Ka­lu­ri­te­päe­va pi­du Tur­bu­nee­mes

979

Tur­bu­nee­me kü­las on tra­dit­sioo­ni­li­selt juu­li tei­sel lau­päe­val ka­lu­ri­te päe­va pi­du, mil­le kor­ral­dab kü­la­va­nem koos oma pe­re ja abi­lis­te­ga. Pi­du­li­si ko­gu­nes li­gi 500, ka üm­ber­kaud­se­test kü­la­dest ja kau­ge­malt. Tä­na­vu­ne pi­du oli jär­je­kor­ras 18. Kü­la­va­nem Ai­vo Jan­ter üt­les, et te­ma jaoks oli see ühek­sas pi­du ja roh­kem ta ei kor­ral­da, ke­va­del ta­hab ame­ti ma­ha pan­na: „Vei­ko Ponn oli küm­me aas­tat Tur­bu­nee­me kü­la­va­nem, mi­nul saab sa­mu­ti küm­me aas­tat täis.“ Peol pa­ku­ti suit­su­les­ta ja -sii­ga, kui va­ra­se­ma­tel aas­ta­tel on ol­nud ka­la me­res vä­he, siis see­kord kü­la­va­nem saa­gi üle ei kurt­nud. Ka­lu­ri­te päe­va pi­du pee­tak­se mer­re ula­tu­val Pras­si ni­nak­sel. „Aru­ta­si­me, kui sel­leks peoks igal aas­tal plat­si ära ei nii­de­taks, oleks kas­va­nud kin­ni. Nüüd on saa­nud puh­ka­ja­te ja tu­ris­ti­de mee­lis­ko­haks, kii­gu­tak­se, tel­gi­tak­se. Eel­mi­sel su­vel va­la­si­me gril­lia­lu­se, et oleks üks kin­del tu­le­te­ge­mi­se koht,“ rääkis kü­la­va­nem.