HC Keh­ra sai Bal­ti lii­gas kaks kao­tust

1452

Möö­du­nud nä­da­la­va­he­tu­sel, 21. ja 22. jaa­nua­ril pi­das HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per kä­si­pal­li Bal­ti lii­gas kaks män­gu ning mõ­le­mad ko­du­saa­lis toi­mu­nud koh­tu­mi­sed lõp­pe­sid kao­tu­se­ga.
Lau­päe­val jäi Keh­ra mees­kond 25:30 (13:15) al­la A-ala­gru­pi liid­ri­le Za­po­rož­je ZT­Ri­le. Esi­me­ses rin­gis oli HC Keh­ra ZT­Ri­le al­la jää­nud 13 vä­ra­va­ga, see­kord kul­ges peaae­gu ko­gu mäng ta­sa­vä­gi­ses heit­lu­ses. Viis mi­nu­tit en­ne ava­poo­la­ja lõp­pu sai ko­du­mees­kond 13:10 et­te, ent la­si siis vas­tas­tel vi­sa­ta 5 vä­ra­vat. Tei­sel poo­la­jal võit­les Keh­ra uues­ti et­te 18:17 ja 21:19. Veel 15 mi­nu­tit en­ne lõp­pu ju­hi­ti 22:21, kuid siis läks Za­po­rož­je eest ja sai ta­be­lis­se viien­da või­du. Keh­ra­las­te pa­ri­ma­na vis­kas Uku-Ta­nel Laast 10 vä­ra­vat.
Peat­ree­ner Ind­rek Lill­soo jäi mees­kon­na män­gu­ga ra­hu­le: „Vas­ta­sed tu­lid täis­koos­sei­sus ja män­gi­sid veel pa­re­mi­ni kui sü­gi­sel, kuid ka meie män­gi­si­me vä­ga kor­ra­li­kult. Kah­juks va­jus lõpp ära, vei­di oli ebaõn­ne, na­tu­ke män­gis rol­li vä­si­mus ja ehk ka pikk män­gu­paus.“
Pü­ha­päe­val kao­tas HC Keh­ra Bal­ti lii­ga kol­me­kord­se­le võit­ja­le Mins­ki SKA­le 27:31 (13:14). Ava­poo­la­ja või­tis SKA na­pilt 14:13 ning sai ka tei­sel poo­la­jal 3 vä­ra­va­ga et­te, ent ko­du­mees­kond vii­gis­tas 21:21. Siis te­gi Val­ge­ve­ne klu­bi 5:0 spur­di ja või­tis lõ­puks täp­selt sa­ma tu­le­mu­se­ga, na­gu või­tis nen­de esi­me­se män­gu Keh­ra. Ko­du­mees­kon­na pa­rim vä­ra­va­kütt oli Dmyt­ro Jan­kovs­ki 6 vä­ra­va­ga.
Sel­le män­gu­ga Ind­rek Lill­soo ra­hu­le ei jää­nud. Mäng oli vä­ga när­vi­li­ne, pal­ju­de ek­si­mus­te­ga, soo­vi­da jät­tis vä­ra­va­vah­ti­de ja kait­se koos­töö, mär­kis ta.
Keh­ra oli pü­ha­päe­va­seks män­guks üles and­nud uue joo­ne­män­gi­ja, en­di­se SKA kä­si­pal­lu­ri An­ton Bo­rovs­ki, kes män­guae­ga veel ei saa­nud.
A-alag­ru­pis on ZTR-il nüüd 11, SKA-l ja Keh­ral 8 ning Vil­jan­dil 6 punk­ti. Järg­ne­vad ühe koh­tu­mi­se vä­hem pi­da­nud Klai­pe­da Dra­gu­nas 3 ja Riia Celt­nieks 2 sil­ma­ga. B-alag­ru­pi lii­der on Põl­va Ser­vi­ti 9 punk­ti­ga, Rii­hi­mäe Cock­sil on 8 punk­ti, kuid kaks män­gu vä­hem pee­tud.
Bal­ti lii­ga jät­kub ju­ba ka­he nä­da­la pä­rast kui 4. ja 5. veeb­rua­ril on ka­vas 8 koh­tu­mist. Keh­ra män­gib 4. veeb­rua­ril võõr­sil Vil­jan­di HC­ga.