HC Keh­ra Bal­ti lii­ga fi­naal­ne­li­kus­se ei pää­se­nud

687

Kui­gi pü­ha­päe­val, 18. märt­sil toi­mu­nud tei­ses oma­va­he­li­ses vee­rand­fi­naal­män­gus alis­tas HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp&Pa­per Põl­va Ser­vi­ti 29:27, jää­di ka­he män­gu kok­ku­võt­tes Põl­va mees­kon­na­le 51:58 al­la ning see ta­gas pää­su nel­ja pa­re­ma hul­ka Ser­vi­ti­le.

Nä­dal va­rem pi­di HC Keh­ra ko­du­saa­lis Põl­va mees­kon­nalt vas­tu võt­ma 9punk­ti­li­se kao­tu­se.

Ka Põl­vas toi­mu­nud tei­se män­gu vä­ga ta­sa­vä­gi­selt kul­ge­nud ava­poo­la­ja või­tis Ser­vi­ti 16:15. Kuid tei­se poo­la­ja al­gu­ses vis­ka­sid Keh­ra män­gi­jad jär­jest kolm vä­ra­vat ning edu enam käest ei an­tud.

Viis mi­nu­tit en­ne män­gu lõp­pu ju­hi­ti lau­sa 29:25, Põl­val õn­nes­tus va­het küll ka­he vä­ra­va võr­ra vä­hen­da­da, kuid roh­ke­mat mit­te.
Dmõt­ro Jan­kovs­ky vis­kas Keh­ra ka­suks 11, Mi­ki­ta Jer­maše­vi­tš 7 vä­ra­vat.

„Keh­ra oli tä­na meist tub­lim ja tun­dus ka värs­kem,“ kom­men­tee­ris män­gu Põl­va pea­tree­ner Kal­mer Mus­ting.

Ka Keh­ra peat­ree­ner Kau­po Lii­va kii­tis: „Esi­me­ne võit sel hooa­jal Ser­vi­ti üle – sel­le­ga peab kind­las­ti ra­hu­le jää­ma, ehk­ki me eda­si ei pää­se­nud. Si­sen­da­si­me män­gi­ja­te­le, et läh­me koh­tu­mist küm­ne­ga võit­ma ning kõik olid häs­ti val­mis. Sel­li­seid mõõ­na­sid, na­gu meil tä­na­vu va­rem ke­set män­gu, tä­na ei tul­nud. Hoid­si­me tem­pot kõr­gel ja te­gi­me hea män­gu. Bal­ti lii­ga al­gas mei­le ras­kelt, kind­las­ti oli hea po­si­tiiv­se emot­sioo­ni­ga lõ­pe­ta­da. Nüüd pea­me kes­ken­du­ma ko­du­lii­ga­le, kus ees­mär­giks saab ol­la ai­nult meist­ri­tii­tel.“

Bal­ti lii­ga fi­naal­tur­nii­ri 4 pa­re­ma mees­kon­na va­hel on 14.-15. ap­ril­lil Põl­vas, kus vas­ta­mi­si on Ser­vi­ti ja Za­po­rož­je ZTR ning tiit­li­kaits­ja Rii­hi­mäe Cocks ja Mins­ki SKA.

Eelmine artikkelRaa­si­ku vald taot­leb EA­Sist toe­tust Aru­kü­la mõi­sa ka­tu­se re­mon­diks
Järgmine artikkelAruküla robootikutel jääb USAsse sõitmata