Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja AI­RA JÕÕTS ju­hib Har­ju­maa täis­kas­va­nuõ­pet

112
AIRA JÕÕTS: „Tegelikult on õppimine ka see, kui käime täiskasvanuna tantsukursustel või käsitööringis, kuigi seda õppimisena ei teadvusta.“

Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu­hoid­ja AI­RA JÕÕTS, ole­te Ees­ti täis­kas­va­nu­te koo­li­ta­ja­te as­sot­siat­sioo­ni And­ras Har­ju­maa koor­di­naa­tor. Kui­das sel­les­se ame­tis­se sat­tu­si­te ja mis on koor­di­naa­to­ri­töö üle­san­ne?
„Olen And­ra­se­ga seo­tud ala­tes 2021. aas­tast, kui sain Har­ju­maa aas­ta õp­pi­ja tiit­li. Sel­lest pea­le olen osa­le­nud And­ra­se foo­ru­mi­tel, tei­nud se­mi­na­ri­del et­te­kan­deid. Koor­di­naa­to­riks oli mind soo­vi­ta­nud ka Har­ju­maa eel­mi­ne koor­di­naa­tor An­ne­li Ka­na.

Olen And­ra­se Har­ju­maa koor­di­naa­tor käe­so­le­va aas­ta al­gu­sest. Mi­nu esi­me­ne üle­san­ne on luua tu­gi­võr­gus­tik, kes ai­tab Har­ju­maal elu­kest­vat õpet po­pu­la­ri­see­ri­da. Suu­rem ees­märk on sel­gi­ta­da väl­ja täis­kas­va­nu­ha­ri­du­se­ga seo­tud prob­lee­mid, mil­le­ga tu­leb te­ge­le­da, ja­ga­da ko­ge­mu­si ja häid prak­ti­kaid, et täis­kas­va­nu­te koo­li­ta­mi­ne ei jääks ai­nult pro­jek­ti­põ­hi­seks, vaid oleks jär­je­pi­dev prot­sess.

And­ras te­ge­leb täis­kas­va­nu­ha­ri­du­se eden­da­mi­se pro­jek­ti­de­ga, mul tu­leb neid Har­ju­maal koor­di­nee­ri­da ja viia ko­ha­li­kes­se oma­va­lit­sus­tes­se. Näi­teks on sü­gi­sel täis­kas­va­nud õp­pi­ja nä­dal, prae­gu on käi­mas täis­kas­va­nu­ha­ri­du­se tun­nus­tus­kon­kurss. Koor­di­naa­to­ri­na hak­kan ja­ga­ma ka in­fot, et täis­kas­va­nuõ­pe oleks pi­dev ja jõuaks Har­ju­maa igas­se val­da. Kui­gi maa­kond on nii suur, et ühe koor­di­naa­to­ri­ga on siin vä­ga ras­ke igaü­he­ni jõu­da. Sel­leks te­gin Fa­ce­boo­ki le­he Õp­piv Har­ju­maa, ku­hu on ka­vas ha­ka­ta koon­da­ma kõik­või­ma­lik­ku täis­kas­va­nu­te koo­li­ta­mi­se­ga seo­tud in­fot Har­ju­maal, kus ja mil­li­sed kur­su­sed, õpi­toad toi­mu­vad. Olen mõel­nud ka ko­du­le­hest, kus olek­sid kõi­ki­de oma­va­lit­sus­te õp­pi­mis­või­ma­lu­sed.“

Mis üld­se on täis­kas­va­nu­õpe? Kas ka näi­teks hee­gel­da­mis­kur­su­sed?
„Jah, täis­kas­va­nuõ­pe ei tä­hen­da ai­nult kõrg­koo­li as­tu­mist või poo­le­li­jää­nud õpin­gu­te jät­ka­mist, vaid ka uu­te os­kus­te õp­pi­mist. Näi­teks kut­su­si­me sü­gi­sel Raa­si­ku raa­ma­tu­kok­ku imp­ro­teat­ri Im­pee­rium, kes viis lä­bi eri­ne­vaid har­ju­tu­si – ini­me­sed õp­pi­sid koos­tööos­kust, kes­ken­du­mist ja veel muud.

Ku­sa­gilt on tul­nud müüt, et õp­pi­mi­ne peab ole­ma hi­gi, ve­ri ja pi­sa­rad ning ko­du­tööd. See­tõt­tu te­kib­ki tun­ne, kui oled koo­li lõ­pe­ta­nud, siis enam õp­pi­da ei ta­ha. Te­ge­li­kult on õp­pi­mi­ne ka see, kui käi­me täis­kas­va­nu­na tant­su­kur­sus­tel või kä­si­töö­rin­gis, kui­gi se­da õp­pi­mi­se­na ei tead­vus­ta. Nii et täis­kas­va­nueas võib ol­la täit­sa to­re õp­pi­da.

