Ida-Har­jus on kü­ti­tud kaks ka­ru

1263

Möö­du­nud nä­da­lal oli ka­ru­ja­hil õn­ne Kuu­sa­lu ja Voo­se ja­hi­selt­sil, mõ­le­ma ja­hi­maa­delt ta­ba­ti ka­ru. Kuu­sa­lu ja­hi­selt­sist tabas es­mas­päe­va, 4. sep­temb­ri õh­tul karu Ko­su kü­la lä­he­dal met­sas li­gi 10 aas­tat selt­si juh­ti­nud Ma­rek Klais. Ta rää­kis, et seal on selt­sil ka­ru­de söö­da­koht, mi­da jäl­gi­tak­se ra­ja­kaa­me­ra­ga. „Tol õh­tul tu­li ka­ru kel­la 9 pai­ku, läk­sin ko­ha­le, olud olid so­bi­vad, tuul pu­hus õi­gest suu­nast,“ rää­kis Marek Klais. Ta ta­bas um­bes 10aas­ta­se isa­ka­ru, mis on Ida-Har­jus vii­mas­tel aas­ta­tel kütitutest suu­rim – kaa­lus li­gi 300 ki­log­ram­mi. Ka­ru li­has oli kee­rit­suss, li­ha­ke­re läks uti­li­see­ri­mis­se, nahk ja kol­ju ja­hit­ro­fee­deks kü­ti­le. Voo­se ja­hi­selt­sist küt­tis lau­päe­va, 9. sep­temb­ri öö­sel vas­tu pü­ha­päe­va Ai­vo Jaa­nits Vet­la lä­he­dalt vil­ja­põl­lust karu. Seal ra­ja­kaa­me­rat ei ole, ka­rud hak­ka­sid põl­lul söö­mas käi­ma ja ja­hi­me­hed käi­sid va­rit­se­mas. Kü­ti­tud ema­ka­ru oli 3-4aas­ta­ne, kaa­lus 130 ki­log­ram­mi, li­ha läks müü­ki, na­ha ja kol­ju sai kütt. Ka­ru­jaht al­gas 1. au­gus­til ja kes­tab ok­toob­ri lõ­pu­ni. Tä­nu­vu võib Har­ju­maal küt­ti­da kok­ku 7 ka­ru.

Eelmine artikkelTapur­la kü­la­va­nem on ENE VA­GIST­RÖM
Järgmine artikkelRaa­si­ku val­la­va­ne­ma au­to jõu­dis del­fis­se