Jalg­pal­lik­lu­bid alus­ta­sid hooae­ga

135
Mõi­sa­der­bis pal­li pä­rast võit­le­mas PRIIT TAAL­MANN (Ani­ja JK, kol­la­ses) ja ATS SOO­SA­LU (Kuu­sa­lu Ka­lev, si­ni­ses). Fo­to Joo­nas Kuusk­la

Ida-Har­ju piir­kon­na jalg­pal­lik­lu­bid Ani­ja JK, JK Kuu­sa­lu Ka­lev ja Raa­si­ku FC Jo­ker alus­ta­sid hooae­ga Ees­ti meist­ri­võist­lus­te 3. lii­ga idat­soo­nis.

Ju­ba ava­voo­rus, 9. ap­ril­lil läk­sid oma­va­hel vas­ta­mi­si Kuu­sa­lu ja Raa­si­ku pal­lu­rid. Raa­si­kul toi­mu­nud ta­sa­vä­gi­se män­gu kal­lu­tas oma ka­suks FC Jo­ker tu­le­mu­se­ga 2:1. See­juu­res ava­sid män­gus­koo­ri kü­la­li­sed, kui 11. mi­nu­til oli täp­ne Uku Aas­rand. 30. mi­nu­til vii­gis­tas sei­su Alek­sandr Bar­dovs­ki. Või­du­vä­ra­va lõi pool tun­di en­ne män­gu lõp­pu Mih­kel Paap­si.

30. ap­ril­lil koh­tu­sid Keh­ras mõi­sa­der­bi raa­mes Ani­ja ja Kuu­sa­lu. Mäng al­gas Ani­ja sur­ve­ga, kuid mi­da eda­si, se­da roh­kem vas­tu­pa­nu osu­ta­sid kü­la­li­sed. Män­gu lõ­pus olid pa­re­mad või­ma­lu­sed skoo­ri­mi­seks Kuu­sa­lul, kuid mõ­le­ma vä­ra­va lu­kud jäid­ki see­kord lah­ti muu­ki­ma­ta ning lõpp­sei­suks see­ga 0:0. Män­gu ise­loo­mus­tas komp­ro­mis­si­tu võit­lus, mil­le tu­le­mi­na ja­gas koh­tu­nik lau­sa ühek­sa kol­last kaar­ti, neist viis Ani­ja ning ne­li Kuu­sa­lu mees­te­le.

Pärast nel­ja män­gu­voo­ru on FC Jo­ker lii­ga­ta­be­lis viie punk­ti­ga 8. ko­hal. Ani­ja ja Kuu­sa­lu on mõ­le­mad ühe punk­ti­ga vas­ta­valt 11. ja 12. po­sit­sioo­nil.

Eelmine artikkelRaa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja AI­RA JÕÕTS ju­hib Har­ju­maa täis­kas­va­nuõ­pet
Järgmine artikkelAnija valla üürimäärad