Hara ja Kuu­sa­lu pur­je­ta­jad püüd­sid Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel me­da­lit

127
Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si esin­dus Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel Pi­ri­tal: JENS RAND­LAHT, tree­ner ING­RID RAND­LAHT, TRII­NU-LIIS AUG, JO­HAN­NA SÜ­DA, JES­SI­KA JÕE­SAAR, SIIM OS­KAR HÄÄL, RIK­HARD JU­HA­NI VA­TU­NEN, te­ma ees OTT RIC­HARD HÄÄL, KUL­DAR PAAL­BERG, JO­HAN FRE­DE­RIK VELST­RÖM, LEO­NARD AR­TUR VA­TU­NEN ja JOO­NA­TAN PAL­GI.

Nä­da­la­va­he­tu­sel Tal­lin­na la­hel pee­tud Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel osa­lesid Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si 11 noort pur­je­ta­jat.

Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si tree­ner Ing­rid Rand­laht pi­das ne­li päe­va kest­nud re­gat­ti noor­te­le pur­je­ta­ja­te­le kat­su­mus­te­roh­keks, mis nõu­dis neilt head kes­ken­du­mist ja pin­gu­ta­mis­või­met: „Re­gatt oli nii kon­ku­rent­si kui ka olu­de poo­lest meist­ri­võist­lus­te vää­ri­li­ne. Tu­ge­vad tuu­led ja kõr­ged lai­ned pa­nid pur­je­ta­jad tu­ge­vas­ti proo­vi­le.”

Kol­mel päe­val pu­hus tu­gev tuul, vaid lau­päe­val tuul vei­di ra­hu­nes. Ava­päe­val olid il­mao­lud Op­ti­mis­ti­de­le lii­ga ras­ked ja nad me­re­le ei läi­nud, eri­ti tu­li sil­mas pi­da­da kõi­ge noo­re­maid, 10-11aas­ta­seid sõit­jaid. Op­ti­mis­tid pi­da­sid ühek­sa sõi­tu ja kon­ku­rents pje­des­taa­li­koh­ta­de eest oli ta­sa­vä­gi­ne.

Ees­mär­gi­ga jõu­da esi­kol­mi­kus­se viis Op­ti­mis­ti me­re­le 13aas­ta­ne Ott Ric­hard Hääl, kes su­vel de­bü­tee­ris Ees­ti koon­di­se­ga Itaa­lias Gar­da jär­vel toi­mu­nud maail­ma­meist­ri­võist­lus­tel ja või­tis Ees­ti ka­ri­ka­võist­lus­te eta­pi Kärd­las. Üks me­da­li­soo­si­kuid, Pär­nu Jaht­klu­bi esin­da­ja Mar­tin Rah­nel tee­nis ava­päe­val kõr­geid koh­ti ja hoi­dis esi­mest po­sit­sioo­ni lõ­pu­ni. Pär­na­kast tä­na­vu va­rem ka­hel kor­ral ja­gu saa­nud Ott Ric­hard Hää­lel ebaõn­nes­tus ava­päe­val üks sõit.

Ing­rid Rand­laht rää­kis, et hoo­lea­lu­ne sat­tus star­di­lii­nil eba­sood­sas­se olu­kor­da, mis rik­kus te­ma sõi­du al­gu­se ja ta sei­las ra­hu­li­kult lõ­pu­ni: „25. koht re­ga­ti al­gu­ses pa­ni Ott Ric­har­di suu­re pin­ge al­la, roh­kem ek­si­da ei toh­ti­nud, sest ai­nult see­ria kõi­ge hal­vem sõit läks kok­ku­võt­tes ma­haar­va­mi­se­le. See te­gi võist­lu­se te­ma jaoks pi­sut kee­ru­li­seks. Hoo­li­ma­ta pin­gest või olu­kor­ra ras­ku­sest ei lä­he Ott Ric­hard üld­ju­hul en­dast väl­ja ja ta suu­tis­ki järg­mis­tes sõi­tu­des häs­ti kes­ken­du­da.”

Heit­lus Ees­ti meist­ri­võist­lus­te pronks­me­da­li pä­rast oli lah­ti­ne vii­ma­se sõi­du­ni. Ott Ric­hard Hääl lõ­pe­tas re­ga­ti viien­da­na, Ees­ti meist­ri­võist­lus­tel nel­jan­da­na. „Ta pin­gu­tas vii­ma­ses sõi­dus nii pal­ju kui suu­tis, vii­ma­sel vas­tu­tuu­le kur­sil tõu­sis mi­tu koh­ta et­te­poo­le, lõ­pus nel­jan­daks,” sõ­nas tree­ner.

