HC Keh­ra poi­sid saa­vu­ta­sid Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel 3. ko­ha

1520

Tä­na­vu­sed Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed noor­mees­te D2 va­nu­sek­las­si (sün­di­nud 2005 ja hil­jem) kä­si­pal­lis osa­les 14 mees­kon­da. Võist­kon­nad ja­ga­ti ka­ri­ka­võist­lus­te tu­le­mus­te põh­jal kah­te lii­gas­se. Esi­me­ses lii­ga män­gis 8, tei­ses 6 mees­kon­da. Esi­lii­ga män­gud toi­mu­sid 25.-26. veeb­rua­ril Põl­vas ja 6.-7. mail Vil­jan­dis, II lii­ga män­gud pee­ti sa­mal ajal Rand­ve­res.
Ees­ti meist­riks tu­li Põl­va Spor­di­koo­li I võist­kond, 2. ko­ha sai HC Tal­las, ke­da tree­nib HC Keh­ra esin­dus­mees­kon­na män­gi­ja Kas­par Lees, ning 3. ko­ha HC Keh­ra võist­kond.
Keh­ra oli ka pä­rast tal­vel Põl­vas toi­mu­nud esi­me­si män­ge 3. ko­hal. Lau­päe­val Vil­jan­dis män­gi­ti Vil­jan­di SK-ga 15:15 vii­ki, see­jä­rel alis­ta­ti 28:10 Alats­ki­vi SK Ju­ku, kuid kao­ta­ti Põl­va SK I-le 16:23. Pü­ha­päe­val A-fi­naa­lis kao­tas Keh­ra Tal­la­se­le 17:24 ja või­tis SK Ta­pa 20:17.
Keh­ra mees­kon­nas män­gi­sid: Al­var Soik­ka, Sil­var Sa­lu­mäe, Mih­kel Parm, De­nis Vi­nog­ra­dov, Oli­ver Holm, Sil­ver Mais­te, Os­kar Luks, Ar­tur Pe­ter­son, Mart Kruu­sa­lu, Ke­vin Ma­me­dov, Mar­tin Le­pik, Mat­tias Olesk ja De­nis Leo­ke. Nen­de tree­ner on Mart Raud­sepp.
Aru­kü­la SK võist­kond sai 13. ko­ha. Keh­ra mees­kon­na pa­ri­maks män­gi­jaks va­li­ti De­nis Leo­ke, Aru­kü­la mees­kon­na pa­ri­maks Uku Al­ve­la.

Eelmine artikkelAni­ja val­la I ke­va­do­lüm­pia
Järgmine artikkelKodu­hool­dus­töö­ta­jad abis­ta­vad lii­ku­mis­ras­kus­te­ga va­nai­ni­me­si