KAD­RI-LIIS Rem­mel­gas või­tis kest­vus­rat­su­ta­mi­se Ees­ti MV 2. ko­ha

1665
Ees­ti meist­ri­võist­lus­te 2. koht po­ni­rat­su­ta­ja­te seas või­tis Ki­vi­loo kü­la neiu KAD­RI-LIIS REM­MEL­GAS po­ni­ga Et­nies.

Raa­si­ku val­la Ki­vi­loo kü­la neiu KAD­RI-LIIS REM­MEL­GAS saa­vu­tas Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel po­ni­rat­su­ta­ja­te­le hõ­be­me­da­li.

Lau­päe­val, 21. juu­lil Võ­ru­maal Kik­kao­ja kü­las toi­mu­nud Uba­jär­ve rän­na­kul, kus sel­gi­ta­ti Ees­ti tä­na­vu­sed meist­rid kest­vus­rat­su­ta­mi­ses po­ni­rat­su­ta­ja­te­le, saa­vu­tas 15aas­ta­ne Raa­si­ku val­la Ki­vi­loo kü­la neiu Kad­ri-Liis Rem­mel­gas koos po­ni­ga Et­nies 2. ko­ha. Võist­lus­dis­tant­si pik­kus oli 55 ki­lo­meet­rit, võit­ja, Tar­tu­maa neiu Elii­se Lau­ri po­ni Kil­ve­ti kesk­mi­ne kii­rus oli 19,03 km/h, Kad­ri-Liis Rem­mel­gas lä­bis võist­lus­maa kesk­mi­se kii­ru­se­ga 16,85 ki­lo­meet­rit/tun­nis. Sel­leks ku­lus tal 3 tun­di ja 15 mi­nu­tit.

Kest­vus­rat­su­ta­mi­ne on pi­ka­maa­sõit, kus pan­nak­se proo­vi­le nii ho­bu­ne kui rat­su­ta­ja. Loo­dus­li­kul maas­ti­kul, pea­mi­selt kü­la­va­he­tee­del toi­muv dis­tants tu­leb lä­bi­da aja pea­le, kuid rat­su­ta­ja peab häs­ti tund­ma ho­bu­se või­meid – kui va­he­peal­se pau­si ajal loo­ma sü­da­me­löö­gid nor­mi pii­res­se ei taas­tu, ei to­hi ho­bu­ne eda­si võis­tel­da. Sa­mu­ti ei to­hi ho­bu­ne võist­lu­se jät­ka­mi­seks lon­ga­ta. Iga 10 ki­lo­meet­ri ta­gant võib hool­dus­tiim ho­bust joo­ta ja ja­hu­ta­da.

Kad­ri-Liis Rem­mel­gas hak­kas rat­su­ta­mi­se­ga te­ge­le­ma 2012. aas­tal, kui va­ne­mad kin­ki­sid tal­le 10. sün­ni­päe­vaks esi­me­se po­ni.

„Mul olid tal­lis suu­red ho­bu­sed, te­ma tah­tis vä­ga rat­su­ta­da, aga suu­re sel­ga ei taht­nud te­da veel pan­na,“ sõ­nas noo­re rat­su­ta­ja ema, ter­ve elu ho­bus­te­ga te­ge­le­nud Tor­ni tal­li pe­re­nai­ne Eve-Liis Rem­mel­gas, kes kor­ral­dab ka iga-ke­va­dist Ki­vi­loo kest­vus­rat­su­ta­mist ehk rän­na­kut.

Ta sel­gi­tas, et po­ni on ho­bu­ne, kel­le tur­ja­kõr­gus on ku­ni 148 sen­ti­meet­rit. Esi­me­se po­ni­ga tree­nis Kad­ri-Liis Rem­mel­gas mi­tu aas­tat, Et­nie­si­ga tree­nib-har­ju­tab ema käe all nel­jan­dat aas­tat. Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel kest­vus­rat­su­ta­mi­ses osa­les ta es­ma­kord­selt möö­du­nud aas­tal, siis sai po­ni­rat­su­ta­ja­na 5. ko­ha.

„See on vä­ga st­ra­tee­gi­li­ne ala. Rat­su­ta­ja peab ho­bust vä­ga häs­ti tund­ma, tead­ma te­ma või­meid. Tä­na­vu olid võist­lus­tin­gi­mu­sed vä­ga ras­ked, ku­na oli vä­ga kuum ilm, ho­bus­te ve­de­li­ku­ka­du suur,“ rää­kis Eve-Liis Rem­mel­gas.

Ta li­sas, et oli ka neid, kes lä­bi­sid võist­lus­maa esi­me­se osa Elii­se Lau­rist ja Kad­ri-Liis Rem­mel­gast tun­du­valt kii­re­mi­ni, 24-25ki­lo­meet­ri­se tun­ni­kii­ru­se­ga, kuid nen­de ho­bu­sed tei­seks poo­leks ei taas­tu­nud: „Kad­ri tun­neb oma ho­bust häs­ti ja teab te­ma või­meid ja tem­pot.“

Sel aas­tal on po­ni­rat­su­ta­ja­te­le veel kaks suu­re­mat võist­lust – 1. sep­temb­ril Pa­rii­si rän­nak Kad­ri­na lä­his­tel ning ok­toob­ris Ku­ris­ta rän­nak Tar­tu­maal, mis on üht­la­si hooa­ja lõ­pu­võist­lus. Kas Kad­ri-Liis Rem­mel­gas 1. sep­temb­ri võist­lu­sel osa­leb, on veel lah­ti­ne, ku­na sa­mal päe­val alus­tab ta vii­mast koo­liaas­tat Ala­ve­re põ­hi­koo­lis, kuid Tar­tu­maa võist­lu­se­le min­nak­se ema sõ­nul kind­las­ti.

Po­ni­rat­sa­võist­lus­tel saab Kad­ri-Liis Rem­mel­gas osa­le­da sel­le aas­ta lõ­pu­ni, ku­na saab no­vemb­ris 16aas­ta­seks. Järg­mi­sel aas­tal sõi­dab ta Et­nie­se­ga ül­da­va­tud võist­lusk­las­sis ning alus­tab võist­le­mist ka ko­du­tal­li suu­re­ma ho­bu­se Ra­fae­li­ga.

Eelmine artikkelSajan­di 100 aru­kü­la­la­se hää­le­tus lõp­pe­nud
Järgmine artikkelHara noortele purjetajatele LHV sarjas 2 karikat