HC Keh­ra on Ees­ti meist­rivõist­lus­te fi­naa­lis kao­tus­sei­sus 1:2

1292

Ees­ti kä­si­pal­li­meist­ri­võist­lus­te kol­me või­du­nu pee­ta­va fi­naal­see­ria esi­me­se män­gu või­tis Põl­va Ser­vi­ti, tei­se HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per, kol­man­da taas Põl­va. Nel­jas mäng on kol­ma­päe­val, 17. mail Keh­ras.
Esi­me­ne fi­naal­mäng toi­mus kol­ma­päe­val, 10. mail Põl­vas. Kui­gi Ser­vi­ti jäi 0:3 kao­tus­sei­su ja suu­tis esi­me­se vä­ra­va vi­sa­ta al­les 8. män­gu­mi­nu­til, või­tis ta­sa­vä­gi­se män­gu hul­ga­li­selt kiir­rün­na­kuid rea­li­see­ri­nud ko­du­mees­kond 23:21 (11:10). Keh­ra mees­kon­na edu­kaim oli Dmyt­ro Yan­kovs­kyi, kes vis­kas 6 vä­ra­vat.
Ree­del, 12. mail toi­mu­nud tei­se fi­naal­män­gu või­tis oma ko­du­pub­li­ku rõõ­muks HC Keh­ra mees­kond 25:20 (13:9). Keh­ra­la­sed pa­nid end maks­ma ava­poo­la­ja vii­mas­tel mi­nu­ti­tel teh­tud 7:1 va­hes­pur­di­ga. Ka tei­se poo­la­ja al­gus oli 3:0 Keh­ra ka­suks. 7vä­ra­va­list va­het Põl­va mees­kond enam ta­ga­si võt­ta ei suut­nud. Ka sel­les män­gus oli HC Keh­ra re­sul­ta­tiiv­seim 10 vä­ra­vat vi­sa­nud Dmyt­ro Yan­kovs­kyi, Mi­ki­ta Yer­mas­he­vich li­sas 6 vä­ra­vat.
Kol­mas mäng oli es­mas­päe­val, 15. mail taas Põl­vas. Ka see­kord jäi võit ko­ju, Ser­vi­ti või­tis 28:20 (15:11). ning läks fi­naal­see­riat 2:1 juh­ti­ma. Keh­ra peat­ree­ner Ind­rek Lill­soo üt­les män­gu vee­bis üle­kand­nud Pos­ti­me­he kom­men­taa­to­ri­le, et mäng läks käest, kui Keh­ra jäi suur­de kao­tus­sei­su. Ta mär­kis, et oli tun­da – vas­tas­mees­kon­na lee­gio­nä­rid olid va­he­peal saa­nud kõ­vas­ti „ra­pu­ta­da“ ning män­gi­sid kol­man­das män­gus nii häs­ti, et Keh­ra me­hed nen­de vas­tu ei saa­nud. Kol­man­das män­gus vis­ka­sid nii Dmyt­ro Yan­kovs­kyi kui Mi­ki­ta Yer­mas­he­vich Keh­ra ka­suks 5 vä­ra­vat.
Pä­rast mit­meaas­tast va­heae­ga taas meist­ri­tiit­li võit­mi­seks kao­ta­da Keh­ra enam ei saa, sel­leks on va­ja kaks järg­mist fi­naal­män­gu või­ta. Ser­vi­ti­le pii­sab, kui või­de­tak­se järg­mi­ne, sel kol­ma­päe­val Keh­ras toi­muv mäng. Kü­si­mu­se­le, kas Keh­ra mees­kond lä­heb Põl­vas­se veel ta­ga­si, et pi­da­da lau­päe­val, 20. mail Ser­vi­ti­ga ka viies fi­naal­mäng, vas­tas Ind­rek Lill­soo: „Kind­las­ti.“
Põl­va Ser­vi­ti on Ees­ti meist­riks tul­nud se­ni 11 kor­da, HC Keh­ra 10 kor­da.

Eelmine artikkelValit­sus toe­tab ma­jan­dus­kas­vu, jul­geo­le­kut, rah­vaar­vu kas­vu
Järgmine artikkelÕpe­ta­jad koos­ta­sid 150. aas­ta­päe­va pu­hul Lok­sa koo­li ajaloost ja tänapäevast raa­ma­tu