Hevi­bänd He­rald kut­sus uu­de muu­si­ka­vi­deos­se jüng­reid ka Aru­kü­last

1567
Muusikavideos „Meister” on jüngrite rollis ka poeg ja isa ANDRUS ja OLEV RÄHNI Arukülast (pildil parempoolsed). Foto Mats Õun

You­tu­be’is mi­tu tu­hat vaa­ta­mist ko­gu­nud He­ral­di muu­si­ka­vi­deos „Meis­ter” näeb bän­di­liik­meid TAU­NO NA­VA ja MEE­LIS END­LAT ning jüng­reid ke­has­ta­vaid OLEV ja AND­RUS RÄH­NIT Aru­kü­last.

Aas­ta lõ­pus hak­ka­sid Raa­si­ku val­la­ga seo­tud ini­me­sed ja­ga­ma sot­siaal­mee­dias lin­ki he­vi­bän­di He­rald muu­si­ka­vi­deo­le „Meis­ter”, kus võib nä­ha as­keet­li­kes jüng­ri­rõi­vas isa-poe­ga Olev ja And­rus Räh­nit. Olev Räh­nit tea­tak­se Raa­si­ku val­las kui endist vallavanemat, kauaaeg­set vo­li­ko­gu­lii­get ning mees­lau­luan­samb­li Lüü-Türr laul­jat. Ka poeg And­rus Räh­ni lau­lab Lüü-Tür­ris ja osaleb Aru­kü­la näi­te­rin­gi­s.

Me­hed on me­tal-muu­si­ka aus­ta­jad ning sõb­rad nii Lüü-Tür­ris kui He­ral­dis mu­sit­see­ri­va Tau­no Na­va­ga, kes kut­sus me­hed osa­le­ma „Meist­ri” vi­deos­se.
Ras­ke­ma muu­si­ka aus­ta­ja­te­le on he­vi­me­ta­lit män­giv He­rald tut­tav. Bänd on and­nud väl­ja 3 stuu­dioal­bu­mit, mit­meid muu­si­ka­vi­deo­sid, and­nud kont­ser­te nii Ees­tis kui vä­lis­maal, jõud­nud Ees­ti muu­si­ka ede­ta­be­li­tes­se. Viie­liik­me­li­ses bän­dis on kaks Aru­kü­la taus­ta­ga meest, lau­lu­kir­ju­ta­ja ja ki­tar­rist Tau­no Na­va ning bass­ki­tar­rist Mee­lis End­la, kes on ja­ga­nud la­va Met­sa­töl­lu, Ul­ti­ma Thu­le, ja J.M.K.E.-ga, soo­jen­da­nud USA bän­de W.A.S.P. ning Black La­bel So­cie­ty, tei­nud Aru­kü­las muu­si­kat koos Gun­nar Grap­si­ga. Veel kuu­lu­vad He­ral­dis­se Jaan Lii­nat, Egert Van­del ja Sven Var­kel.

Bän­di­liik­med kõnelesid, et uus vi­deo rää­gib Meist­rist, kes oma viim­se­le tee­kon­na­le asu­des an­nab te­da jär­gi­va­te­le jüng­ri­te­le eda­si oma tead­mi­sed ja ka suu­red sus­sid, mi­da täi­ta. Vi­deo pla­nee­ri­mi­ne al­gas 2016. aas­tal, võ­te­te­ni jõu­ti 2017. aas­ta ke­va­del. Jüng­ri­te­na löö­vad kaa­sa eri va­nu­ses me­hed, kel­lest mõ­ned on He­ral­di vi­deo­te pü­sis­ta­tis­tid, kes osalenud va­rem vi­deos „Ama­ni­ta”. Idee ning re­žii au­to­rid on He­ral­di liik­med. Vi­deo es­ma­esit­lus oli Tal­lin­nas klu­bis Rocks­tar’s 15. detsmb­ril. You­tu­be’is on vi­deo ko­gu­nud prae­gu­seks mi­tu tu­hat vaa­ta­jat.

