KAL­LAS­TE ja KES­KÜ­LA võt­sid Pe­nin­gi 355 ka­ri­ka­sar­ja üld­või­du

1892
Pe­nin­gi 355 ran­na­vol­le ka­ri­ka­sar­ja esi­kol­mik.

JA­NEK JAŠKOV

Kol­ma­päe­val toi­mus Aru­kü­las Pe­nin­gi 355 ran­na­võrk­pal­li ka­ri­ka­sar­ja mees­paa­ri­de kol­mas ehk fi­naa­le­tapp, kus oli re­kor­darv osa­le­jaid – 16 mees­paa­ri, neist Raa­si­ku val­last 6 paa­ri. Võist­le­jad jao­ta­ti nel­ja alag­rup­pi.

A-alag­ru­pi pa­ri­mad olid Raa­si­ku val­la võrk­pal­lur Krist­jan Kal­las­te ja Ma­dis Kes­kü­la Ko­hi­last, B-alag­ru­pi pa­ri­ma­teks osu­tu­sid Sil­ver Süld ja Sten Oi­man­di. C-alag­ru­pi võit­sid Mer­sin Võr­no ja Ar­mands Put­nis ning D-alag­ru­pi Mar­gus Õun ja Val­dis Sta­lid­zans.

Esi­me­ses pool­fi­naa­lis olid või­du­kad Kal­las­te ja Kes­kü­la, kes alis­ta­sid 21:18 tu­le­mu­se­ga Õu­na ja Sta­lid­zan­si. Tei­ne pool­fi­naal kuu­lus kind­lalt paa­ri­le Süld ja Oi­man­di, kes män­gi­sid 21:9 tu­le­mu­se­ga üle Võr­no ja Put­ni­se.

3.-4. ko­ha män­gus kuu­lus 21:16 re­sul­taa­di­ga võit Õu­na­le ja Sta­lid­zan­si­le. Fi­naa­li ot­sus­ta­vas faa­sis pa­nid oma pa­re­mu­se maks­ma Süld ja Oi­man­di, võt­tes 21:18 või­du.

Kok­ku­võt­tes võt­sid Pe­nin­gi 355 ka­ri­ka­sar­ja üld­või­du Kal­las­te ja Kes­kü­la, kes ko­gu­sid 44 punk­ti. 38 punk­ti­ga tu­lid tei­seks Võr­no ja Put­nis. Kol­mas koht läks 37 punk­ti­ga paa­ri­le Kai­do Luik ja Tar­mo Luik.

Raa­si­ku val­la pa­rim võist­kond oli Ant­ti Ro­gen­baum ja Mar­tin Kask (Aru­kü­la PMK).
Võist­lust toe­ta­sid Raa­si­ku vald, Pe­nin­gi Kü­la­selts, Raa­si­ku Õl­le­te­has, Fris­te­berg, EST EF­FEC­TUS.

Ka­ri­ka­sar­ja kor­ral­da­sid Aru­kü­la VK ja Aru­kü­la PMK.

Pe­nin­gi 355 ran­na­vol­le ka­ri­ka­sar­ja pa­rim män­gi­ja oli Krist­jan Kal­las­te Aru­kü­last.

Eelmine artikkelKo­gu­kon­na-, spor­di- ja kul­tuu­riü­ri­tus­te toe­tu­sed MTÜ-de­le Kuu­sa­lu val­las
Järgmine artikkelEes­ti Fil­miins­ti­tuu­dilt RAS­MUS ME­RI­VOO fil­mi­le 298 000 eu­rot