Kõik me ta­ha­me ol­la rõõm­sad ja õn­ne­li­kud ning elu­kes­tev õpe tõs­tab eluk­va­li­tee­ti. Isik­li­ku ees­ku­ju­ga näi­ta­me ka las­te­le, et õp­pi­mi­ne ei pea ole­ma eba­meel­div ko­hus­tus.“

Ni­me­ta­si­te Har­ju­maa­le tu­gi­võr­gus­ti­ku loo­mist. Mil­leks on se­da va­ja ning ke­da kaa­sa­te?
„Olen tu­gi­võr­gus­tik­ku püüd­nud lei­da igast oma­va­lit­su­sest vä­he­malt ühe ini­me­se. Ne­mad peak­sid vii­ma oma val­da ja seal­se­te­le asu­tus­te­le laia­li sel­le in­fo, mil­le saan eri­ne­va­te õp­pi­mis­või­ma­lus­te, koo­li­tus­te ja se­mi­na­ri­de koh­ta And­ra­sest. Ena­mas­ti on tu­gi­võr­gus­ti­ku liik­med raa­ma­tu­ko­gu­dest, hu­vi­koo­li­dest ja teis­test kul­tuu­ria­su­tus­test või ko­ha­li­kest oma­va­lit­sus­test. Kaa­sa­sin eel­mi­se koor­di­naa­to­ri tu­gi­võr­gus­ti­ku liik­med, olen kut­su­nud ka uu­si ini­me­si. Hak­ka­me koos käi­ma vas­ta­valt va­ja­du­se­le, kesk­mi­selt kolm kor­da aas­tas. Esi­me­ne kok­ku­saa­mi­ne oli 10. ap­ril­lil, tut­vu­si­me, aru­ta­si­me, kui­das hak­ka­me koos­tööd te­ge­ma.

Raa­si­ku val­last on tu­gi­võr­gus­ti­kus li­saks mi­nu­le veel Aru­kü­la kul­tuu­ri­juht Ga­ri­na Too­min­gas, Kuu­sa­lu val­last hoo­le­kan­des­pet­sia­list Al­vi Karp, Ani­ja val­last praegu ke­da­gi ei ole. Hea, kui maa­kon­na igast oma­va­lit­su­sest oleks tu­gi­võr­gus­ti­kus kaks ini­mest, üks oma­va­lit­su­se, tei­ne mõ­ne asu­tu­se esin­da­ja. Kes on hu­vi­ta­tud või os­kab soo­vi­ta­da, and­ke jul­gelt tea­da. Järg­mi­ne koh­tu­mi­ne on 31. mail, siis va­li­me esi­ta­tud kan­di­daa­ti­dest Har­ju­maa aas­ta õp­pi­ja, aas­ta koo­li­ta­ja, aas­ta õpi­teo ja aas­ta õp­pi­ja­sõb­ra­li­ku­ma asu­tu­se.“

Rää­ki­ge pa­lun sel­lest tun­nus­ta­mis­kon­kur­sist.
„Ala­tes 20. ap­ril­list ku­ni 23. mai­ni saab esi­ta­da kas And­ra­se ko­du­le­hel ole­va an­kee­di kau­du või ot­se mul­le kan­di­daa­te Har­ju­maa aas­ta õp­pi­ja, koo­li­ta­ja, õpi­teo ja õp­pi­ja­sõb­ra­li­ku­ma asu­tu­se tiit­li­le. Tun­nus­ta­mi­se ees­märk on mär­ga­ta ja mo­ti­vee­ri­da täis­kas­va­nu­te õp­pi­mist ja õpe­ta­mist.

Aas­ta õp­pi­jaks võib saa­da ini­me­ne, kes on vä­he­malt ka­he eel­ne­va aas­ta jook­sul õp­pi­nud koo­li­tu­sel või ta­se­meõp­pes, õp­pi­mi­ne on te­ma jaoks kaa­sa too­nud po­si­tiiv­se muu­tu­se, on leid­nud tä­nu õpin­gu­te­le uue kar­jää­ri­suu­na või ho­bi. Üle-eel­mi­sel aas­tal päl­vi­sin Har­ju­maa aas­ta õp­pi­ja tiit­li mi­na, eel­mi­sel aas­tal Raa­si­ku koo­li õpe­ta­ja Age Saks.

Aas­ta koo­li­ta­ja ei pea ole­ma kut­se­tun­nis­tu­se­ga, vaid ka näi­teks ini­me­ne, kes teeb ko­kan­dus­kur­su­si. Täh­tis, et ta mo­ti­vee­rib tei­si õp­pi­ma. Õp­pi­ja­sõb­ra­lik tööand­ja on sel­li­ne, kes ei tee töö­ta­jai­le õp­pi­mi­seks ta­kis­tu­si, vaid vas­tu­pi­di, mär­kab ja in­nus­tab õp­pi­ma, pa­kub si­se­koo­li­tu­si, loob prak­ti­ka­või­ma­lu­si. Need või­vad ol­la kõik tööand­jad – et­te­võt­ted, oma­va­lit­su­sed, asu­tu­sed, or­ga­ni­sat­sioo­nid. Har­ju­maa möö­du­nud aas­ta õp­pi­ja­sõb­ra­li­kum tööand­ja oli Raa­si­ku raa­ma­tu­ko­gu. Aas­ta õpi­teoks võib esi­ta­da töö­toa, kur­su­se, hu­vi­rin­gi või muu õpi­teo kor­ral­da­nud or­ga­ni­sat­sioo­ni või ka sõp­rus­kon­na. Täp­se­mad sta­tuu­did ja tin­gi­mu­sed, mil­le­le kan­di­daa­did pea­vad vas­ta­ma, on And­ra­se ko­du­le­hel.

Loo­dan, et Har­ju­maalt esi­ta­tak­se pal­ju kan­di­daa­te. Tu­gi­võr­gus­ti­ku koo­so­le­kul va­li­me igas ka­te­goo­rias ühe lau­reaa­di ning esi­ta­me va­ba­riik­li­ku­le tun­nus­ta­mi­se­le. Üle­rii­gi­li­sed võit­jad kuu­lu­ta­tak­se väl­ja 12. ok­toob­ril toi­mu­val ga­lal.“

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la­va­lit­sus plaa­nib Ko­da­soo poo­le­lio­le­va kü­la­ma­ja te­ha ka­su­tus­kõlb­li­kuks
Järgmine artikkelJalg­pal­lik­lu­bid alus­ta­sid hooae­ga