Igal teol ja te­ge­vu­se­tu­sel on ta­ga­järg

1663

TEI­LI PIIS­KOP­PEL
noor­soo­po­lit­sei­nik
Ida-Har­ju kons­taab­li­jaos­kond

Kui­gi tih­ti­pea­le võib tun­du­da, et mit­te­tea­ta­mi­ne ei saa ke­da­gi kui­da­gi mõ­ju­ta­da, siis te­ge­lik­ku­ses on olu­kord vas­tu­pi­di­ne. Tea­tud olu­kor­da­des on tea­vi­ta­mi­ne elu­li­se täht­su­se­ga ja abi võid va­ja­da si­na või si­nu lä­he­da­ne.
Kui­das tea­ta­da? He­lis­ta või kir­ju­ta: ohu- ja hä­dao­lu­kor­ras kut­su abi numb­rilt 112. Ül­dis­te kü­si­mus­te kor­ral he­lis­ta po­lit­sei in­fo­te­le­fo­ni­le 612 3000 või piir­kon­naa­met­ni­ke­le, kel­le kon­tak­tid leia­te oma val­la ko­du­le­helt. Või­ma­lik on saa­ta ka e-mail poh­ja@po­lit­sei.ee; in­fo@po­lit­sei.ee.
Tei­ne või­ma­lus on tul­la ko­ha­le: Ida-Har­ju po­lit­sei­jaos­kond P.Pin­na 4 Tal­linn, Ida-Har­ju kons­taab­li­jaos­kond Kar­jää­ri 11 Maar­du,  Raa­si­ku kons­taab­li­punkt Tal­lin­na mnt 24 Aru­kü­la ale­vik, Ani­ja kons­taab­li­punkt Koo­li 16 Keh­ra linn, Lok­sa kons­taab­li­punkt Tal­lin­na 49 Lok­sa linn, Kuu­sa­lu kons­taab­li­punkt Kuu­sa­lu tee 33, Kuu­sa­lu ale­vik. Piir­kon­naa­met­ni­ke vas­tu­võ­tu­ajad leia­te oma val­la vee­bi­le­helt. Vas­tu­võ­tua­ja vä­li­selt koh­tu­mi­seks ta­sub aeg vas­ta­va amet­ni­ku­ga kok­ku lep­pi­da.
Ära ka­su­ta sot­siaal­võr­gus­tik­ku Fa­ce­book sel­leks, et an­da tea­da juh­tu­mi­test, mis va­ja­vad ko­he po­lit­sei sek­ku­mist. Kui in­fo peab jõud­ma po­lit­sei­ni kii­res­ti, he­lis­ta hä­daa­bi­numb­ril 112.
Mi­da on olu­li­ne mee­les pi­da­da, kui mär­kad mi­da­gi kaht­last või eba­sea­dus­lik­ku? Kui mär­kad, tea­vi­ta ko­he! Ära mu­ret­se, et paa­nit­sed üle või see ei pruu­gi ol­la olu­li­ne. La­se po­lit­seil ot­sus­ta­da, mil­li­se prio­ri­tee­di­ga on an­tud juh­tum.
Kii­rus ja täp­ne kir­jel­dus ai­tab ta­ba­da! Kui sind või su lä­he­dast röö­vi­tak­se, ahis­ta­tak­se või juh­tub mõ­ni tei­ne süü­te­gu, tea­vi­ta sel­lest ko­he. Kat­su mee­les pi­da­da või­ma­li­kult pal­ju de­tai­le: sõi­du­ki värv, mark, re­gist­ree­ri­mis­num­ber või ini­me­se su­gu, pik­kus, riie­tus. Iga in­fo­kild an­nab või­ma­lu­se kur­ja­te­gi­ja kii­re­mi­ni ta­ba­da. Mõ­ni­kord on ta­ba­mi­seks va­ja vi­deo­sal­ves­tust, kuid ala­ti ei pruu­gi vi­deo­sal­ves­tis ol­la pii­sa­valt hea kva­li­tee­di­ga.
Mõ­nin­ga­tel juh­tu­del, näi­teks au­to-, ma­ja- ja poe­var­gus­te pu­hul, ka­su­tab po­lit­sei var­ga ta­ba­mi­seks jäl­je­koe­ra­sid. Sel­leks, et koer saaks jäl­je üles võt­ta, on po­lit­sei­ni­ke sünd­mus­ko­ha­le kii­re jõud­mi­ne mää­ra­va täht­su­se­ga. Sel­lis­te sünd­mus­koh­ta­de pu­hul on olu­li­ne ise sünd­mus­ko­has mit­te jäl­gi ära rik­ku­da.
Lä­hi­suh­te­vä­gi­vald ei to­hi jää­da ko­du­sein­te va­he­le. Ole­me üks ko­gu­kond ja pea­me üks­teist toe­ta­ma. Kui kuu­led kor­te­rist ime­lik­ke hää­li ja sa po­le kin­del, mis seal toi­mub, ta­suks sel­lest po­lit­sei­le tea­da an­da. On ol­nud juh­tu­meid, kus pe­re­tü­lid on lõp­pe­nud kel­le­gi vi­gas­ta­mi­se­ga või ise­gi sur­ma­ga. Kar­ju­mi­ne ega löö­mi­ne ei ole lu­ba­tud käi­tu­mi­ne ja kee­gi ei pea ta­lu­ma füü­si­list ega ka vaim­set vä­gi­val­da. Tih­ti­pea­le ei soos­tu oh­ver ja ta lä­he­da­sed ise abi pa­lu­da, sest on kas hir­mul või tun­ne­vad hä­bi. Lä­hi­suh­te­vä­gi­val­da ei pea hä­be­ne­ma ega kart­ma sel­lest po­lit­sei­ni­ku­le rää­ki­da. Vaid ühi­selt saab kan­na­ta­nu­le pak­ku­da või­ma­lik­ke la­hen­du­si.
Ole jul­ge ja näi­ta väl­ja, et sa hoo­lid oma ko­gu­kon­nast. Oma käi­tu­mi­se­ga ai­tad meil tu­gev­da­da ko­gu­kon­na­tun­net ja ühi­selt saa­me muu­ta meie ko­du­kan­di tur­va­li­se­maks.

Eelmine artikkelToe­tus MTÜ-­le Sal­mis­tu Paa­di­mees
Järgmine artikkelRah­va­kul­tuu­ri­rin­gid saa­vad Kuu­sa­lu val­lalt 14 000 eu­rot