Kaha­la Järve Jää­kal 400 inimest

914
Pääs­te­koo­li­tus Ka­ha­la Järve Jää­kal. Vet­te hak­kab hüp­pa­ma noor­kot­kas KA­RUT LUUR, nöö­ri hoiab ju­hen­da­ja KAU­PO LUUR. Va­sa­kul jul­ges­tab jääau­gu ää­rel va­ba­taht­lik päästja LIIS TRUU­BON.

Ka­ha­la jär­vel teist­kord­selt kor­ral­da­tud Jää­ka­le tul­di pe­re­de­ga, pal­ju oli lap­si. Mõ­ni­gi oli jär­ve­jääl lii­ku­mi­seks pan­nud al­la ui­sud-suu­sad, ka­su­ta­ti ka tõu­ke­kel­ke. Ilm oli päi­ke­se­li­ne, jär­ve­jää si­le, lu­mest pu­has ja um­bes 20 sen­ti­meet­ri pak­su­ne.

Kor­ral­dus­toim­kon­da kuu­lu­sid Jan­no Laen­de, Rai­do Ru­se, Ind­rek Triis­berg, Ric­hard Arm­väärt La­he­maa Me­rek­lu­bist ning ak­tiiv­sed ini­me­sed Ka­ha­la jär­ve ümb­ru­se kü­la­dest. Päe­va juht oli Uu­ri kü­la­va­nem Emil Ru­ti­ku.

Jär­ve­jää­le mär­gi­tud väi­ke­sel väl­ja­kul män­gi­ti jää­ho­kit. Ko­ha­l olid jää­pur­je­ta­jaid ja lo­he­sur­fa­jaid, kuid tuult pol­nud.

Ka­ha­la jää­kal vii­di ka see­kord lä­bi pääs­te­koo­li­tus. Ko­hal olid Lok­sa ko­man­do kut­se­li­sed pääst­jad. Raa­si­ku põ­hi­koo­li 9. klas­si õpi­la­sed, noor­kot­kad Har­di Oras ja Ka­rut Luur ning nen­de ju­hen­da­ja Kau­po Luur õpe­ta­sid taas ja poi­sid näi­ta­sid et­te, kui­das ise en­nast jääau­gust väl­ja ai­da­ta. Se­da, kui­das kut­se­li­ne pääst­ja teist ini­mest veeau­gust väl­ja toob, de­monst­ree­ri­sid Kuu­sa­lu koo­li vi­list­la­ne Liis Truu­bon va­ba­taht­li­kust re­serv­pääs­te­rüh­mast ja Lok­sa ko­man­do pääst­ja Ro­bert Aa­sa. Liis Truu­bon ku­ku­tas end sa­mu­ti jääau­ku, sel­jas ta­va­li­sed tal­ve­rii­ded. Ro­bert Aa­sa, kes oli me­re­pääst­ja­te va­rus­tu­ses, hüp­pas vet­te ja ai­tas ta ta­ga­si jää­le.

Pealt­vaa­ta­ja­te imes­tu­seks ei kii­rus­ta­nud mär­jaks saa­nud noor­kot­kad ega ka Liis Truu­bon ko­he kõr­va­la­su­vas­se sau­na soo­ja. Noor­me­hed pi­did en­ne pa­ne­ma sel­ga kui­vad üle­rii­ded ja süü­ta­ma lõk­ke, Liis Truu­bon ja­gas esi­me­si sel­gi­tu­si ja lu­bas pä­rast sau­na ja­ga­da veel.

Taas toi­mus ka­la­püü­gi­võist­lus. Osa­le­jaid oli 21, las­test või­tis Gert Geb­ruk, nais­test Han­na Elii­se Trol­la, mees­test Vel­jo Laur.

Til­gu Hül­jes­te ta­liu­ju­mi­se klu­bi juht Evar Oja­saar rää­kis ta­li­sup­lu­sest. Te­ma ees­ku­jul käi­sid jääau­gus ja sau­nas soo­jas 32 ta­li­sup­lu­se proo­vi­jat. Jan­no Laen­de loo­dab, et ana­loog­ne klu­bi võiks tek­ki­da ka Kuu­sa­lu val­da. Anu Kar­jat­se tut­vus­tas vast­la­kom­beid, Ül­le Aas­lav-Kaa­sik rää­kis po­laar­mat­kast kel­gu­koer­te­ga. Teh­ti jää­matk uis­ku­del ja tõu­ke­kel­ku­de­ga. Osa­le­nuid oli Jää­kal hin­nan­gu­li­selt 400 rin­gis. Pa­ku­ti sup­pi ja vast­la­kuk­leid.