Kan­di­daa­ti­de esi­ta­mi­ne Har­ju­maa tee­ne­te­mär­gi and­mi­seks

1694

JOEL JES­SE,
HO­Li te­gev­di­rek­tor

Har­ju­maa Oma­va­lit­sus­te Lii­du (HOL) ju­ha­tus ot­sus­tas jät­ka­ta re­gio­naal­mi­nist­ri 18. veeb­rua­ril 2015 kin­ni­ta­tud mää­ru­se nr 5 alu­sel Har­ju­maa tee­ne­te­mär­ki­de and­mi­se tra­dit­sioo­ni, et vää­ri­kad isi­kud saak­sid meie maa­kon­nas ko­ha­se tun­nus­tu­se osa­li­seks.

Har­ju­maa au­ko­da­ni­ku tee­ne­te­märk an­tak­se isi­ku­le Har­ju maa­kon­na­le osu­ta­tud eri­lis­te tee­ne­te ja väl­ja­paist­va­te saa­vu­tus­te eest. Tee­ne­te­mär­ki „Har­ju maa­kon­na au­ko­da­nik” on väl­ja an­tud ühek­sal kor­ral, ala­tes aas­tast 2009. Har­ju maa­kon­na tee­ne­te­mär­gi ka­va­le­rid on Eri Klas, Jo­han­nes Tõrs, Jaan Ma­nis­ki, Ju­han Sär­ga­va, Gerd Kan­ter, And­res Pü­des, Vel­jo Tor­mis, Siim Kal­las ja Too­mas Tõ­nis­te.

Igal isi­kul ja asu­tu­sel on õi­gus esi­ta­da tee­ne­te­mär­gi and­mi­seks et­te­pa­nek. See peab si­sal­da­ma isi­ku, kel­le koh­ta et­te­pa­nek te­hak­se, ees- ja pe­re­kon­na­ni­me, isi­ku­koo­di või sün­niae­ga ja tee­ne kir­jel­dust.

Har­ju­maa au­ko­da­ni­ku tee­ne­te­mär­gi and­mi­seks saab et­te­pa­ne­kuid esi­ta­da HO­Li pos­ti­aad­res­sil Sir­ge tn 2, Tal­linn või e-pos­ti aad­res­sil in­fo@hol.ee 31. jaa­nua­ri­ni. Kan­di­daa­ti­de seast teeb va­li­ku HOL ju­ha­tus ning tee­ne­te­märk an­tak­se üle HOLi kor­ral­da­ta­val Ees­ti Va­ba­rii­gi aas­ta­päe­va vas­tu­võ­tul 21. veeb­rua­ril Kum­na mõi­sas.