ni­ka Sa­lu ja Mar­ti Hää­le eest­ve­da­mi­sel loo­di dub­lee­riv val­la­leht Kuu­la Kuu­sa­lut. Kas pea­te mõist­li­kuks, et ühes val­las on kaks dub­lee­ri­vat väl­jaan­net?

Kuu­sa­lu val­la­vo­li­ko­gu re­vis­jo­ni­ko­mis­jon on muu­tu­nud po­lii­ti­li­seks ma­la­kaks. Al­gu­se sai ju­ba val­la­vo­li­ko­gu eel­mi­se koos­sei­su ajal, kui re­vis­jo­ni­ko­mis­jo­ni juh­tis Su­lev Vald­maa. Näi­teks kul­mi­nee­rus Kuu­sa­lu kesk­koo­li „kont­rol­li­mi­ne“ Su­lev Vald­maa et­te­pa­ne­ku­ga koo­li­ju­hi „isik­lik va­ra ares­ti­da“ ehk alu­se­tud ta­sud sis­se nõu­da. Hil­jem sel­gus tõ­sia­si, et rik­ku­mi­si ei ol­nud.

Rik­ku­des sea­du­si jät­tis vo­li­ko­gu asee­si­mees aru­pä­ri­mi­se­le si­su­li­selt vas­ta­ma­ta. Põh­ju­seks tõi saa­ma­tu töö­kor­ral­du­se ala­tes vo­li­ko­gu esi­me­hest ja kant­se­lei­töö­ta­jast ku­ni aru­pä­ri­ja lap­se­põl­vest pä­rit me­dit­sii­ni­li­se kee­le­de­fek­ti­ni. Su­lev, Sa omad kõrg­ha­ri­dust, kuid si­se­mi­ne kul­tuur puu­dub. Ei ole vii­sa­kas ke­da­gi ava­li­kult sol­va­ta tal­le loo­du­se poolt kaa­sa an­tud kee­le­de­fek­ti, juustevärvi, oma­sooi­ha­ru­se ega mil­le­gi muu tõt­tu.

Oma aru­pä­ri­mi­se­ga osu­ta­sin VL Üks Kuu­sa­lu Vald juu­nis esi­ta­tud eel­nõu oht­lik­ku­se­le. Kui an­na­me val­la­ju­hi­le õi­gu­se ja vo­li ai­nui­si­ku­li­selt ot­sus­ta­da val­la ra­haas­ja­de üle, kao­ta­me de­mok­raat­li­ku rii­gi alu­sed, ava­li­ku ja lä­bi­paist­va juh­ti­mi­se. Sel ju­hul ei ole meil va­ja val­la­va­lit­sust, vo­li­ko­gu ega vo­li­ko­gu ko­mis­jo­ne. Kas eel­nõu esi­ta­ja VL Üks Kuu­sa­lu Vald ja Su­lev Vald­maa tõe­poo­lest soo­vi­vad, et Kuu­sa­lu val­las tu­le­vi­kus ju­hib ja ot­sus­tab „val­gus­ta­tud mo­narh“?

 

Eelmine artikkelSõnumitoojas 11. augustil
Järgmine artikkelKeh­ras al­gas vä­li­jõu­lin­na­ku ra­ja­mi­ne