Lan­ge­nud oh­vit­se­ri me­mo­riaa­li­le Ani­ja ja Raasiku val­la mees­te ni­med

7

Ton­di en­di­se sõ­ja­koo­li ter­ri­too­riu­mil asu­va­le Ees­ti lan­ge­nud oh­vit­se­ri­de me­mo­riaa­li­le li­sa­ti 26 se­ni tead­ma­ta ol­nud oh­vit­se­ri ni­me. Nen­de hul­gas on ka 1912. aas­tal Ani­ja val­las sün­di­nud noo­rem­leit­nant Ar­tur Ja­la­kas ning 1919. aas­tal Pe­nin­gi val­las sün­di­nud El­mar Vi­lu­mäe. 1920. aas­ta maist 1940. aas­ta juu­ni­ni te­gut­se­sid Tal­lin­nas Ton­di tä­na­va ka­sar­mu­lin­na­kus Ees­ti Va­ba­rii­gi Kõr­gem Sõ­ja­kool, Sõ­ja­väe Teh­ni­ka­kool ja La­hin­gu­kool. Ka­he aas­ta­küm­ne jook­sul õp­pi­sid seal peaae­gu kõik 1940. aas­ta juu­ni­pöör­de ajal tee­nis­tu­ses ol­nud kaad­ri- ja re­ser­voh­vit­se­rid. Me­mo­riaal ava­ti 2019. aas­tal. „Sõ­jan­dust­ra­dit­sioo­ni ko­ha­selt on igal sõ­ja­koo­lil oma me­mo­riaal, kus lan­ge­nu­te­le au an­da. Aja­lu­gu uu­ri­des li­san­dus uu­si oh­vit­se­re, kel­le ni­med on nüüd Ton­di me­mo­riaa­lil sa­mu­ti jääd­vus­ta­tud,“ üt­les MTÜ Ton­di Sõ­ja­koo­li Aja­look­lu­bi ju­ha­tu­se lii­ge, ko­lo­nel­le­leit­nant Jaak Haud. Kok­ku on on me­mo­riaa­lil Ees­ti 2129 huk­ku­nud oh­vit­se­ri ni­med.