Lumi tõi rah­va lii­ku­ma

43
ALO LÕOKE.

Alo Lõo­ke,
SA Ees­ti Ter­vi­se­ra­jad ju­ha­ta­ja

Üle mit­me aas­ta saa­bu­nud suu­sa­talv ja pii­ra­tud spor­ti­mis­või­ma­lu­sed si­se­ruu­mi­des on mee­li­ta­nud õue re­kor­di­li­selt hu­vi­li­si. Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel lii­kus 120 ter­vi­se­ra­jal üle Ees­ti enam kui 100 000 ini­mest. Mõ­ned­ki on üle aas­ta­te püh­ki­nud tol­mu suus­ka­delt või avas­ta­nud muud tal­ves­por­di­rõõ­mud. Õues lii­ku­mi­se po­pu­laar­sust kin­ni­ta­vad ter­vi­se­ra­jad.ee kü­las­tus­re­kor­did, ot­si­tak­se in­fot suu­sa­ra­da­de sei­su­kor­ra koh­ta.

Ter­vis­lik ja jär­je­pi­dev lii­ku­mi­ne teeb head ke­ha­li­se­le ja vaim­se­le ter­vi­se­le. Ae­roob­ne tree­ning na­gu jooks­mi­ne, rat­ta­sõit aga ka suu­sa­ta­mi­ne, ai­tab kaa­sa muu­tus­te­le aju ve­re­va­rus­tu­ses ja hor­mo­naal­ses ta­sa­kaa­lus, mi­da oma­kor­da seos­ta­tak­se äre­vu­se ja dep­res­sioo­ni vä­he­ne­mi­se­ga. Re­gu­laar­ne lii­ku­mi­ne võib st­res­si­roh­kel ajal ke­set tal­vist kaa­most mõ­ju­da kui oma­moo­di ime­ro­hi – pa­ra­ne­vad uni ja mee­leo­lu, vä­he­ne­vad st­ress, äre­vus ja vä­si­mus, ener­giat tu­leb juur­de. Jär­je­pi­de­val lii­ku­mi­sel on mär­ki­mis­väär­ne mõ­ju mä­lu­le, õpi- ja kes­ken­du­mis­või­me­le. Vä­he­sed spor­dia­lad pa­ku­vad ko­gu ke­ha­le sel­list koor­must kui murd­maa­suu­sa­ta­mi­ne, kus on kom­bi­nee­ri­tud ala- ja üla­ke­ha tree­ning. Need li­ha­sed, mis pealt­nä­ha tööd ei tee, on ame­tis ke­ha koor­di­nee­ri­mi­se ning ta­sa­kaa­lu­ga.

Lii­ku­mis­hu­vi­li­si on sel tal­vel era­kord­selt pal­ju, po­pu­laar­se­ma­te­le ter­vi­se­ra­da­de­le on ise­gi ko­ha­ti kee­ru­li­ne ära mah­tu­da. Sel­leks, et kõik saak­sid lii­ku­mi­sest rõõm­sa ko­ge­mu­se, võik­sid spor­di­sõb­rad, har­ras­ta­jad ja ja­lu­ta­jad ter­vi­se­ra­da­del üks­tei­se­ga sõb­ra­li­kult ar­ves­ta­da ja jär­gi­da häid ta­va­sid. On kes­ku­si, kus suu­sa­ta­ja­te ning ja­lu­ta­ja­te jaoks on eral­di loo­dud oma ra­jad. Kui suu­sa­ta­jad ja jooks­jad-kõn­di­jad on koos ühel ra­jal, võik­sid vii­ma­sed hoi­da pi­gem ra­ja va­sa­kus­se ser­va, et va­ba­teh­ni­ka­ga sõit­ja­te­le jääks ra­ja kesk­paik ja klas­si­kas­tii­lis saaks sõi­ta pa­re­mas ser­vas. Klas­si­ka­jälg on suu­sa­ta­ja­te­le pü­ha ning hea ta­va ko­ha­selt peak­sid sel­lel lii­ku­ma vaid suu­sa­ta­jad, kind­las­ti ei peaks se­da ära tal­lu­ma. Ka vi­lu­nud suu­sa­ta­jad võik­sid al­ga­ja­test sõb­ra­li­kult ise möö­du­da. Ter­vi­se­ra­da on mõel­dud kõi­ki­de­le lii­ku­mis­hu­vi­lis­te­le ning ava­li­kus ko­has on vii­sa­kas käi­tu­mi­ne vä­ga olu­li­ne.

Har­ju­maa­las­te seas pais­ta­vad kõr­ge hu­vi poo­lest sil­ma Nõm­me ja Pi­ri­ta kes­ku­sed Tal­lin­nas, lä­hiümb­ru­sest Jü­ri, Sa­ku ja Kei­la. Maa­kon­nas on populaarsed Kõr­ve­maa kant koos Aeg­vii­du, Jä­ne­da ja Val­ge­ho­bu­se­mäe kes­kus­te­ga. Seal on li­saks häs­ti hool­da­tud ra­da­de­le või­ma­lus ren­ti­da va­rus­tust ja on kor­ral­da­tud li­sa­tee­nu­seid: suu­saõ­pe, toit­lustus, ma­ju­tus ja muu. Oma rol­li män­gib kind­las­ti või­ma­lus Tal­lin­nast mu­ga­valt ron­gi­ga ko­ha­le sõi­ta.

Et ter­vi­se­ra­da­del lii­gub pal­ju ini­me­si ja ko­roo­na­vii­ru­ses­se na­ka­tu­mi­se oht on en­di­selt suur, ta­sub ka värs­kes õhus jär­gi­da et­te­vaa­tu­sa­bi­nõu­sid. Ter­vi­se­ra­da­de­le tul­les, suu­sa­kes­kus­tes­se min­nes ja jär­je­kor­da­des tu­leks või­ma­lu­sel hoi­da dis­tant­si ja kan­da mas­ki, et väl­ti­da vii­ru­se le­vi­kut. Sa­mu­ti võiks kon­tak­ti­de vä­he­su­se hu­vi­des kaa­lu­da, kas ja­lu­tus­käi­guks, jook­sut­ren­niks või suu­sa­ta­mi­seks so­bib mõ­ni tei­ne, mit­te nii rah­va­roh­ke ter­vi­se­ra­da. Uu­te ra­da­de avas­ta­mi­ne on kind­las­ti ka hea va­hel­dus.

Keh­ve­ma­te olu­de kor­ral saab hea kva­li­tee­di­ga suu­sa­ra­da­sid luua kunst­lu­me­ga – su­lab aeg­la­se­malt, suu­sa­hoo­aeg kes­tab kauem. Ole­me re­gio­naal­se­te ter­vi­ses­por­di­kes­kus­te toe­tu­se meet­me toel aren­da­mas kunst­lu­me toot­mi­se või­me­kust, iga maa­kond saab vä­he­malt 1-2 kes­kust, kus kunst­lu­mi on tu­le­vi­kus ta­ga­tud.