JAN­NO VALD­MAN­NI­LE Elu­pääst­ja me­dal

236
JANNO VALDMANN

Pääs­tea­met tun­nus­tas Ees­ti or­ga­ni­see­ri­tud tu­le­tõr­je 100. aas­ta­päe­val au­mär­ki­de ja tä­nu­kir­ja­de­ga ini­me­si, kes on eel­mi­sel aas­tal sil­ma paist­nud hoo­li­vu­se, mis­sioo­ni­tun­de ja vap­ru­se­ga ini­mes­te elu pääst­mi­sel või osu­ta­nud mär­ki­mis­väär­seid tee­neid pääs­te­vald­kon­na aren­da­mi­sel. Au­mär­gid and­sid üle pre­si­dent Kers­ti Kal­ju­laid, si­se­mi­nis­ter Mart Hel­me ja pääs­tea­me­ti pea­di­rek­tor Ku­no Tam­mea­ru. Elu­pääst­ja me­da­li said 58 ini­mest, nen­de seas ka Kuu­sa­lu val­la ela­nik, Keh­ra ja Kuu­sa­lu pit­sa­koh­vi­ku­te pe­re­mees, en­di­ne pääst­ja Jan­no Vald­mann. Ta päl­vis Elu­pääst­ja III klas­si me­da­li sel­le eest, et ai­tas mul­lu 31. ok­toob­ril põ­le­vast ma­jast väl­ja ema koos ka­he lap­se­ga. Hoo­nest väl­ju­des sul­ges ta si­se­ruu­mi­de uk­sed, et pi­dur­da­da tu­le­kah­ju kii­ret aren­gut. Tä­na­vu veeb­rua­ris kuu­lu­tas If Kind­lus­tus Jan­no Vald­man­ni aas­ta elu­pääst­jaks ja kin­kis 1000eu­ro­se rei­si­tše­ki.