Tau­no Na­va: „Taht­si­me üle pi­ka aja te­ha pro­fes­sio­naal­se vi­deo. Ole­me vii­ma­selt al­bu­milt „Ma­sin” tei­nud niiöel­da ko­du­koo­tud vi­deo­sid lu­gu­de­le „Ma­sin” ja „Hea­vy Me­tal Wa­kes The Beast”, neist vii­ma­ne on vä­ga va­na lu­gu, aas­tast 2003. Te­gi­me sel­lest akus­ti­li­se ver­sioo­ni ja see on esin­da­tud ai­nult vi­nüü­lil.”

Ta rää­kis, et „Meis­ter” meel­dib kõi­ki­de­le bän­di­liik­me­te­le ja on ala­ti kont­ser­di­ka­vas: „Vi­deo tee­ma oli meil kül­lalt­ki ühe­selt mõis­te­tav. Mui­du­gi on pal­ju tööd ära tei­nud loo au­tor Sven Var­kel.”

Fil­mi­mi­ne läks te­ma sõ­nul se­ni üs­na la­du­salt, ku­ni al­ga­sid met­sa­võt­ted: „Bän­di­liik­me­te­ga võt­ted on teh­tud Aru­kü­la rah­va­ma­jas, suu­re saa­li la­val, kus meil oli vä­ga lõ­bus. Ope­raa­tor Ma­dis Rei­mund te­gi tööd, meie lõ­but­se­si­me.”

Alg­selt peao­sa män­gi­ma pi­da­nud Ar­vo Ku­ku­mä­gi lah­ku­mi­se tõt­tu lük­ku­sid võt­ted eda­si, uues­ti võe­ti vi­deo­te­gu et­te sü­gi­sel. Peao­sa täit­mi­seks saa­di nõus­se te­leek­raa­ni­delt Ham­ba­hald­ja­na tun­tud ning fil­mis „No­vem­ber” kuul­sust ko­gu­nud Hei­no Kalm.

Tau­no Na­va: „Sven Var­kel ja Egert Van­del käi­sid Ar­vo Ku­ku­mä­gil kü­las võt­teid lä­bi töö­ta­mas. Ku­ku oli vä­ga en­tu­siast­lik, kuu­lis He­ral­dist esi­mest kor­da, kui tal­le pak­ku­mi­se te­gi­me. Ku­na ta on va­na ro­ki­fänn, läks He­ral­di muu­si­ka tal­le kor­da ja oli nõus osa­le­ma. Sai­me te­ha te­ma­ga vaid ühe võt­te­päe­va, mõned päe­vad hil­jem ta lah­kus siit il­mast.”

Vä­li­võt­ted on teh­tud Ki­ru­ve­res ja Tü­ri­sa­lus: „Hei­no Kalm oli fil­mi­mi­se ajal peaae­gu ko­gu päe­va pal­ja­ja­lu, kui­gi oli sü­gis ja maa­pind üs­na ja­he.”
Möö­du­nud aas­ta läks Tau­no Na­va sõ­nul He­ral­dil häs­ti: „Sai­me pii­sa­valt la­val ol­la. Aas­ta lõpp oli rõõ­mus­tav, ku­na meie kauaaeg­ne he­li­mees Tõ­nis Noe­ve­re va­li­ti Met­sa­töl­lu uueks trum­ma­riks.”

Meel­de­jää­vaim üri­tus oli He­ral­di­le fes­ti­val Hard Rock Laa­ger: „Seal sa­das nii pal­ju vih­ma, et jäi­me oma bus­si ja kä­ru­ga mut­ta kin­ni. Pi­di­me as­jad jalg­si la­va juur­de tas­si­ma, kas­tid pol­nud ker­ged. Oli­me üle­ni mu­da­sed, aga see on­gi bän­di­te­ge­mi­se osa.”

Tu­le­vi­kup­laa­ni­de koh­ta üt­les Tau­no Na­va, et on poo­le­lio­le­vaid pak­ku­mi­si, ke­va­del on plaa­nis te­ha jär­je­kord­ne vi­deo.

Eelmine artikkelKuu­sa­lu val­la tä­nu­peol said 3 lau­reaa­ti pree­miaks 320 eu­rot
Järgmine artikkelMinis­tee­rium: Kuu­sa­lu val­la­va­nem võib prae­gu ol­la ka vo­li­ko­gu lii­ge