JURIS SMA­LINS­KIS: „La­he­maa on kõi­ge hu­vi­ta­vam koht Ees­tis.“

1219
JU­RIS SMA­LINS­KIS, kes alus­tas kol­ma­päe­va, 18. sep­temb­ri hom­mi­kul mat­ka­mist Lok­salt ja li­gi tund hil­jem oli jõud­nud pool Ha­ra kü­last lä­bi käia, kii­dab, et La­he­maa rah­vus­park meel­dis tal­le ju­ba tu­den­gi­na.

Riia-Tal­lin­na Met­sa matka­ra­ja pro­jek­ti eest­ve­da­ja, Lä­ti bio­loog Ju­ris Sma­lins­kis kõn­dis test­mat­kal 50 päe­va­ga 1160 ki­lo­meet­rit ning lä­bis ka Ees­ti põh­ja­ran­ni­ku.

„Mit­mes ko­has kü­si­ti, et miks mei­le on va­ja se­da mat­ka­ra­da. Mei­le see sis­se­tu­le­kut and­ma ei hak­ka, ka­su peaks too­ma ko­ha­li­ke­le et­te­võt­ja­te­le, kes saa­vad ha­ka­ta oma ko­du­leh­te­del rek­laa­mi­ma, et asu­vad Metsa­ matkara­ja ää­res. Rek­laa­mi­mi­se­le võik­sid kaa­sa ai­da­ta nii val­lad en­da ko­du­leh­te­del, tu­ris­miin­fo­punk­tid kui ka mat­kak­lu­bid,“ loet­les Lä­ti ja Ees­ti pea­lin­nu ühen­da­va mat­ka­ra­ja eest­ve­da­ja, kui oli jõu­dnud ins­pek­tee­ri­mis­käi­gu 45. päe­va lõ­puks Lok­sale Kui­vo­ja puh­ke­kes­ku­ses­se, kus sai õh­tu­söö­gi ja öö­ma­ja.

Ta kõ­ne­les, et jalg­si mat­ka­mi­ne on muu­tu­nud jär­jest po­pu­laar­se­maks. Koos sõp­ra­de­ga käi­vi­tas kaks aas­tat ta­ga­si es­malt Riia-Tal­lin­na Ran­ni­ku­ra­ja te­ge­mi­se, see kul­geb möö­da Lä­ti ja Ees­ti lää­ne­pool­set me­reäärt, on ju­ba di­gi­taal­selt kaar­dis­ta­tud, teks­tid li­sa­tud mit­mes kee­les, tut­vus­ta­tak­se ra­ja äär­de jää­vaid söö­gi- ja öö­bi­mis­koh­ti, vaa­ta­mis­väär­su­si.

Nüüd on val­mi­mas Tal­lin­nat ja Riiat ühen­dav mat­ka­ra­da möö­da põh­ja­ran­ni­kut ja Peip­si äärt. Ju­ris Sma­lins­kist ai­ta­sid Met­sa matkara­ja pro­jek­ti part­ne­rid Ees­tis, es­malt MTÜ Seto­maa Tu­rism, siis MTÜ Peip­si­maa Tu­rism ning La­he­maal MTÜ Öko­kul­ler ee­sot­sas Kai­sa Lin­no­ga. Koos abi­lis­te­ga pan­di pai­ka pea­tus­punk­tid iga 20-25 ki­lo­meet­ri ta­gant nii, et oleks või­ma­lik öö­ma­ja­le jää­da. Ka ol­di abiks test­mat­ka­ja au­to toi­me­ta­mi­sel järg­mi­ses­se pea­tus­koh­ta.

Ju­ris Sma­lins­kis lu­bas, et tal­ve jook­sul pan­nak­se ma­ter­jal kok­ku, Met­sa matka­ra­ja di­gi­taal­ne tut­vus­tus on ka­vas val­mis te­ha tu­le­vaks ke­va­deks.

Ju­ris Sma­lins­kis: „Met­sa­ makara­da saab lä­bi­da ka jalg­rat­ta­ga, Ran­ni­ku­ra­da täielikult mit­te. Na­gu jalg­si­mat­ka­ja, nii soo­vib jalg­rat­tur ena­mas­ti sa­mu­ti, et õh­tuks oleks või­ma­lik rii­deid kui­va­ta­da, saaks pes­ta ja süüa. Kõi­ge roh­kem on Eu­roo­pas neid mat­ka­jaid, kes lii­gu­vad koos pe­re­de­ga, ta­ha­vad head tee­nin­dust ja mu­ga­vust ning et oleks hu­vi­tav, ne­mad too­vad kõi­ge enam ko­ha­li­ke­le tu­ris­miet­te­võt­ja­te­le ra­ha sis­se. Sa­mas, kui jalg­rat­tu­rid mär­ka­vad tee­vii­ta või sil­ti, et nad on oo­da­tud, te­ki­tab see po­si­tiiv­se tun­de, kee­ra­tak­se sin­na sis­se ja tee­nu­se hin­nak­lass po­le enam nii mää­rav. Pal­ju sõl­tub edas­pi­di ra­ja äär­de jää­va­test ko­ha­li­kest et­te­võt­ja­test en­dist – kui­das oma tee­nu­seid rek­laa­mi­vad, kas on hu­vi­ta­tud matkara­ja kor­ras­hoiust.“

Kuu­sa­lu val­las La­he­maal lä­bib ra­da Pä­ris­pea ja ka Ju­min­da pool­saart, kui­gi Ju­min­da­le väl­ja ei jõua, Ju­ris Sma­lins­ki­se et­te­pa­nek oli te­ha see Ma­ja­ki­vi juu­rest ja möö­da laud­teed Pi­ka­nõm­me tee­le – ku­na tut­vus­tab ra­ba ja seal on ka vaa­te­torn.

Kai­sa Lin­no ütles, kui pool­saa­re rah­vas soo­vib, võib ma­ha mär­ki­da kaks va­rian­ti – ühe ot­se ja tei­se lä­bi Ju­min­da pool­saa­re kü­la­de. Tes­ti­ja koos kaas­las­te­ga kõn­dis Ma­ja­ki­vi juu­rest, aga pä­rast sõi­tis au­to­ga lä­bi ka pool­saa­re kü­lad.

Tsit­rest kul­geb ra­da Kuu­sa­lu ja Kiiu­ni, eda­si Sal­mis­tu-Valk­la-Ka­ber­nee­me ja möö­da ran­ni­kut Tal­lin­na­ni.

Met­sa matka­ra­ja pro­jek­ti ra­has­tab In­ter­reg Central Bal­tic, eelarve on kok­ku 1,2 mil­jo­ni eu­ro­t, juht­part­ner on Lä­ti Maa­tu­rism, koos­tööd te­hak­se Ees­ti Maa­tu­ris­mi­ga. Kok­ku on part­ne­reid 9, MTÜ Öko­kul­ler ee­lar­ve on 50 000 eu­rot, mil­lest pro­jek­ti­ra­ha on 39 500 eu­rot, omao­sa­lus 10 500 eu­rot. MTÜ taot­leb omao­sa­lu­seks toe­tust Kuu­sa­lu ja Hal­ja­la val­lalt, Lok­sa lin­nalt. Pro­jekt lõ­peb 2021. aas­tal.