Jens Rand­laht sai 92 Op­ti­mis­ti seas 52. ko­ha. Te­ma pa­rim sõi­du­koht oli 14. Ing­rid Rand­laht üt­les, et või­med ja os­ku­sed lu­ba­vad po­jal ju­ba tul­la 20 pa­re­ma hul­ka: „Loo­dan, et järg­mi­sel su­vel sõi­dab ta sta­biil­selt 20 pa­re­ma hul­ka. Igaüks are­neb oma rüt­mis, mõ­nel ku­lub roh­kem, mõ­nel vä­hem ae­ga, et paa­di­ga si­na­sõb­raks saa­da. Op­ti­mist on et­te­val­mis­tu­se klass, olu­li­ne on suu­re­ma­tel paa­ti­del pa­re­maid tu­le­mu­si näi­da­ta. Sa­mas an­nab Op­ti­mis­til kui maail­ma suu­ri­ma flii­di­ga klas­sis pur­je­ta­mi­ne olu­li­se alus­müü­ri. Re­ga­til osa­les 92 paa­ti, mis pak­kus häid õp­pi­mi­se või­ma­lu­si.” Jo­han Fre­de­rik Velst­röm oli 78. ja Trii­nu-Liis Aug 89.

Ta­ga­si­löö­ki­de ta­lu­mi­ne
Kuu­sa­lu val­la aas­ta noor­sport­la­seks va­li­tud Mia Ma­ria Lips­mäe pur­je­tab klas­sis Zoom8 esi­mest hooae­ga. Ke­va­di­sed re­ga­tid and­sid Uku Kuu­se hoo­lea­lu­se­le loo­tust tõus­ta ka sel­lel paa­dil et­teot­sa, na­gu oli te­da saat­nud edu mul­lu Op­ti­mis­til. See­kord pi­di ta ra­hul­du­ma 7. ko­ha­ga.

Mia Ma­ria Lips­mäe­le val­mis­ta­sid pet­tu­mu­se ka­he esi­me­se päe­va sõi­dud, ala­tes seits­men­dast sõi­dust sei­las ta kind­lalt. Ta­suks kaks sõi­du­või­tu ja tei­ne koht.

„Esi­mes­tel päe­va­del pu­hus pä­ris tu­gev tuul, olen ker­ge kaa­lu­ga ja see oli mu pea­mi­ne prob­leem, vä­si­sin üp­ris kii­res­ti. Võib-ol­la vii­ma­sel päe­val olin edu­kam see­tõt­tu, et ka tei­sed olid ju­ba vä­si­nud. Pin­gu­ta­sin ja and­sin en­dast kõik,” rää­kis ta.

Hoo­li­ma­ta pet­tu­mu­sest püüab Kuu­sa­lu Jahtk­lu­bi esin­dav Mia Ma­ria Lips­mäe hoi­da op­ti­mis­mi: „Mul po­le vii­mas­tel re­gat­ti­del läi­nud kõi­ge pa­re­mi­ni, aga pur­je­ta­mi­ses va­hel on si­nu päev, va­hel aga mit­te. Kui lä­heb hal­vas­ti, siis on pä­ris halb tun­ne. Kon­ku­rents on tu­gev. Pean oma mõt­te­maail­ma pa­ran­da­ma.”

Sa­mas tun­dis Mia Ma­ria Lips­mäe rõõ­mu hõ­be­me­da­li päl­vi­nud ja nei­du­dest esi­ko­ha tee­ni­nud tree­nin­gu­kaas­la­se Sand­ra Si­ni­vee üle.

Kol­mest Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si Zoo­mi8 sõit­jast pa­ri­ma, 14. ko­ha sai 42 paa­di kon­ku­rent­sis Jo­han­na Sü­da.

Ing­rid Rand­laht: „Jo­han­na võist­le­mist var­ju­tas vei­di kül­me­tu­mi­ne ava­päe­val, tun­dus, et ta ei saa­nud järg­mis­tel päe­va­del täis­jõu­ga pin­gu­ta­da. Toi­me­tu­lek tu­ge­vas tuu­les oli te­ma pluss. Jo­han­na pur­je­tab Zoo­mil esi­mest hooae­ga ja ko­ge­mu­si na­pib, ome­ti kon­ku­ree­rib ju­ba esi­küm­ne koh­ta­de pä­rast ja pje­des­taa­li­le pää­se­mi­ne po­le enam kau­gel. Tä­nu ke­ha­li­se­le või­me­ku­se­le võib ta ha­ka­ta järg­mi­sel hooa­jal sõit­ma La­se­ril.”

23. ko­ha saa­nud Jes­si­ka Jõe­saar näi­tas to­re­dat hoo­gu viien­das sõi­dus, mil­le lõ­pe­tas kuuen­da­na. 34. oli Joo­na­tan Pal­gi. Tree­ner jäi mõ­le­ma hoo­lea­lu­se edu­sam­mu­de­ga ra­hu­le: „Pea­mi­ne, et töö­ta­het jät­kub, siis peak­sid tu­le­mu­sed­ki pa­ra­ne­ma.”

Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si nel­jast liik­mest klas­sis La­ser 4.7 tu­li Siim Os­kar Hääl 24. ko­ha­le. 15aas­ta­se noor­me­he põ­hia­lus on La­ser Ra­dial, mil­le meist­ri­võist­lu­sed pee­tak­se sep­temb­ri lõ­pus.

„Tu­gev tuul on ve­si Siim Os­ka­ri ves­ki­le, see­pä­rast tu­li­me­gi har­ju­ta­ma. Vaik­se­ma tuu­le­ga päe­val te­gi ta vei­di jä­re­leand­mi­si. La­ser Ra­dial on nõud­li­kum paat, tal­vi­ne ke­ha­li­ne et­te­val­mis­tus on häs­ti olu­li­ne. Loo­de­ta­vas­ti saa­me pa­re­mi­ni val­mis­tu­da kui ko­roo­na­pan­dee­miast var­ju­ta­tud möö­du­nud tal­vel,“ rää­kis Ing­rid Rand­laht.

Kul­dar Paal­berg oli La­se­ril 36., Rik­hard Ju­ha­ni Va­tu­nen 47. ja Leo­nard Ar­tur Va­tu­nen 49. Osa­lesid 67 pur­je­ta­jat.

Õp­pi­da roh­kem kes­ken­du­ma
Ees­ti meist­ri­võist­lu­sed pee­ti li­gi küm­neaas­ta­se va­hea­ja jä­rel ühe re­ga­ti­na, va­rem olid tšem­pio­nid sel­gu­nud mit­me eta­pi kok­ku­võt­tes. Ees­ti Jahtk­lu­bi­de Lii­du pre­si­dent Ka­lev Vap­per põh­jen­das muu­da­tust: „Maail­ma­meist­ri­võist­lu­sed ja Eu­roo­pa meist­ri­võist­lu­sed toi­mu­vad ühe re­ga­ti­na. Sel­leks et seal suu­ta te­ha oma pa­rim et­teas­te, on va­ja har­ju­da sa­ma­moo­di pin­gu­ta­ma ja kes­ken­du­ma. Kui meis­ter sel­gus mit­me re­ga­ti põh­jal, siis pol­nud kes­ken­du­mi­ne iga kord mak­si­maal­ne.”

Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­sis har­ju­tab hooa­jal li­gi 30 ja aas­ta rin­gi üle 50 noo­re pur­je­ta­ja. Ka­lev Vap­per aval­das tun­nus­tust: „On vä­ga äge, et Ha­ras on noor­te pur­je­ta­mi­ne kä­si­le võe­tud. On va­ja ta­gant tõu­ga­ta jä­rel­kas­vu­ga te­ge­le­mist igal pool, kus lei­dub väi­ke sa­dam. Al­gu­ses võib lap­si õpe­ta­da en­tu­siast, näi­teks spor­di­sõ­ber või ke­ha­li­se kas­va­tu­se õpe­ta­ja. Taa­vi Org, kel­le käe all ma 1960. aas­ta­te al­gu­ses pur­je­ta­mist alus­ta­sin, oli ju uju­ja, aga ta võt­tis esi­me­se Ees­ti tree­ne­ri­na Op­ti­mis­ti tree­nin­gud kä­si­le ja kuu­la­si­me te­da suu­re aus­tu­se­ga. Sa­ma­moo­di suu­tis Mil­vi Mar­tin, ven­da­de Tõ­nu ja Too­mas Tõ­nis­te esi­me­ne tree­ner, lap­si häs­ti in­nus­ta­da ja rüh­ma­tun­net te­ki­ta­da.”

Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si lii­ge on ka Tal­lin­na Jahtk­lu­bi esin­dav Su­san­na Ma­ria Jõ­gi, kes päl­vis Optimistil ku­ni 16aas­tas­te nei­du­de seas esi­ko­ha. Kui pe­re vii­bib su­ve­ma­jas Kol­gas, har­ju­tab ta tih­ti Ha­ras. Sa­mu­ti võist­les La­se­ril te­ma va­nem õde Ka­ta­rina So­fia Jõ­gi.
„Tüd­ru­ku­te isa Jaak Jõ­gi on Ha­ra Sei­la­mi­se Selt­si ju­ha­tu­se lii­ge, kes ko­ge­nud ja edu­ka pur­je­ta­ja­na ai­tab nõu ja jõu­ga ka meid,” lau­sus Ing­rid Rand­laht.

Eelmine artikkelLan­ge­nud oh­vit­se­ri me­mo­riaa­li­le Ani­ja ja Raasiku val­la mees­te ni­med
Järgmine artikkelVoo­sel tä­his­ta­ti 30 aas­ta möö­du­mist Saia au­sam­ba taas­ta­mi­sest