HC Keh­ra kä­si­pal­lu­rid rü­hi­vad pea­lin­na nais­kon­da­de­le jä­re­le

121
HC Keh­ra kä­si­pal­li­nais­kond: esi­reas ALI­SA GRA­BARS­KA­JA, KA­DI-LIIS SOIK­KA, KRIS­TI VAI­NO, LI­LI-MAR­LEEN PÜI, MA­RI-LIIS MAU­RER, VE­RO­NI­KA FO­MI­NA, MI­LA­NA LEO­KE-BO­SEN­KO, KA­RO­LII­NE VI­JARD ja ME­RI­LI HEIN­LA, ta­ga­reas HC Keh­ra ju­ha­tu­se lii­ge RE­NE KAA­LO, MA­RI­LI AL­LE, KRIS­TIN TA­SA­NE, ALI­NA KRU­TIT­ŠEN­KO, KA­RI­NA ADIS­SO­VA, VLA­DA NO­VI­KO­VA, KA­RI­NA ME­RE, HEE­TE KUUSK­LA, tree­ne­rid TOO­MAS HEIN­LA ja IND­REK LILL­SOO. Fo­to Sand­ra Lass

Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel kol­man­da ko­ha saa­nud HC Keh­ra kä­si­pal­li­nais­kond alus­tas rii­gi meist­ri­võist­lu­si või­du­kalt.

Kehras põhikooli lõpetanud ja sügisest alates Tallinnas õppival Milana Leoke-Bosenkol ning Kehra gümnaasiumi õpilastel Karoliine Vijardil, Lili-Marleen Püil ja Alisa Grabarskajal on oktoobrikuust saadik olnud tihe ja vastutusrikas võistlusperiood. Nad ai­ta­sid ko­duk­lu­bi HC Keh­ra võist­kon­nal tul­la ku­ni 19aas­tas­te nei­du­de Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel kol­man­da­le ko­ha­le. Au­hin­na­koht oli nen­de käeu­la­tu­ses ka ku­ni 16aas­tas­te nei­du­de ka­ri­ka­võist­lus­tel, siis­ki taan­du­sid nad ta­sa­vä­gi­ses kon­ku­rent­sis viien­daks. Sa­mas aja­va­he­mi­kus lõid kõik ne­li noort kä­si­pal­lu­rit kaa­sa ka täis­kas­va­nu­te ka­ri­ka­võist­lus­tel, an­des HC Keh­ra kol­man­da ko­ha saa­vu­ta­mi­se heaks mär­ki­mis­väär­se pa­nu­se.

Noor­män­gi­ja ka­su­tas ava­ne­nud või­ma­lu­se
Nais­te ka­ri­ka­võist­lus­tel ker­kis HC Keh­ra üheks ka­su­li­ku­maks män­gi­jaks 15 vä­ra­vat vi­sa­nud Mi­la­na Leo­ke-Bo­sen­ko, ke­da tree­ner Too­mas Hein­la pä­rast rün­na­ku­te tu­gi­sam­ba Ka­ri­na Me­re siir­du­mist Ees­ti Kait­se­väk­ke on mäng-män­gult roh­kem usal­da­nud: „Ka­ri­na Me­re osa­les vaid ka­ri­ka­võist­lus­te ava­män­gus, see­jä­rel ole­me tund­nud te­mast suurt puu­dust. Sa­mas po­le hal­ba il­ma hea­ta, nii ava­nes Leo­ke-Bo­sen­kol või­ma­lus esi­le tõus­ta. Mi­la­na on iga­ti tub­li. Ta kuu­lub ka B va­nu­sek­las­si Ees­ti noor­te­koon­dis­se. Põ­hi­koos­sei­sus on tree­ne­rid siia­ni ee­lis­ta­nud tei­si, te­da ta­sub minu meelest aga roh­kem usal­da­da. B klas­si ka­ri­ka­tur­nii­ril oli ta pa­re­mu­selt tei­ne vä­ra­va­vis­ka­ja.”

Ka­ri­na Me­re vis­kas HC Keh­ra või­du­kas ka­ri­ka­võist­lus­te ava­män­gus Ta­pa spor­dik­lu­bi/Ta­pa val­la spor­di­koo­li üle ka­hek­sa vä­ra­vat, te­ma ee­ma­lo­le­kul võt­tis skoo­ri­te­ge­mi­se tar­mu­kalt en­da kan­da Ka­ri­na Adus­so­va. Nel­jas män­gus 30 vä­ra­vat vi­sa­nud 20aas­ta­ne kä­si­pal­lur on vas­tu­tu­se­ga har­ju­nud: „Män­gu­ju­hi­na on mu vas­tu­tus ko­gu aeg pä­ris suur. Seits­me meet­ri ka­ris­tus­vi­se­te soo­ri­ta­mi­ne on sa­mu­ti mi­nu peal.”

Ka tei­ne põ­hi­koos­sei­su lii­ge, Vla­da No­vi­ko­va asus sü­gi­sel kait­se­väe­tee­nis­tus­se. See nõu­dis Ka­ri­na Adus­so­va sõ­nul män­gi­ja­rol­li­de üm­ber­pai­gu­tu­si: „Ka­ri­na Me­re on va­ja­lik nii kait­ses kui ka rün­na­kul. Vla­da No­vi­ko­va on vä­ga hea kaits­ja. Nen­de­ta oli al­gu­ses ras­ke, kõik män­gi­jad on meie võist­kon­nas olu­li­sed.”

