HC Keh­ra alus­tas Ees­ti meist­ri- ja ka­ri­ka­võist­lu­si edu­kalt

1023

Ees­ti käs­pal­li­meist­ri­võist­lus­tel osa­le­vad ala­nud hooa­jal 8 mees­kon­da: tiit­li­kaits­ja Põl­va Ser­vi­ti, mul­lu­ne tei­ne HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp & Pa­per ja kol­mas Vil­jan­di HC ning Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ket, Aru­kü­la/Au­den­tes, SK Ta­pa ja uus­tul­nu­ka­te­na HC Tal­linn 1 ning Coop Põl­va. Kõik mees­kon­nad män­gi­vad oma­va­hel kaks kor­da, üks kord ko­dus, üks kord võõr­sil. See­jä­rel jät­ka­vad 4 pa­re­mat A ja 4 vii­mast mees­kon­da B va­he­tur­nii­ril, kus kõik pea­vad oma­va­hel taas kaks män­gu, ühe ko­dus, tei­se võõr­sil. Pä­rast se­da jät­ku­vad vee­rand- ja pool­fi­naal ning fi­naal. Pronk­si­män­gud kes­ta­vad ka­he, fi­naal kol­me või­du­ni.

HC Keh­ra alis­tas esi­me­ses, 12. sep­temb­ril Ta­pal toi­mu­nud män­gus sü­dilt män­gi­nud SK Ta­pa 31:25 (18:11). Võit­ja­te ka­suks vis­ka­sid Da­vid Mam­po­ria ja Val­ge­ve­ne joo­ne­män­gi­ja An­ton Ba­rovs­ki 7 ning Uku-Ta­nel Laast 4 vä­ra­vat.

Keh­ra­las­te uus peat­ree­ner Kau­po Lii­va pol­nud män­gu lõ­puo­sa­ga ra­hul, ku­na va­he­peal 10punk­ti­li­seks kas­va­nud edu­sei­sust pool män­gi­ti ma­ha: „Esi­me­sel pool­tun­nil te­gi­me kõi­ke na­gu peab, aga män­gu­lõ­pu liht­vi­ga­dest ja pal­li­kao­tus­test tu­leb lah­ti saa­da. Tun­dus, et me­hed la­sid ja­la sir­gu. Män­gi­ja­na tean, et suu­res edu­sei­sus võib kõr­va­de va­hel mis­ki väl­ja lü­li­tu­da, aga nii ei to­hiks.“

Aru­kü­la ja Au­den­te­se ühen­da­tud mees­kond, mil­le pea­tree­ner on Mar­tin Nood­la, kao­tas 13. sep­temb­ril Vil­jan­di HC-le 20:31 (9:15). Kao­ta­ja­te re­sul­ta­tiiv­seim oli Karl Mar­tin Kiis 5 vä­ra­va­ga.

Järg­mi­ses voo­rus koh­tub HC Keh­ra on pea­ri­vaa­li Põl­va Ser­vi­ti mees­kon­na­ga, Aru­kü­la/Aden­tes HC Viim­si/Töö­riis­ta­mar­ke­ti­ga.

Ka esi­lii­gas on 8 mees­kon­da: HC Keh­ra/Pri­mend, Tar­tu Üli­kool, Põl­va/Arc­wood, HC Tal­linn 2, Os­kar, Vil­jan­di Spor­di­kool, HC Viim­si ja HC Tal­las. Kõik män­gi­vad oma­va­hel kaks kor­da, ne­li pa­re­mat pää­se­vad fi­naal­tur­nii­ri­le.

Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­tel osa­le­vad sel hooa­jal 18 võist­kon­da – kõik meist­ri­lii­ga ja esi­lii­ga mees­kon­nad, kes loo­si­ti paa­ri­des­se. Män­gi­tak­se eu­ro­ka­ri­ka põ­hi­mõt­tel, üks kord ko­dus ja üks kord võõr­sil, eda­si pää­seb pa­rem ka­he män­gu kok­ku­võt­tes. 1.-3. det­semb­ri­ni toi­mu­va­le fi­naal­tur­nii­ri­le pää­seb 4 pa­re­mat.

HC Keh­ra/Ho­ri­zon Pulp & Pa­per alis­tas esi­me­ses ka­ri­ka­män­gus võõr­sil meist­ri­lii­ga uus­tul­nu­ka Coop Põl­va 35:28 (15:11). Uku-Ta­nel Laast ja Kas­par Lees vis­ka­sid Keh­ra ka­suks 6 vä­ra­vat. Kor­dus­mäng on ree­del, 22. sep­temb­ril Keh­ras. Aru­kü­la/Au­den­tes alus­tas ka­ri­ka­män­ge pü­ha­päe­val, 17. sep­temb­ril pea­lin­nas esi­lii­gak­lu­bi HC Tal­linn 2 vas­tu ning või­tis 29:27 (11:16). Jan Jür­gen Ves­ki vis­kas 6 vä­ra­vat. Kor­dus­mäng on kol­ma­päe­val, 19. sep­temb­ril.