Ka Aeg­vii­dus saab kas­se ta­su­ta kii­pi­da

244
Anija vald.

Ani­ja val­la­va­lit­sus hü­vi­tab kõi­gi­le val­lae­la­ni­ke­le, kes la­se­vad sep­temb­ri­kuus oma kas­si kas ste­ri­li­see­ri­da või kast­ree­ri­da ja kii­bis­ta­da, kii­bi hin­na täie­li­kult ning ste­ri­li­see­ri­mi­se või kast­ree­ri­mi­se hin­nast poo­le. Soo­dus­tus keh­tib kas­si­de kii­bis­ta­mi­se­le-ste­ri­li­see­ri­mi­se­le li­saks Keh­ra­le ka Aeg­vii­du loo­mak­lii­ni­ku­tes. Aeg­vii­du loo­maarst Ants Raa­va mär­kis, et ste­ri­li­see­ri­mi­se-kast­ree­ri­mi­se­ga on või­ma­lik vä­hen­da­da kas­si­ko­loo­nia­te te­ket ning kii­pi­mi­se abil saab ko­du­tee kao­ta­nud kass või­ma­lu­se kii­res­ti taas oma­ni­ku­ga koh­tu­da: „Kui kas­sil on kiip, mis on re­gist­ree­ri­tud lem­mik­loo­ma­re­gist­ris, pii­sab sel­leks vaid ühest piuk­sust kii­bi­lu­ge­ja­ga, kii­bi numb­ri si­ses­ta­mi­sest ning kõ­nest re­gist­ris ole­va­le te­le­fo­ni­le. And­ke oma loo­ma­le see või­ma­lus.“