Vla­da No­vi­ko­va po­sit­sioo­ni asus kait­ses täit­ma Ali­sa Gra­bars­ka­ja, 15aas­ta­ne noor­män­gi­ja on saa­nud Ka­ri­na Adus­so­va mee­lest hak­ka­ma: „Kui va­rem Ali­sa kar­tis vei­di, siis sel hooa­jal on ta näi­da­nud en­nast kõi­ge pa­re­mast kül­jest. Vä­ga tub­lid on ka Mi­la­na ja Ka­ro­lii­ne Vi­jard, kes on sa­mu­ti noo­red män­gi­jad.”

Ka õr­ne­ma soo kä­si­pall on olu­li­ne
Lõ­pe­ta­nud es­mas­päe­val Tal­lin­nas töö­päe­va, sõi­tis Ka­ri­na Adus­so­va kell ka­hek­sa õh­tul ko­du­lin­nas ala­nud tree­nin­gu­le. HC Keh­ra nais­kon­da teist aas­tat ju­hen­dav HC Pär­nu/Pai­ku­se kä­si­pal­lik­lu­bi tree­ner Too­mas Hein­la on hoo­lea­lus­te har­ju­ta­mi­sin­nu­ga ra­hul: „Tüd­ru­kud, kes käi­vad koo­lis, osa­le­vad tree­nin­gu­tel kor­ra­pä­ra­selt. Va­ne­ma­te nais­kon­na­liik­me­te pu­hul tu­leb ar­ves­se võt­ta ka nen­de töög­raa­fi­kut. Juh­tub vä­ga har­va, kui Ka­ri­na Adus­so­va tree­nin­gult puu­dub.”

Esi­me­sel hooa­jal 2018/2019 ju­hen­das HC Keh­rat Kau­po Lii­va, kes prae­gu te­ge­leb noo­re­ma­te va­nu­sek­las­si­de pois­te ja tüd­ru­ku­te­ga. HC Keh­ra mees­kon­nas nii män­gi­ja­na kui ka tree­ne­ri­na loor­be­reid lõi­ga­nud Ind­rek Lill­soo sõ­nul ol­lak­se 30 aas­tat te­gut­se­nud kä­si­pal­lik­lu­bis hu­vi­ta­tud ka nais­kon­na aren­da­mi­sest: „Kau­po Lii­va on aas­taid ol­nud meie klu­bi tüd­ru­ku­te tree­ner, prae­gu­seks ole­me ka nais­kon­na töö­le saa­nud ja toe­ta­me õr­ne­ma soo kä­si­pal­li aren­da­mist ka­he käe­ga.”

Too­mas Hein­la hak­kas Keh­ras käi­ma tüt­re Me­ri­li Hein­la pä­rast, kes ühisel soo­vil ühi­nes Ani­ja val­la edu­kai­ma sport­män­gu vil­je­le­va klu­bi noor­te­võist­kon­na­ga ja on HC Keh­ra põ­hi­koos­sei­sus al­gu­sest saa­dik. HC Keh­ra ju­ha­tu­se liik­me Ind­rek Lill­soo sõ­nul on neil vä­ga hea meel, et ta nõus­tus tree­ne­riks hak­ka­ma ja jak­sab se­da ame­tit ühen­da­da noor­te kä­si­pal­lu­ri­te ju­hen­da­mi­se­ga Pai­ku­sel ja Pär­nus: „Too­mas on am­bit­sioo­ni­kas tree­ner.”

Kui HC Keh­ra alis­tas möö­du­nud nä­da­lal ala­nud Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel ko­du­saa­lis Ta­pa spor­dik­lu­bi/Ta­pa val­la spor­di­koo­li nais­kon­na 34:21, täi­tis Ind­rek Lill­soo tree­ne­ri ko­hust: „Too­mas ei saa­nud see­kord ko­ha­le tul­la, aga olen nais­kon­na käe­käi­gu­ga kur­sis ja mõ­ni aas­ta ta­ga­si ju­hen­da­sin mi­tut tüd­ru­kut, kel on ju­ba ka nais­kon­nas kan­dev roll.”

Väl­jas­poolt Keh­rat on pea­le Me­ri­li Hein­la nais­kon­na­ga lii­tu­nud ka Põl­vast pä­rit ja Tar­tu üli­koo­lis ke­ha­kul­tuu­ri õp­piv Kris­ti Vai­no, kel­le vend elab Keh­ras. Kau­po Lii­va käe all kä­si­pal­li­ga si­na­sõp­rust loo­nud Ma­ri­li Al­le jät­kab õpin­guid Vil­jan­dis.

Keh­ra ja Ta­pa on ain­sad kä­si­pal­li­kes­ku­sed, kel­le võist­kond on nii mees­te kui ka nais­te meist­ri­lii­gas. HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­pe­ri mees­kond alis­tas Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te fi­naa­lis Põl­va Ser­vi­ti ja ja­hib kõr­get koh­ta ka meist­ri­võist­lus­tel. HC Keh­ra nais­kond jääb Re­val-Sport/Mel­la ja Re­val-Spor­di esin­dus­te­le esial­gu veel al­la, Ind­rek Lill­soo sõ­nul loo­de­tak­se aga ju­ba sel hooa­jal pea­lin­na kä­si­pal­lu­ri­te­le tu­ge­vas­ti vas­tu ha­ka­ta.

Too­mas Hein­la sõ­nas: „Kau­po Lii­va te­gi kas­van­di­ke­ga head tööd. Ta­sa­pi­si are­ne­vad ja tõu­se­vad nais­kon­nas ka noo­re­mad tüd­ru­kud. Kõi­gi nen­de­ga vae­va näi­nud tree­ne­ri­te töö hak­kab vil­ja kand­ma.”